substantiv

bud, budord, påbud, maktspråk, diktamen, förständigande, åläggande, föreskrift, kommendering, kommando, kommandoord, kommandorop, order, dagorder, förhållningsorder, regel, förhållningsregel, tillsägelse, instruktion, reglemente, kungabrev, edikt, ukas, reskript, dekret, dekretal, dekretering, ferman, bulla, encyklika, kungörelse, förordnande, förordning, stadga, stadgande, bestämmelse, beslut, besked, resolution, depesch, budskap, utslag, dom, domslut, slutdom, lag, lagbestämmelse, lagbok, lagbud, lagparagraf, lagrum, lagskipning, lagstadgande, lagstiftning, balk, lagbalk, byggningabalk;

förbud, vite, vitesförbud, vitesföreläggande, arrestering, arresteringsorder, häktning, böter, böteslängd, bötesbelopp, bötesstraff, stämning, instämning, kallelse, kallelsebrev, kallelselista, kallelserop, upprop, indrivning, exekution, beslag, beskattning, pålaga, skatt, skattläggning, skattskyldighet, uttaxering, debitering, kontribution;

anspråk, fordran, krav, kravbrev, kravmål, rekvisition, utpressning, prejeri, käx, kält, ultimatum, varning, åtvarning, gnat, skrubb, skrupens, anvisning, tillrättavisning, protest, reklamation, kontramandering, kontraorder, maning, maningsord, maningsrop, uppfordran, intimation, vink;

uppdrag, mandat, fullmakt, bemyndigande, befallningsman, kreditiv, kreditivbrev, lejdebrev, pass, respass, sundhetspass, passtvång, passvisering;

disposition, anordning, program, föredragningslista, rättesnöre, ordination, recept, ritus, ceremoniel, signal.

verb

befalla, föreskriva, förordna, bjuda, påbjuda, förständiga, ålägga, diktera, beordra, tillsäga, kommendera, kalla, förekalla, inkalla, påkalla, tillkalla, uppkalla, utkalla, stämma, instämma, förbjuda;

stadga, lagstifta, reglementera, bestämma, regelbinda, instruera, bemyndiga, inskärpa, mana, uppfordra, dirigera, intimera, signalera, anvisa, ordinera, berama, disponera, anordna, förfoga, resolvera, dekretera, besluta, kungöra, promulgera, sanktionera, kontramandera, avlysa, inhibera;

ställa till svars, sakfälla, bötfälla, döma, tillrättavisa, läxa upp, skrupensa, skrubba, varna, åtvarna, protestera, reklamera, kälta, käxa, gnata, smågnata;

fordra, infordra, kräva, utkräva, indriva, rekvirera, debitera, uttaxera, beskatta, skattlägga, utskriva skatt, beslagtaga, utpressa, preja.

adjektiv, adverb

befallande, imperatorisk, imperativisk, peremtorisk, kategorisk, myndig, bestämd, uttrycklig, ovillkorlig, slutgiltig, oeftergivlig, oemotsäglig, gnatig, smågnatig;

utan krus, icke ett muck, helt sonika, en gång för alla, vid äventyr, sic volo sic jubeo stat pro ratione voluntas.