illvilja redigera

substantiv

motvilja, ovilja, giftighet, avoghet, agg, groll, hat, hatfullhet, hätskhet, fiendskap, fientlighet, bitterhet, galla, elakhet, ondska, hämndgirighet, hämndkänsla, hämndlystnad, hämndtörst, skadefröjd, skadeglädje, skadelust, skadelystnad, förföljelseiver, förföljelsemani, förföljelsenit, förföljelseraseri, oförsonlighet, ovänskap, kitslighet, chikan, förtal, bakdantare, bakdanteri, baktal, baktalare, malis, skymf, förolämpning, nidskrift, nidskrivare, nidvisa, trakasseri, avund, missunnsamhet, obenägenhet, obevågenhet, ogunst, onåd, oblidhet, otjänst, förfång;

illfundighet, illmarighet, illparighet, illslughet, arghet, arglist, arglistighet, argsinthet, illistighet, lömskhet, bakslughet, dolskhet, skändlighet, niding, nidingsdåd, nidingsverk, ilska, ilskenhet, trätgirighet, vresighet, ondsinthet, ofördragsamhet, intolerans, hänsynslöshet, ovänlighet, åthutning, grälsjuka;

hårdhet, grymhet, omänsklighet, obarmhärtighet, hjärtlöshet, känslolöshet, kärlekslöshet, skoningslöshet, skonslöshet, stenhjärta, omänniska, brutalitet, råhet, vildhet, barbari, våld, excess, misshandel, plågoande, bandit, rövare, röveri, terrorism, terrorist, stråtförföljelse, sjöförföljelse, pogrom, judepogrom, massaker, blodbad, blodhund, blodtörst.

verb

stå efter ngns argesta, trakta efter ngns argesta, hata, hämnas, förfölja, förtala, bakdanta, baktala, trakassera, avundas, missunna, chikanera, kränka, förnärma, förolämpa, förorätta, skymfa, såra, komma åt ngn, göra för när, skada, ofreda, anfalla, anfäkta, kujonera, lägga sten på börda, förtrycka, terrorisera, hundfila, hunsa, åthunsa, våldföra, våldföra sig på, misshandla, pina, plåga, hemsöka, uppvigla, väcka ond blod.

adjektiv, adverb

illvillig, illfundig, illmarig, illparig, illslug, hatfull, hätsk, avog, fientlig, grolluppfylld, bitter, illasinnad, hämndgirig, hämndlysten, hämndtörstig, oförsonlig, avsvuren, skadeglad, skadelysten, avundsam, avundsjuk, missunnsam, obenägen, oblid, obevågen, ogunstig, onådig, ovänlig, maliciös, kitslig, chikanös, skymflig;

elak, ondskefull, arglistig, illistig, lömsk, dolsk, bakslug, skändlig, hjärtlös, hänsynslös, känslolös, kärlekslös, skoningslös, skonslös, argsint, ondsint, ilsken, ilskefull, himlaarg, himlaond, vresig, trätgirig, grälaktig, grälsjuk, ofördragsam, intolerant;

hård, obarmhärtig, omänsklig, inhuman, grym, drakonisk, blodgirig, blodtörstig, diabolisk, djävulsk, helvetisk, infernalisk, , vild, barbarisk, brutal, hotfull, skymfligen, skändligen, omänskligen, till livs.