substantiv

lugn, sinneslugn, sans, sansning, besinning, fattning, självbehärskning, köld, okänslighet, känslolöshet, stoicism, sinnesnärvaro, jämnmod, själsstyrka, mod, kraft, ståndaktighet, fasthet, stadga, besked, stadighet, orubblighet, beständighet, uthållighet, ihärdighet, ihållighet, envishet, hårdhet, hård hud;

lidelsefrihet, nykterhet, återhållsamhet, måtta, måttfullhet, moderation, tålamod, tålighet, tålmodighet, tålsamhet, långmodighet, fördragsamhet, tolerans, opartiskhet, saktmod, saktmodighet, mildhet, överseende, fridsamhet, sinnesfrid, stillsamhet;

betänksamhet, varsamhet, omtänksamhet, takt, kontenans, värdighet, allvar, gravitet;

resignation, dräglighet, passivitet, liknöjdhet, slöhet, slösinthet.

verb

sätta sig över, icke låta störa sig, hålla i, hålla ut, framhärda, knoga på, trotsa, envisas, stå på sig, härda ut, låtsa om intet, icke akta, icke akta på, hålla god min, finna sig, behärska sig, bemästra sig, betvinga sig, härda sig, styra sig, besinna sig, lugna sig, sansa sig, stadga sig, stilla sig, lägga band på sig, göra våld på sig, tillbakahålla harm, tygla harm, undertrycka harm, kväva harm, tillbakahålla skratt, tygla skratt, undertrycka skratt, kväva skratt, betänka sig, slå sig till ro, giva sig till freds, nyktra till, taga lätt;

tolerera, fördraga, uthärda, finna sig vid, resignera, överse med, hålla till godo med, göra dygd av nödvändigheten, svälja förtreten, tömma kalken, hava mage till, låta udda vara jämnt, icke bry sig om, leva och låta leva;

moderera, dämpa, mildra, lindra, blidka, försona, nedtysta, bedöva, förslöa.

adjektiv, adverb

kall, kallblodig, känslolös, okänslig, kolugn, lugn, lugn som en filbunke, lugn som en pannkaka, sansad, behärskad, affektfri, lidelsefri, besinningsfull, ståndaktig, fast, orubblig, stadgad, stadig, beständig, uthållig, ihållig, ihärdig, envis, kraftfull, hård, hårdsint, stark, modig, stoisk, allvarlig, gravitetisk, värdig;

betänksam, varsam, omtänksam, jämn, måttfull, taktfull, moderat, opartisk, platonisk, nykter, återhållsam;

tålig, tålmodig, tålsam, långmodig, saktmodig, tolerant, fördragsam, överseende, beskedlig, foglig, eftergiven, fridsam, mild, stillsam, passiv, undergiven, resignerad, dräglig, uthärdlig, liknöjd, blaserad, slö, slösint, som ett lamm, med lämpa.