substantiv

sanningsenlighet, sanningskrav, sanningskärlek, sanningssökare, sanningsvittne, sanning, dagsens sanning, rena sanningen, rena nakna sanningen, uppriktighet, öppenhet, öppenhjärtighet, oförbehållsamhet, rättframhet, frimodighet, frispråkighet, frispråkare, naturlighet, naivitet, enkelhet, enfald;

ärlighet, ärbarhet, redbarhet, redlighet, sveklöshet, rättrådighet, rättsinne, rättsinnighet, rättsinthet, rättskaffenhet, heder, hederlighet, hedersamhet, pålitlighet, tillförlitlighet, trofasthet, trohet, trohjärtenhet, trovärdighet, pliktenlighet, plikttrohet, obrottslighet, samvete, samvetsgrannhet, samvetsömhet, laglydighet, lojalitet, ordhållighet;

harmlöshet, oskuld, god tro, tilltro, förtroende, flärdfrihet, flärdlöshet, tukt och ära, högsinthet, oböjlighet, orubblighet, stränghet, hänsynslöshet, kärvhet, strävhet.

verb

säga ifrån, taga bladet från munnen, nämna ngt vid dess rätta namn, bekänna färg, låta sin förklädnad falla, låta se sig som man är.

adjektiv, adverb

sann, sannfärdig, sanningsenlig, sanningsälskande, uppriktig, oskrymtad, oförställd, oförtäckt, osminkad, rättfram, oförblommerad, oförbehållsam, öppen, öppenhjärtig, frispråkig, frimodig, enkel, naiv, okonstlad, naturlig, enfaldig;

ärlig, bottenärlig, rättrådig, rättsinnad, rättsinnig, rättsint, rättskaffens, redbar, redlig, ärbar, sveklös, hederlig, hedersam, samvetsgrann, samvetsöm, skrupulös, pålitlig, tillförlitlig, ordhållig, ordfast, obrottslig, trofast, trogen, trohjärtad, trovärdig, pliktenlig, pliktmässig, plikttrogen, laglydig, lojal;

sannskyldig, veritabel, oemotsäglig, flärdfri, flärdlös, ofördärvad, ren, harmlös, oskuldsfull, förtroendefull, högsint, orubblig, oböjlig, sträng, hänsynslös, kärv, oslipad, ohyvlad, sträv;

sannfärdeligen, ärligen, obrottsligen, tillförlitligen, strängeligen, rent ut, utan krus, utan omsvep, helt sonika, helt simpelt, helt enkelt, simplemang, på fullt allvar, på heder och ära, bona fide, i själva verket.