Appendix:Bring/924. Behörighet

behörighetRedigera

substantiv

befogenhet, fog, rättighet, rättmätighet, bemyndigande, myndighet, jurisdiktion, auktorisation, auktoritet, fullmakt, fullmaktsgranskning, konstitutorial, kreditiv, kreditivbrev, legitimation, legitimering, legalisation, legalisering, dokumentation, dokumentering, laglighet, validitet, giltighet, rättsgiltighet, rättsgrund, rättsägare, kompetens, kvalifikation, merit, meritlista, meritförteckning, pappersmeriter, adoption, naturalisering;

friheter och rättigheter, arvsrätt, besittningsrätt, bördsrätt, fordringsrätt, företrädesrätt, förmånsrätt, förstfödslorätt, giftorätt, äganderätt, tillhörighet, åtkomst, åtkomsthandling, fasta, laga fasta, fastebrev, hävd, urminnes hävd, vindikation, servitut, födoråd, födorådstagare, fordringsägare, säkerhet, garanti, pant, soliditet, äkthet, borgen, borgensförbindelse, vederhäftighet, licens, fribrev, koncession, oktroj, tillstånd, tillståndsbevis, tillförsäkran, sanktion, stadfästelse, pass, lejd, lejdebrev, privilegium, prerogativ, prioritet, prioritetsrätt, patent, regale;

författningsenlighet, grundlagsenlighet, tillbörlighet, obestridlighet, ojävighet, ovederlägglighet, ovedersäglighet.

verb

befullmäktiga, bemyndiga, berättiga, auktorisera, legalisera, adoptera, sanktionera, legitimera, stadfästa, oktrojera, koncessionera, tillerkänna, privilegiera, kvalificera, ackreditera, dokumentera, dokumentera sig, bestyrka, attestera, garantera, betrygga, lagfara, meritera, förtjäna, anstå, passa sig, vederbör.

adjektiv, adverb

befogad, behörig, berättigad, vederbörlig, rättmätig, oavvislig, obestridlig, obestridd, oemotsäglig, oomtvistlig, oomtvistelig, oantastlig, ovedersäglig, ovederlägglig, ovederlagd, ojävaktig, ojävig, giltig, pålitlig, trovärdig, äkta, solid, vederhäftig;

legal, rättsgiltig, grundad, lagenlig, lagfången, laglig, lagstadd, lagstadgad, hävdvunnen, lagakraftvunnen, författningsenlig, grundlagsenlig, konstitutionell, korrekt, tillbörlig, skälig, billig, passande, hövisk, förtjänt, välförtjänt, väl unt;

kompetent, meriterad, kvalificerad, naturaliserad, presumtiv, prioriterad, privilegierad;

ex officio, i tjänsteväg, behörigen, vederbörligen, tillbörligen, skäligen, obestridligen, oavvisligen, ovedersägligen, skäligtvis, billigtvis.