Detta började som en liten komihåglista över några svenska verb som ska in - när jag väl är i skrivartagen är det lättast att ha en lista med ord att utgå ifrån (som kanske märkts...)
Ordningen beror på att jag har lättast för att komma på nya ord som rimmar på något existerande. IPA:n hoppas jag stämmer - jag har mer eller mindre kopierat tecknen från stilguiden och utgått från de exemplen, men stämmer det inte så hänvisar jag till att "det gör det visst – i min dialekt" ;) Nå, skämt åsido är jag glad för alla korrigeringar... (Nej, jag gör så liten skillnad mellan [ɛ] och [e] respektive [ɔ] och [ʊ] att det är lönt att skilja dem åt)

Skulle kunna fungera som ett frö till en ordlista över rim, så som diskuterades på bybrunnen i december -06. Var och en av raderna här skulle nog då behöva en egen sida, namngivning återstår att utveckla.
En:s system går ut på att den betonade stavelsen och allt därefter (uttryckt i IPA) utgör namnet på rimordssidan - hur modifieras det för svenska accenter? \Mike 17 augusti 2007 kl. 23.04 (CEST)[svara]


a - [a]

redigera
-ˌba drabba - flabba - jabba - sjabba - skjabba - slabba - snabba - stabba - svabba - tabba -
-bˌla babbla -
-ˌda badda - gadda - ladda - kladda - sladda -
-ˌfa haffa - skaffa -
-fˌla gaffla -
-fˌsa klafsa - nafsa - rafsa - slafsa - tafsa - tjafsa -
-ˌga dragga - flagga - lagga - nagga - ragga - snagga - tagga - vagga -
-gˌla ragla - traggla
-ˌja svaja - vaja -
-jˌsa bajsa -
-jˌta fajta -
-ˌka backa - hacka - klacka - knacka - kvacka - lacka - nacka - packa - pracka - racka - sacka - schacka - slacka - smacka - snacka - tacka - tjacka - tracka -
-kˌla kackla - spackla - tackla - vackla -
-kˌra schackra -
-kˌsa axa - baxa - faxa - flaxa - maxa - saxa - taxa - vaxa
-ksˌla axla -
-ksˌna baxna -
-kˌta akta - frakta - schakta - slakta - vakta
-kta beakta - förakta
-ˌla falla - kalla - knalla - lalla - stalla - tjalla - tralla - valla -
-lˌka halka - svalka -
-lˌra skallra - skvallra -
-lˌta dalta - halta - spalta -
-ˌma kamma - ramma - stamma -
-mˌla ramla - samla -
-mˌna hamna -
-mna omfamna -
-mˌpa campa - klampa - krampa - stampa - trampa
-mˌra hamra - klamra - slamra -
-mˌsa flamsa - jamsa - samsa - tramsa
-mstˌra hamstra -
-ˌna banna - stanna -
-nˌda banda - blanda - landa - randa - sanda - stranda - tanda -
-ndˌla handla -
-ndˌra klandra - vandra -
-nˌsa dansa - fransa - sansa -
-nˌta banta - klanta -
-nˌtasta antasta -
-nˌtɑː anta -
-ˌŋa banga - langa - panga -
-ŋˌka banka - hanka - klanka - tanka - vanka
-ŋkˌra ankra -
-ŋˌna agna -
-ˌpa glappa - klappa - knappa - lappa - nappa - rappa - schappa - tappa - zappa
-pˌla stappla
-ˌra arra - barra - darra - knarra - narra - sparra -
-rˌka barka - knarka - sparka -
-rkˌla harkla -
-rˌma harma - larma -
-rma förbarma -
-rˌva harva - karva - larva - slarva - svarva - tarva - varva
-ˌsa gassa - klassa - lassa - passa - tassa -
-sˌka aska - maska - raska - vaska -
-sˌpa haspa - raspa
-spˌla haspla -
-sˌla rassla - tassla - vassla
-sˌta basta - hasta - lasta - kasta - rasta -
-stˌna fastna -
-stˌra knastra -
-ˌta datta - hatta - kratta - matta - natta - ratta - patta - snatta -
-tˌna vattna -
-tˌra knattra - smattra -
-tˌsa satsa -
-ʈˌna svartna -

a - [ɑː]

redigera
- bedra - dra - ha - ta
-ˌdala bada - rada - skada - vada -
-ˌdla adla - sadla -
-ˌɖa karda - varda -
-ˌga aga - draga - flaga - jaga - klaga - laga - staga - taga -
-ga bedraga - behaga -
-gˌra lagra - magra -
-ˌka baka - braka - jaka - laka - knaka - raka - saka - smaka - spraka - staka - vaka -
-ˌla dala - gala - hala - kvala - mala - skala - skvala - tala -
-la betala -
-lˌna falna -
-ˌna bana - dana - kana - spana -
-ˌɳa klarna - varna -
-ˌpa gapa - lapa - rapa - skapa -
-pˌla stapla -
-ˌra fara - klara - spara - vara
-ˌsa basa - hasa - kasa - rasa - schasa -
-ˌta gnata - hata - lata - knata - prata - rata - tjata
-vˌtɑː avta -
-vˌtɑːga avtaga -
-ˌva hava - stava - trava -

e - [eː]

redigera
-ˌda leda - reda - skeda - sveda -
-dˌja bedja - kedja - svedja -
-dˌla medla -
-ˌga dega - fega - knega -
-gˌla regla - segla - snegla - spegla - stegla -
-gˌra stegra -
-ˌka eka - beka - leka - meka - neka - speka - steka
-ˌla dela - fela - kela - spela - skela - vela -
-lˌna stelna -
-ˌna bena - gena - mena - rena - skena - stena -
-ˌpa repa - svepa -
-ra absorbera - acceptera - addera - agera - analysera - associera - basera - bombardera - censurera - centrera - centrifugera - datera - definiera - deklarera - dekorera - demolera - dirigera - diskutera - diskvalificera - diversifiera - dividera - domdera - dominera - dressera - edera - eliminera - entusiasmera - etablera - evakuera - evolvera - existera - exploatera - exportera - fantisera - figurera - finansiera - flanera - fokusera - formera - formulera - fotografera - frisera - fungera - garantera - gardera - genera - gestikulera - gradera - hantera - harmonisera - haverera - implementera - importera - indoktrinera - industrialisera - inflammera - influera - informera - initiera - inkludera - introducera - invadera - investera - involvera - koagulera - kommentera - komplicera - komprimera - konfabulera - konkurrera - konsultera - kontrollera - koordinera - korrigera - korrumpera - kritisera - kvalificera - legitimera - leverera - massera - modifiera - multiplicera - notera - numrera - obligera - observera - operera - organisera - passera - planera - politicera - presentera - prioritera - producera - publicera - ratificera - reagera - realisera - reflektera - regera - regissera - reglera - reinkarnera - relatera - representera - respektera - resultera - revidera - revoltera - riskera - rotera - salutera - sanera - separera - signera - socialisera - stabilisera - stimulera - studera - subventionera - suppera - temperera - uppgradera - vaddera - variera - verifiera - votera - värdera -
-ˌsa mesa - resa -
-ˌta beta - gneta - heta - kleta - leta - meta - reta - smeta - teta - veta -
-ˌva dreva - leva - reva - sleva - treva - veva -

i - [ɪ]

redigera
-ˌfa sniffa -
-fˌla fiffla -
-fˌta skifta - stifta - vifta
-ˌga digga - ligga - rigga - tigga - trigga -
-ˌka dricka - hicka - klicka - nicka - picka - pricka - slicka - skicka - spricka - sticka - ticka - vicka - vricka
-kˌna kvickna -
-kˌra mickra - smickra - snickra -
-kˌsa fixa - knixa - mixa - trixa -
-kstˌra blixtra - mixtra -
-kˌta bikta - dikta - plikta - rikta - sikta - svikta - vikta
-ˌla drilla - gilla - grilla - killa - pilla - spilla - stilla - trilla - villa -
-kta besikta -
-ktɪga besiktiga -
-lˌda bilda -
-ldˌra mildra - skildra -
-lˌja skilja - vilja -
-lˌma filma -
-ˌma imma - limma - rimma - simma - svimma - stimma - trimma -
-mˌla himla - strimla -
-mˌpa dimpa - fimpa - skvimpa -
-mˌra flimra - skimra - timra -
-mˌsa vimsa -
-ˌna finna - hinna - rinna - skinna - skrinna - spinna - vinna -
-nˌda binda - linda - vinda -
-ndˌla svindla - vindla
-ndˌra hindra - lindra - tindra -
-nˌta finta - hinta - printa - slinta - sprinta -
-ntˌra sintra
-ˌŋa klinga - ringa - springa - stinga - tinga -
-ŋˌka blinka - hinka - klinka - pinka - sinka - slinka - stinka - vinka -
-ŋka förzinka -
-ŋˌra fingra - skingra - slingra -
-ˌpa dippa - klippa - slippa - tippa
-ˌra dirra - kirra - klirra - knirra - pirra - stirra - virra -
-rˌka knirka - lirka - virka -
-ˌsa dissa - fnissa - gissa - hissa - kissa - missa - pissa - skissa - trissa -
-sa fernissa -
sˌhɑːga misshaga -
-sˌka diska - fiska - piska - smiska - viska -
-sˌla gissla - gnissla - tissla - vissla -
-sˌna hisna - vissna
-sˌpa rispa - vispa -
-sˌta bevista - lista - mista - rista -
-sˌtɑː missta -
-sˌtɑːga misstaga -
-stˌra gnistra - klistra
-ˌta hitta - kitta - kvitta - sitta - skritta - snitta - splitta - spritta - titta -
-tˌja vittja -
-tˌla kittla -
-tˌna vittna -
-tˌra splittra - vittra -
-tˌsa spritsa - vitsa -

i - [iː]

redigera
- bli -
-ˌa dia - fria - klia - nia - sia -
-ˌda bida - glida - lida - rida - skida - smida - snida - sprida - strida - tida - vrida -
-ˌga kriga - niga - tiga -
-ˌka dika - flika - kika - pika - skrika - svika - vika -
-ˌla bila - fila - kila - pila - sila - stila - strila - vila
-ˌma mima - tima -
-ˌna flina - pina - tina - vina -
-ˌra gira - plira - skira - slira - spira - vira -
-ˌsa krisa - prisa - risa - spisa - visa -
-ˌta bita - lita - nita - plita - rita - smita -
-ˌva bliva - driva - giva - hiva - kiva - kliva - liva - riva - skiva - skriva -

o - [ʊ]

redigera
-kˌsa boxa - joxa -
-ˌma bomma - lomma -
-ˌʈa lorta -
-sˌta hosta -

o,å - [ɔ], [ʊ]

redigera

bör sorteras efter vad som kan uttalas med antingen ʊ eller ɔ, och vad som måste uttalas med ɔ.

-ˌba jobba - lobba - snobba -
-ˌfa roffa -
-ˌga blogga - jogga -
-ˌka bocka - docka - flocka - klocka - knocka - locka - plocka - rocka - smocka -
-kˌla tråckla -
-kˌna slockna -
-ˌla bolla - fålla - hålla - kolla - skrolla - skålla - sålla - trolla - vålla
-lˌta volta -
-ˌma komma -
-mˌba bomba -
-mˌna domna - somna -
-mˌsa bromsa -
-mstˌra blomstra -
-nˌda stånda -
-nsˌra sponsra -
-nstˌra konstra -
-ˌŋa fånga - stånga -
-ŋˌka stånka -
-ŋˌla hångla - krångla - mångla - prångla -
-ŋˌra ångra -
-ˌpa doppa - droppa - floppa - hoppa - ploppa - snoppa - stoppa - toppa -
-pˌla koppla -
-ˌra borra - knorra - morra - sporra -
-rˌka orka - korka - snorka - torka -
-rkˌna storkna -
-ˌsa bossa - blossa - krossa - lossa -
-sˌta kosta - posta - rosta -
-ˌʂa forsa - korsa - morsa -
-ʂˌta borsta -
-ˌta brotta - gotta - lotta - måtta - spotta -
-tˌna bottna -
-tˌra knottra -

o - [uː]

redigera
-ˌa boa - doa - hoa - roa - tjoa -
-ˌda loda -
-dˌra fodra -
-ˌɖra fordra -
-ˌga knoga - ploga -
-ˌgna mogna -
-ˌka boka - koka - kroka - snoka - toka -
-ˌla gola - gnola - sola - skola - spola -
-ˌna bona - dona - sona - tona -
-ˌpa dopa - hopa - knopa - ropa - sopa -
-ˌsa gosa - rosa - strosa -
-ˌta bota - fota - mota - rota - sota - skota - skrota - tota -

u - [ɵ]

redigera
-ˌba kubba - lubba - rubba - snubba -
-bˌla bubbla - dubbla - snubbla -
-ˌga bugga - dugga - hugga - kugga - lugga - plugga - rugga - tugga -
-gˌla uggla - smuggla -
-ˌka ducka - jucka - klucka - mucka - sucka -
-kˌla buckla - puckla -
-kˌta bukta - fukta - flukta - lukta - sukta - tukta -
-ˌla kulla - knulla - pulla - rulla - tulla -
-lˌta bulta - rulta - stulta -
-ˌma flumma - humma - försumma - trumma
-mˌla försumla - rumla - tumla -
-mˌpa dumpa - klumpa - pumpa - sumpa -
-mˌsa grumsa -
-ˌna kunna -
-nˌka dunka - funka - klunka - lunka - sjunka -
-nˌta bunta - strunta -
-ˌŋa gunga - ljunga - punga - runga - sjunga -
-ŋˌka klunka - runka -
-ŋkˌra bunkra -
-ŋˌna lugna -
-ŋˌra hungra -
-rˌma vurma -
-ˌra burra - hurra - kurra - purra - surra -
-ˌsa bussa - pussa - plussa - skjutsa - tussa -
-sˌla knussla - pussla - smussla -
-sˌta pusta - rusta -
-ˌɧa duscha -
-ˌta dutta - drutta - glutta - hutta - prutta - putta - skutta - slutta - smutta - tutta -
-tˌna ruttna -
-tˌɧa rutscha -
-tˌsa putsa - smutsa - studsa -

u - [ʉ̟ː]

redigera
-ˌa bua - dua -
-bˌla jubla -
-ˌda buda - bjuda - ljuda -
-dˌra pudra -
-ˌga buga - duga - huga - ljuga - suga - truga -
-ˌka duka - huka -
-ˌla hjula - pula - smula - strula -
-lˌna gulna -
-ˌpa kupa - supa - stupa -
-ˌra bura - kura - klura - lura - mura - sura - skura - tjura -
-ˌsa busa - brusa - grusa - lusa - krusa - rusa - susa - snusa - tjusa -
-ˌta gjuta - kuta - luta - muta - puta - pruta - ruta - skjuta - sluta - spruta - tjuta - tuta -
-ˌva gruva - kuva - ruva - skjuva - skruva - stuva - tjuva -

y - [ʏ]

redigera
-ˌda krydda - skydda -
-ˌga brygga - trygga -
-fˌla skyffla -
-fˌta dryfta - lyfta - klyfta - syfta -
-ˌka knycka - smycka - stycka - tycka - trycka -
-kˌla cykla - gyckla - hyckla - knyckla -
-kˌta flykta - rykta -
-ktˌra nyktra -
-ˌla fylla - hylla - skylla -
-lˌta bylta - skylta -
-ˌma skymma - skrymma -
-mˌpa gympa -
-mˌta grymta - skymta -
-ˌna gynna -
-nˌda synda - skynda -
-nˌta mynta - pynta -
-ŋˌka rynka -
-ŋkˌla skrynkla -
-rˌka dyrka - styrka -
-ˌsa kyssa - kryssa - vyssa -
-ˌs(j)a vyssja -
-sˌna lyssna -
-sˌta hysta - knysta - krysta - nysta - rysta - tysta -
-stˌna tystna -
-stra lystra -
-ˌɧa hyssja -
-ˌta hytta -
-tˌla ryttla -

y - [yː]

redigera
- bry - fly - gny - gry - sky - spy - sy - ty -
-ˌa spya -
-ˌda lyda - pryda - tyda -
-ˌga flyga - smyga -
-gˌla bygla - prygla - tygla
-ˌka dyka - fyka - ryka - stryka -
-ˌna syna - tryna -
-ˌpa drypa - krypa - nypa - strypa -
-ˌra hyra - styra - yra -
-ˌsa fnysa - frysa - hysa - lysa - mysa - pysa - rysa -
-ˌta byta - bryta - flyta - knyta - ryta - skryta - snyta - tryta -
-ˌva klyva - tjyva -
-ˌvna styvna -

å,o - [oː]

redigera
-ˌda båda - knåda - råda - skåda - tråda
-ˌga fråga - låga - plåga - såga - tåga - våga -
-gˌna bågna -
-ˌka åka - bråka - råka - språka - tråka -
-ˌla åla - crawla - håla - måla - skåla - skråla - tåla - tråla - tvåla - vråla -
-ˌna blåna - dåna - gråna - håna - låna - måna - råna - snåla - spåna - tråna -
-nˌtɑː frånta -
-nˌtɑːga fråntaga -
-ɖˌna hårdna - ordna
-ɖˌra hårdra - hårddra -
-ˌsa blåsa - dåsa - flåsa - låsa - såsa -
-ˌta gråta - låta - ståta -
-ˌva håva - lova - sova -

ä - [ɛ], [e]

redigera
-ˌda bredda - brädda - bädda - rädda - snedda -
-fˌsa räfsa -
-ˌga egga - dägga - gnägga - lägga -
-ˌja greja - heja - leja - meja - spreja - säga - väja
-jˌla mejla -
-jˌsa spejsa -
-ˌka betäcka - bräcka - däcka - gäcka - häcka - kläcka - knäcka - läcka - räcka - släcka - smäcka - spräcka - späcka - sträcka - strecka - täcka - övertäcka - väcka -
-kˌla äckla - häckla - veckla -
-kˌna teckna - beteckna - underteckna -
-kˌsa exa - läxa - sexa - spexa - växa -
-ksa förhäxa -
-ksˌla växla -
-kˌta äkta - häkta - jäkta - smäkta -
-ˌla gälla - hälla - skälla - smälla - ställa - svälla - välla -
-lˌja sälja - tälja - välja -
-lja förtälja -
-lˌsa hälsa -
-lsˌka älska -
-lˌta älta - bälta - smälta - svälta - tälta - välta -
-ltˌra vältra -
-ˌma dämma - drämma - hämma - inlemma - klämma - skämma - stämma -
-mˌja främja - tämja -
-mˌna ämna - hämna - lämna - rämna -
-mˌpa dämpa - kämpa - lämpa -
-mpˌla stämpla -
-mˌta flämta - hämta - klämta - skämta -
-ˌna känna - ränna - spänna -
-nˌda ända - bända - hända - sända - tända - vända -
-ndˌra ändra -
-nˌja tänja - vänja -
-nˌsa gränsa - rensa -
-nˌta tenta - vänta -
-ˌŋa blänga - dänga - flänga - gänga - hänga - klänga - kränga - slänga - spränga - svänga - stänga - tränga - vränga -
-ŋˌka bänka - blänka - dänka - dränka - hänka - kränka - länka - sänka - skänka - stänka - tänka
-ŋˌna ägna - hägna -
-ŋˌta längta -
-ˌpa deppa - knäppa - peppa - skeppa - släppa - steppa - täppa -
-pˌja läppja -
-pˌra peppra -
-ˌsa vässa - [[1]] -
-sa [[2]] -
-sˌka läska -
-sˌpa gäspa - läspa -
-stˌra blästra - mästra -
-sˌta gästa - testa -
-ˌta hetta - lätta - mätta - rätta - sätta - svetta - tvätta -
-tɪga berättiga -
-tˌra klättra -
-tˌsa etsa - betsa - hetsa - spetsa - svetsa -
-tsˌla betsla -
-vˌda hävda -
-vˌla skrävla -

ä - [ɛː]

redigera
-ˌda bräda - kläda - smäda - städa - träda -
-dˌja glädja - vädja -
-dˌra vädra
-ˌga äga - väga
-gˌra hägra - lägra - vägra
-ˌka bräka - käka - läka - späka - stäka ?? stäcka - vräka
-kˌna räkna
-kˌra säkra -
-ˌla gräla - spjäla - stjäla - träla -
-ˌma gräma -
-ˌna träna -
-nˌja vänja -
-ˌsa jäsa - läsa - fräsa - snäsa - väsa
-ˌta äta - fläta - mäta - näta - räta - täta - väta -
-ˌva bäva - gräva - häva - kräva - stäva - sträva - väva -
-vˌla tävla -

ä - [æ]

redigera
-ˌra ära - bära - lära - nära - sära - skära - svära - tära - tjära -
-ˌɖa avhärda - framhärda - härda - uthärda -
-rˌja härja - svärja - värja -
-rˌka märka - stärka - verka - värka -
-rˌma härma - närma - skärma - svärma - värma -
-rˌna kärna - värna -
-rˌpa skärpa -
-rˌva ärva -
-ʂˌka härska -
-ʂkˌna härskna -
-ˌʈa fjärta - smärta - svärta -

ö - [œ]

redigera
-ˌja böja - dröja - röja - töja -
-jˌda slöjda
-jˌsa pröjsa - spröjsa -
-lˌja dölja - följa - hölja - skölja -
-ˌma drömma - gömma - glömma - sömma - strömma - tömma -
-mˌsa ömsa -
-nˌsa jönsa -
-nsˌka grönska - önska -
-ŋˌna ögna -
-(d)sˌla gödsla -
-sˌta brösta - hösta - trösta -
-vˌla skövla -

ö - [øː]

redigera
-ˌa köa - snöa - spöa - töa -
-ˌda döda - föda - göda - glöda - löda - stöda -
-dˌja stödja -
-dsˌla ödsla -
-gˌla mögla -
-ˌka böka - göka - knöka - kröka - röka - spöka - söka - öka
-ˌla bröla - knöla - söla -
-ˌna böna - föna - löna - kröna - stöna -
-ˌpa döpa - gröpa - köpa - löpa - stöpa
-ˌsa ösa - fösa - klösa - lösa - pösa - slösa -
-ˌta blöta - böta - möta - röta - söta -
-ˌva öva - döva - löva - röva - söva -

ö - [œ̞], [ɵ]

redigera
-ˌra föra - förhöra - förföra - förstöra - göra - höra - köra - möra - röra - smöra - störa -
-ˌɖa mörda - skörda -
-rˌka mörka -
-rˌpa slörpa - snörpa -
-ʂˌta törsta -
-ˌʈa skörta - störta -
-rvˌla snörvla

Projekt rim

redigera

Funderar på namngivning och navigation för eventuella rimordslistor. Följande tabell verkade en gång vara en bra idé för navigation; jag är inte längre lika säker på det... (eftersom den betonade vokalen kan befinna sig ganska långt från slutet av ordet, jfr. kaffekopparnas där det är den tredje från slutet, fast sådana kanske kan hanteras med någon slags hänvisningar?). \Mike

För Rim
Betonad på /a/.

Sorterat på en slags "uttalsbaserad" ordning, där istället för alfabetet följande (ganska godtyckliga) ordning mellan konsonanterna används:

b d ɖ f g h j k l ɭ m n ŋ ɳ p r s ʂ ɧ t ʈ ɕ v

Och mellan vokalerna:

a ɑː e eː ɪ iː ʊ uː ɵ ʉ̟ː ʏ yː ɔ oː ɛ ɛː æ œ øː œ̞ (dvs först kort, sedan lång, sist eventuell sänkt)

Se vidare Wiktionary:Stilguide/Uttal

-a (va)
b -ab (labb)
ba -aba (?) -abˌa (labba)
be -abe (?) -abˌe (tabbe)
bla -abla (?) -ablˌa (rabbla)
bt -abt (snabbt)
d -ad (sladd)
da -ada (?) -adˌa (sladda)
...
mansat -amansat (?) -amansˌat (sammansatt)
... ...