substantiv

konferens, konvent, konsilium, synod, konklav, möte, stämma, ting, kollegium, departement, konsistorium, sanhedrin, kuria, tribunal, areopag, domstol, korporation, kommission, kommitté, direktion, styrelse, nämnd, utskott, sektion, kontor, societet;

riksdag, riksförsamling, riksmöte, riksstånd, ständer, riksens ständer, allshärjarting, folkrepresentation, folkomröstning, referendum, nationalförsamling, tvåkammarsystem, hus, överhus, underhus, kammare, medkammare, senat, senator, parlament, parlamentarism, storting, stortingsman, odelstinget, duma, generalstaterna, utskott;

adelsmöte, herremöte, kyrkomöte, kyrkoråd, kyrkostämma, landsting, stadsfullmäktig, stadsfullmäktige, byggnadsnämnd, drätselnämnd, fattigvårdsnämnd, hälsovårdsnämnd, opinionsnämnd, pensionsnämnd, elektor, bolagsstyrelse, bolagsstämma, bankdirektion, bankstyrelse, syndikat;

riksråd, riksstyrelse, konselj, civildepartement, inrikesdepartement, jordbruksdepartement, statsråd, kabinett, kansli, ämbete, ämbetsverk, byrå, verk, myndighet, rätt, hovrätt, assessor, assessorat, assessorsplats, häradsrätt, häradsdomare, häradshövding, häradsnämnd, häradsting, nämndeman, råd, rådhus, rådhusrätt, rådman, rådsbord, rådstuga, rådstuvurätt, jury, domstolsförhandling, domstolssammanträde, magistrat, kammarkollegium, kammarråd, kammarrätt, kammarrättsråd, kommerskollegium, statskontor, institut, institution, universitet, läroverk, förvaltning, arméförvaltning, stab, kår, kåranda;

sammanträde, sammankomst, session, seans, sittning, plenum, plenarförsamling, föredragande, föredragning, föredragningslista, stämmobeslut, säte och stämma, proposition, japroposition, kontraproposition, nejproposition, remiss, remissdebatt, remisshandling, debatt, adressdebatt, revision, inspektion, konventikel, världsskautmöte, jamboree.

verb

rådslå, sätta sig, komma under behandling, förekomma.

adjektiv, adverb

parlamentarisk, kommunal, synodal, departemental, konsistoriell, riksvårdande, lagstiftande, beslutande, sektionsvis.