lämplighet redigera

substantiv

tjänlighet, ändamålsenlighet, funktionalism, läglighet, rätta stunden, rättan tid, opportunitet, opportunitetshänsyn, opportunism, opportunist, praktiskhet, gagnelighet, nytta, önskvärdhet, tillbörlighet, takt, taktfullhet, korrekthet, fog, befogenhet, behörighet, rimlighet, don efter person, konvenans, konvenansparti, dekorum, höviskhet, hygglighet, anständighet, anständighetsbegrepp;

duglighet, duktighet, förmåga, fallenhet, begåvning, skicklighet, färdighet, kompetens, förträfflighet, skaplighet, begärlighet, lätthanterlighet, görlighet, möjlighet, samstämmighet, kongruens, konsonans, precision.

verb

lämpa sig, passa, passa sig, ägna, ägna sig, konvenera, anstå, gå an, gå för sig, rimma sig, passera, slå huvudet på spiken, träffa huvudet på spiken, slå an, stämma, överensstämma, motsvara.

adjektiv, adverb

lämplig, passande, tidsenlig, opportun, opportunistisk, läglig, konvenabel, passlig, passabel, icke oäven, skaplig, oanmärkt, användbar, antaglig, acceptabel, ägnad till, ändamålsenlig, funktionalistisk, praktisk, tjänlig, gagnelig, duglig, duktig, skicklig, kompetent, behörig, befogad, rådlig, tillrådlig, tjänt med;

tillbörlig, vederbörlig, tillämplig, rimlig, korrekt, taktfull, anständig, hövisk, hygglig, konventionell, precis, tilltalande, anslående, förträfflig, begåvad, eftersökt, efterfrågad, eftersträvansvärd, begärlig, önsklig, önskvärd, bekväm, bekvämlig, hanterlig, lätthanterlig, lättskött, görlig, möjlig, träffande, oemotsäglig, samstämmig, kongruent, konsonant;

lämpligen, rimligen, tillbörligen, vederbörligen, bekvämligen, icke illa, lätteligen, utan olägenhet, gärna, till den ändan, anständigtvis, hyggligtvis.