Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930, finns i Projekt Runeberg) av Sven Casper Bring, bland svenska språkvetare känd som "Bring", är en svensk direkt motsvarighet till den engelska Roget's Thesaurus. Under lite drygt ett tusen numrerade rubriker förtecknas ord som förknippas med respektive ämne, utan att direkt vara synonymer. Ordlistan har renskrivits av Språkbanken vid Göteborgs universitet som digitala Bring, tillgänglig under fri licens, och därifrån har orden kopierats hit. Rubrikerna i den här sidan finns varken i Bring eller digitala Bring, men är grova översättningar av de engelska rubrikerna.

Använd mallen {{seäven-bring‎}} i artiklar, som i exempelvis grynvälling.

Abstrakta relationer

redigera

1. Tillvaro, 2. Intighet, 3. Verklighet, 4. Overklighet, 5. Inre väsen, 6. Yttre väsen, 7. Tillstånd, 8. Omständighet, 9. Samhörighet, 10. Saknad av samhörighet, 11. Frändskap, 12. Ömsesidighet, 13. Identitet, 14. Motsats, 15. Likformighet, 16. Åtskillnad, 17. Likhet, 18. Olikhet, 19. Eftergörande, 20. Ursprunglighet, 20 ½. Modifikation, 21. Avbild, 22. Förebild, 23. Samstämmighet, 24. Skiljaktighet, 25. Kvantitet, 26. Grad, 27. Jämnhet, 28. Ojämnhet, 29. Mellangrad, 30. Utjämning, 31. Betydenhet, 32. Obetydlighet, 33. Överlägsenhet, 34. Underlägsenhet, 35. Tilltagande, 36. Avtagande, 37. Vidfogning, 38. Frånskiljning, 39. Tillägg, 40. Återstod, 41. Blandning, 42. Omängdhet, 43. Förbindelse, 44. Söndring, 45. Förbindelsemedel, 46. Sammanhållning, 47. Löshet, 48. Hopsmältning, 49. Splittring, 50. Helhet, 51. Del, 52. Fullständighet, 53. Ofullständighet, 54. Inbegrepp, 55. Avskildhet, 56. Huvuddel, 57. Smådel, 58. Ordning, 59. Oordning, 60. Reglering, 61. Rubbning, 62. Förhand, 63. Efterhand, 64. Föregångare, 65. Efterföljare, 66. Början, 67. Slut, 68. Mitt, 69. Sammanhang, 70. Avbrott, 71. Ståndpunkt, 72. Samling, 73. Spridning, 74. Samlingspunkt, 75. Klass, 76. Omfattning, 77. Uteslutning, 78. Allmännelighet, 79. Särskildhet, 80. Enhetlighet, 81. Månggestaltning, 82. Överensstämmelse, 83. Avvikelse, 84. Talförhållande, 85. Räkning, 86. Förteckning, 87. Ental, 88. Beledsagning, 89. Tvåtal, 90. Fördubbling, 91. Tudelning, 92. Tretal, 93. Tredubbling, 94. Tredelning, 95. Fyrtal, 96. Fyrdubbling, 97. Fyrdelning, 98. Femtal och däröver, 99. Femdelning o. s. v., 100. Flerhet, 100 ½. Minus, 101. Noll, 102. Mängd, 103. Fåtal, 104. Upprepning, 105. Otalighet, 106. Tid, 107. Aldrig, 108. Period, 109. Fortgång, 110. Långvarighet, 111. Kortvarighet, 112. Beständighet, 113. Plötslighet, 114. Tidsberäkning, 115. Otid, 116. Prioritet, 117. Posterioritet, 118. Nutid, 119. Dåtid, 120. Samtidighet, 121. Framtid, 122. Förtid, 123. Nytt, 124. Gammalt, 125. Morgon, 125 ½. Dag, 126. Afton, 126 ½. Natt, 127. Ungdom, 128. Ålderdom, 129. Barndom, 130. Åldring, 131. Manbarhet, 132. Tidighet, 133. Senhet, 134. Läglighet, 135. Oläglighet, 136. Vanlighet, 137. Ovanlighet, 138. Regelbundenhet, 139. Oregelbundenhet, 140. Föränderlighet, 141. Oföränderlighet, 142. Avstannande, 143. Fortsättning, 144. Övergång, 145. Återgång, 146. Omstörtning, 147. Substituering, 148. Utbyte, 149. Ombytlighet, 150. Varaktighet, 151. Tidsförhållande, 152. Bestämmelse, 153. Grund, 154. Följd, 155. Orsakssammanhang, 156. Oberäknelighet, 157. Förmåga, 158. Oförmåga, 159. Styrka, 160. Svaghet, 161. Alstring, 162. Förstöring, 163. Förnyelse, 164. Alstrare, 165. Förstörare, 166. Härkomst, 167. Efterkommande, 168. Fruktbarhet, 169. Ofruktbarhet, 170. Kraftmedel, 171. Kraftyttring, 172. Tröghet, 173. Våldsamhet, 174. Måttfullhet, 175. Inflytande, 175 ½. Oansenlighet, 176. Benägenhet, 177. Bundenhet, 178. Samverkan, 179. Motverkan.

180. Utsträckning, 180 ½. Saknad av utsträckning, 181. Region, 182. Plats, 183. Läge, 184. Lägebestämning, 185. Lägeförändring, 186. Tillstädesvaro, 187. Frånvaro, 188. Innevånare, 189. Tillhåll, 190. Innehåll, 191. Inrymningsplats, 192. Storhet, 193. Litenhet, 194. Utvidgning, 195. Hopkrympning, 196. Avstånd, 197. Närhet, 198. Mellanrum, 199. Anslutning, 200. Längd, 201. Korthet, 202. Vidd, 203. Smalhet, 204. Utplattning, 205. Trådformighet, 206. Höjning, 207. Sänkning, 208. Djup, 209. Grundhet, 210. Topp, 211. Botten, 212. Lodräthet, 213. Vågräthet, 214. Vidhängning, 215. Stöd, 216. Parallellism, 217. Lutning, 218. Omläggning, 219. Korsning, 220. Utsida, 221. Insida, 222. Medelpunkt, 223. Täckning, 224. Fyllning, 225. Påklädsel, 226. Avklädsel, 227. Omgivning, 228. Mellanläge, 229. Inneslutning, 230. Gränslinje, 231. Utkant, 232. Infattning, 233. Råmärke, 234. Framsida, 235. Baksida, 236. Sidoläge, 237. Motsättning, 238. Höger, 239. Vänster, 240. Form, 241. Formlöshet, 242. Formfulländning, 243. Formvidrighet, 244. Hakformighet, 245. Krökning, 246. Rakhet, 247. Kretsform, 248. Slingring, 249. Trindhet, 250. Utsvällning, 251. Släthet, 252. Fördjupning, 253. Skärpa, 254. Trubbighet, 255. Glatthet, 256. Skrovlighet, 257. Utskärning, 258. Vikning, 259. Räffling, 260. Öppning, 261. Stängning, 262. Genomborrningsverktyg, 263. Tilltäppningsmedel, 264. Rörelse, 265. Orörlighet, 266. Fortskaffning landvägen, 267. Fortskaffning sjöledes eller i luften, 268. Vägfarande, 269. Sjöfarande och luftseglare, 270. Överföring, 271. Fortskaffare, 272. Fordon, 273. Fartyg, 274. Snabbhet, 275. Långsamhet, 276. Pådrivning, 277. Tillbakadrivning, 278. Riktning, 279. Snedd, 280. Försteg, 281. Följe, 282. Framåtskridande, 283. Tillbakagång, 284. Framdrivning, 285. Dragning, 286. Närmande, 287. Avlägsnande, 288. Attraktion, 289. Repulsion, 290. Konvergens, 291. Divergens, 292. Ankomst, 293. Avgång, 294. Inträde, 295. Utträde, 296. Inrymning, 297. Fördrivning, 298. Förtäring, 299. Uttömning, 300. Inskjutning, 301. Utdrivning, 302. Genomgång, 303. Överskridande, 304. Efterblivenhet, 305. Uppgång, 306. Nedgång, 307. Lyftning, 308. Nedtryckning, 309. Hoppning, 310. Nedstörtning, 311. Kroklinje, 312. Kretsning, 313. Upprullning, 314. Svängning, 315. Skakning.

Materia

redigera

316. Kroppslighet, 317. Okroppslighet, 318. Värld, 319. Tyngd, 320. Lätthet, 321. Täthet, 322. Tunnhet, 323. Hårdhet, 324. Mjukhet, 325. Elasticitet, 326. Stelhet, 327. Seghet, 328. Skörhet, 329. Struktur, 330. Grynighet, 331. Friktion, 332. Glättning, 333. Fluidum, 334. Gasform, 335. Smältning, 336. Fördunstning, 337. Vatten, 338. Luft, 339. Fukt, 340. Torrhet, 341. Hav, 342. Land, 343. Innanhav, 344. Inland, 345. Sump, 346. Ö, 347. Strömning, 348. Vattenflöde, 349. Luftström, 350. Vattenledning, 351. Luftrör, 352. Simmighet, 353. Bubbla, 354. Svampighet, 355. Fetthalt, 356. Olja, 356 ½. Kåda, 357. Organism, 358. Oorganiskhet, 359. Liv, 359 ½. Kropp, 360. Död, 361. Dödande, 362. Lik, 363. Begravning, 364. Djurriket, 365. Växtriket, 366. Djur, 367. Växt, 368. Zoologi, 369. Botanik, 370. Djurskötsel, 371. Jordbruk, 372. Människa, 373. Mankön, 374. Kvinnokön, 375. Känslighet, 376. Okänslighet, 377. Njutning, 378. Kval, 379. Vidröring, 380. Känsel, 381. Känselbedövning, 382. Värme, 383. Köld, 384. Uppvärmning, 385. Avkylning, 386. Värmeapparat, 387. Kylapparat, 388. Brännmaterial, 389. Värmemätare, 390. Smaksinne, 391. Faddhet, 392. Smakstyrka, 393. Kryddning, 394. Smaklighet, 395. Osmaklighet, 396. Sötma, 397. Strävhet i smak, 398. Lukt, 399. Luktlöshet, 400. Vällukt, 401. Stank, 402. Ljud, 403. Ljudlöshet, 404. Ljudstyrka, 405. Ljudsvaghet, 406. Ljudstöt, 407. Ljudupprepning, 408. Klang, 409. Klanglöshet, 410. Väsljud, 411. Människoröst, 412. Djurläte, 413. Välljud, 414. Missljud, 415. Musik, 416. Musiker, 417. Tonverktyg, 418. Hörsel, 419. Dövhet, 420. Ljus, 421. Mörker, 422. Dunkel, 423. Ljuskälla, 424. Skugga, 425. Genomskinlighet, 426. Ogenomskinlighet, 427. Halvgenomskinlighet, 428. Färg, 429. Färglöshet, 430. Vitt, 431. Svart, 432. Grått, 433. Brunt, 434. Rött, 435. Grönt, 436. Gult, 437. Violett, 438. Blått, 439. Orange, 440. Brokighet, 441. Synsinne, 442. Blindhet, 443. Ögonsjuka, 444. Åskådare, 445. Optik, 446. Synbarhet, 447. Osynlighet, 448. Företeelse, 449. Försvinnande.

Tänkande

redigera

450. Förnuft, 450 ½. Oförnuft, 451. Eftertanke, 452. Tanklöshet, 453. Tankeform, 454. Tankeämne, 455. Kunskapsbegär, 456. Likgiltighet, 457. Uppmärksamhet, 458. Ouppmärksamhet, 459. Omsorg, 460. Vårdslöshet, 461. Fråga, 462. Svar, 463. Prövning, 464. Jämförelse, 465. Särskiljande, 465 ½. Sammanblandning, 466. Uppskattning, 467. Bevis, 468. Motbevis, 469. Betingelse, 470. Möjlighet, 471. Omöjlighet, 472. Sannolikhet, 473. Osannolikhet, 474. Visshet, 475. Ovisshet, 476. Logik, 477. Tankefel, 478. Bevisföring, 479. Vederläggning, 480. Omdöme, 480 ½. Upptäckt, 481. Omdömeslöshet, 482. Överskattning, 483. Underskattning, 484. Övertygelse, 485. Tvivel, 486. Lättrogenhet, 487. Klentrogenhet, 488. Enighet, 489. Oenighet, 490. Kunnighet, 491. Okunnighet, 492. Lärd, 493. Olärd, 494. Riktighet, 495. Oriktighet, 496. Grundsats, 497. Hållningslöshet, 498. Förstånd, 499. Oförstånd, 500. Ljushuvud, 501. Dumhuvud, 502. Vett, 503. Vettlöshet, 504. Vettvilling, 505. Minne, 506. Glömska, 507. Förväntan, 508. Överraskning, 509. Besvikelse, 510. Förutseende, 511. Förutsägelse, 512. Förebud, 513. Siare, 514. Antagande, 515. Fantasi, 516. Betydelse, 517. Betydelselöshet, 518. Begriplighet, 519. Obegriplighet, 520. Tvetydighet, 521. Oegentlighet, 522. Uttydning, 523. Misstydning, 524. Uttolkare, 525. Ögonskenlighet, 526. Okändhet, 527. Meddelande, 528. Fördöljande, 529. Avslöjning, 530. Gömsle, 531. Offentliggörande, 532. Nyhet, 533. Hemlighet, 534. Budbärare, 535. Bekräftelse, 536. Förnekelse, 537. Handledning, 538. Missledning, 539. Studium, 540. Lärare, 541. Lärjunge, 542. Undervisningsanstalt, 543. Sannfärdighet, 544. Falskhet, 545. Bländverk, 546. Osanning, 547. Lättnarrad, 548. Bedragare, 549. Överdrift, 550. Beteckning, 551. Minnesmärke, 552. Utplåning, 553. Minnestecknare, 554. Framställning, 555. Vanställning, 556. Måleri, 557. Skulptur, 558. Gravyrkonst, 559. Artist, 560. Språk, 561. Språkljud, 562. Ord, 563. Ordvarietet, 564. Benämning, 565. Namnförändring, 566. Fras, 567. Grammatik, 568. Språkfel, 569. Stil, 570. Klarhet, 571. Otydlighet, 572. Fåordighet, 573. Mångordighet, 574. Uttrycksfullhet, 575. Uttryckslöshet, 576. Konstlöshet, 577. Utsirning, 578. Smakfullhet, 579. Smaklöshet, 580. Talröst, 581. Förstummande, 582. Tal, 583. Uttalsfel, 584. Talträngdhet, 585. Tystlåtenhet, 586. Tilltal, 587. Genmäle, 588. Samtal, 589. Monolog, 590. Skrivning, 591. Tryckning, 592. Brev, 593. Bok, 594. Skildring, 595. Avhandling, 596. Sammandrag, 597. Dikt, 598. Prosa, 599. Teater.

600. Vilja, 601. Ofrivillighet, 602. Villighet, 603. Ovillighet, 604. Beslutsamhet, 605. Obeslutsamhet, 606. Orubblighet, 607. Obeständighet, 608. Nyck, 609. Val, 610. Avslag, 611. Förutbestämmelse, 612. Infall, 613. Vana, 614. Avvänjning, 615. Drivfjäder, 615 ½. Grundlöshet, 616. Betänklighet, 617. Förevändning, 618. Fördel, 619. Nackdel, 620. Syfte, 621. Slump, 622. Raskhet, 623. Slapphet, 624. Upphörande, 625. Arbete, 626. Planmässighet, 627. Metod, 627 ½. Väg, 628. Medelväg, 629. Omväg, 630. Förnödenhet, 631. Medverkan, 632. Medel, 633. Tillverkning, 634. Surrogat, 635. Material, 636. Förråd, 637. Anskaffning, 638. Förbrukning, 639. Tillräcklighet, 640. Otillräcklighet, 641. Övermått, 642. Viktighet, 643. Oviktighet, 644. Nytta, 645. Gagnlöshet, 646. Lämplighet, 647. Olämplighet, 648. Gott, 649. Ont, 650. Fullkomlighet, 651. Ofullkomlighet, 652. Renlighet, 653. Orenlighet, 654. Hälsa, 655. Ohälsa, 656. Hälsosamhet, 657. Osundhet, 658. Förbättring, 659. Försämring, 660. Återställelse, 661. Återfall, 662. Botemedel, 663. Skadlighet, 664. Skydd, 665. Fara, 666. Skyddsmedel, 667. Försåtlighet, 668. Varning, 669. Nödsignal, 670. Förvaring, 671. Flykt, 672. Räddning, 673. Beredelse, 674. Obereddhet, 675. Försök, 676. Företag, 677. Verksamhet, 678. Overksamhet, 679. Missriktning, 680. Göromål, 681. Sysslolöshet, 682. Verksamhetsbegär, 683. Lojhet, 684. Brådska, 685. Ledighet, 686. Ansträngning, 687. Vila, 687 ½. Uppvaknande, 688. Avmattning, 689. Uppfriskning, 690. Verkställare, 691. Arbetsplats, 692. Förfarande, 693. Ledning, 694. Ledare, 695. Anvisning, 696. Rådsförsamling, 697. Föreskrift, 698. Skicklighet, 699. Oskicklighet, 700. Mästare, 701. Stympare, 702. Slughet, 703. Menlöshet, 704. Svårhet, 705. Lättvindighet, 706. Hinder, 707. Hjälp, 708. Motstånd, 709. Sammanslutning, 710. Motståndare, 711. Hjälpare, 712. Förening, 713. Tvedräkt, 714. Endräkt, 715. Utmaning, 716. Anfall, 717. Försvar, 718. Gengäld, 719. Gensträvighet, 720. Strid, 721. Frid, 722. Krigföring, 723. Fredsslut, 724. Medling, 725. Underkastelse, 726. Stridsman, 727. Vapen, 728. Valplats, 729. Fullbordan, 730. Omogenhet, 731. Framgång, 732. Misslyckande, 733. Äretecken, 734. Lycka, 735. Olycka, 736. Medelmåttighet, 737. Myndighet, 738. Upplösning, 739. Stränghet, 740. Mildhet, 741. Befallning, 742. Genstörtighet, 743. Lydnad, 744. Tvång, 745. Överordnad, 746. Underordnad, 747. Värdighetstecken, 748. Frihet, 749. Ofrihet, 750. Befrielse, 751. Inskränkning, 752. Fängelse, 753. Vaktare, 754. Fånge, 755. Bemyndigande, 756. Annullering, 757. Avsägelse, 758. Förtroendeman, 759. Ställföreträdare, 760. Tillåtelse, 761. Förbud, 762. Samtycke, 763. Anbud, 764. Förkastelse, 765. Begäran, 766. Avbön, 767. Sökande, 768. Löfte, 769. Avtal, 770. Förbehåll, 771. Säkerhet, 772. Pliktuppfyllelse, 773. Försumlighet, 774. Kompromiss, 775. Förvärv, 776. Förlust, 777. Besittning, 778. Gemensamhet, 779. Innehavare, 780. Egendom, 781. Kvarhållande, 782. Mistning, 783. Överflyttning, 784. Bortgivande, 785. Mottagande, 786. Fördelning, 787. Utlåning, 788. Upplåning, 789. Besittningstagande, 790. Restitution, 791. Tjuvnad, 792. Tjuv, 793. Rov, 794. Bytande, 795. Köp, 796. Försäljning, 797. Handel, 798. Handelsvara, 799. Handelsplats, 800. Penningväsen, 801. Skattmästare, 802. Skattkammare, 803. Rikedom, 804. Fattigdom, 805. Kreditväsen, 806. Gäld, 807. Betalning, 808. Betalningsinställelse, 809. Utgift, 810. Inkomst, 811. Räkenskap, 812. Pris, 813. Rabatt, 814. Dyrhet, 815. Billighet, 816. Frikostighet, 817. Girighet, 818. Slöseri, 819. Sparsamhet.

Känslor

redigera

820. Sinnesart, 821. Känsla, 822. Känslosamhet, 823. Känslolöshet, 824. Upprördhet, 825. Överkänslighet, 826. Kallblodighet, 827. Välbefinnande, 828. Lidande, 829. Behag, 830. Obehag, 831. Belåtenhet, 832. Missbelåtenhet, 833. Grämelse, 834. Lättnad, 835. Förtyngning, 836. Gladlynthet, 837. Tungsinthet, 838. Glädjeyttring, 839. Klagan, 840. Förlustelse, 841. Tråkighet, 842. Kvickhet, 843. Andefattigdom, 844. Rolighetsmakare, 845. Skönhet, 846. Fulhet, 847. Prydnad, 848. Vanprydnad, 849. Enkelhet, 850. Smak, 851. Osmak, 852. Modesak, 853. Löjlighet, 854. Narr, 855. Tillgjordhet, 856. Gäckeri, 857. Gäck, 858. Förhoppning, 859. Hopplöshet, 860. Fruktan, 861. Mod, 862. Feghet, 863. Oförvägenhet, 864. Försiktighet, 865. Åtrå, 866. Indifferens, 867. Misshag, 868. Granntyckthet, 869. Mätthet, 870. Förundran, 871. Antaglighet, 872. Underlighet, 873. Anseende, 874. Ringaktning, 875. Förnämhet, 876. Plebej, 877. Titulatur, 878. Högmod, 879. Ödmjukhet, 880. Fåfänga, 881. Anspråkslöshet, 882. Ståt, 883. Högtidlighet, 884. Skryt, 885. Oförskämdhet, 886. Kryperi, 887. Gåpåare, 888. Vänskap, 889. Ovänskap, 890. Vän, 891. Ovän, 892. Sällskaplighet, 893. Osällskaplighet, 894. Hövlighet, 895. Ohövlighet, 896. Uppvaktning, 897. Kärlek, 898. Hat, 899. Gunstling, 900. Ovilja, 901. Retlighet, 902. Ömhetsbetygelse, 903. Äktenskap, 904. Celibat, 905. Äktenskapsskillnad, 906. Välvilja, 907. Illvilja, 908. Förbannelse, 909. Hot, 910. Filantropi, 911. Misantropi, 912. Välgörare, 913. Ogärningsman, 914. Medkänsla, 915. Hjärtlöshet, 916. Tacksamhet, 917. Otacksamhet, 918. Förlåtelse, 919. Hämnd, 920. Svartsjuka, 921. Avund, 922. Rätt, 923. Orätt, 924. Behörighet, 925. Obehörighet, 926. Plikt, 927. Pliktförgätenhet, 927 ½. Frikallelse, 928. Aktning, 929. Missaktning, 930. Vedervilja, 931. Bifall, 932. Ogillande, 933. Smicker, 934. Förtal, 935. Smickrare, 936. Förtalare, 937. Rättfärdigande, 938. Anklagelse, 939. Redlighet, 940. Oredlighet, 941. Kanalje, 942. Osjälviskhet, 943. Själviskhet, 944. Dygd, 945. Last, 946. Oskuld, 947. Försyndelse, 948. Hedersman, 949. Usling, 950. Botfärdighet, 951. Obotfärdighet, 952. Botgöring, 953. Måttlighet, 954. Omåttlighet, 955. Asketism, 956. Fasta, 957. Glupskhet, 958. Nykterhet, 959. Dryckenskap, 960. Kyskhet, 961. Okyskhet, 962. Libertin, 963. Laglighet, 964. Olaglighet, 965. Lagskipning, 966. Domstol, 967. Domare, 968. Lagkarl, 969. Domstolsförhandling, 970. Frikännelse, 971. Sakfällande, 972. Bestraffning, 973. Lön, 974. Ansvarspåföljd, 975. Bestraffningsmedel, 976. Gudom, 977. Ängel, 978. Djävul, 979. Mytbildning, 980. Troll, 981. Himmel, 982. Helvete, 983. Troslära, 984. Irrlära, 985. Religionsurkund, 986. Bekännelse, 987. Religiositet, 988. Irreligiositet, 989. Otro, 990. Gudstjänst, 991. Avgudatjänst, 992. Magi, 993. Trollmedel, 994. Magiker, 995. Kyrkoordning, 996. Prästerskap, 997. Lekman, 998. Kyrkobruk, 999. Prästdräkt, 1000. Kyrkbyggnad.

Se även

redigera