substantiv

förvar, förvaring, förvaringskärl, förvaringsmedel, förvaringsrum, förvaringsställe, förvaringsvalv, behåll, behållare, behållning, konservatism, bestånd, fortbestånd, hävd, varaktighet, fortvaro, fortsättning, fortsättare, oförytterlighet, oavhändbarhet, oavhändlighet, uthållighet, seghet, envishet, långsinthet, kvarvaro;

vård, vårdnad, omvårdnad, vårdsamhet, underhåll, hushållare, hushållning, hushållsaktighet, sparsamhet, snålhet, snåljåp, snålvarg, gnidare, gnideri, girigbuk, girighet, försiktighet, försiktighetsmått, försiktighetsåtgärd, tillsyn, tillsyningsman, uppsikt, uppsyningsman, bevakning, trygghet, fågel i handen;

arrest, kvarstad, fångst, fånge, fängelse, tvång, band, boja, fotboja, handboja, handklove, fastbindning, fastfrysning, fastgöring, fasthakning, fastklistring, fastklämning, fastkoppling, fastlimning, fastlödning, fastnagling, fastnitning, fastskruvning, fastspikning, fastsplitsning, fastsurrning, fastsättning, fasttagning, fasttråckling, fastväxning, skruvstäd, grepp, järngrepp, tång, kniptång, pincett, nypa, nyptång, hake, häkta, knapp, knapphål, klo, finger, hand, näve, tand, bett, gap, käft, näbbar och klor.

verb

hålla, kvarhålla, fortbestå, fortfara, fortgå, fortleva, fortlöpa, fortsätta, fortvara, konservera, behålla, bibehålla, bevara, stå bi, hålla ut, tillbakahålla, undanhålla, underhålla, uppehålla, upprätthålla, vidhålla, vidmakthålla, förvara, reservera, hushålla, spara, snålas, vårda, bevaka, trygga, betrygga;

arrestera, beslagtaga, häkta, fängsla, fånga, gripa, knipa, försäkra sig om, fatta tag i, hålla tag i, gripa tag i, bita sig fast, fästa, fastna, fastbinda, fastfrysa, fastgro, fastgöra, fasthaka, fasthålla, fasthänga, fastkedja, fastklistra, fastklämma, fastkoppla, fastlimma, fastlåsa, fastlöda, fastnagla, fastnita, fastsitta, fastskruva, fastslå, fastsmeta, fastsmida, fastsnöra, fastspika, fastsplitsa, fastspänna, fastställa, fastsurra, fastsy, fastsätta, fasttaga, fasttråckla, fastväxa.

adjektiv, adverb

kvarvarande, fortvarande, varaktig, uthållig, behållen, välbehållen, oavytterlig, oförytterlig, oavhändbar, oavhändlig, indisponibel, säker, pålitlig, trogen, konservativ, moderatkonservativ, seg, seglivad, envis, ihärdig, obeveklig, långsint, trångbröstad, fasthängande, försiktig, hushållsaktig, sparsam, snål, gnidaraktig, gnidsk, girig, ogästvänlig, noggrann, omsorgsfull, vårdsam, försiktigtvis.