begriplighet redigera

substantiv

fattbarhet, fattlighet, allmänfattlighet, lättfattlighet, förståelighet, förståelse, förstående, klarhet, tydlighet, enkelhet, reda, redighet, åskådlighet, överskådlighet, genomskinlighet, lättlästhet, läsbarhet, läslighet, popularisering, sammanhang, konsekvens, noggrannhet, precision, bestämdhet, utförlighet, uttrycksfullhet, avrundning, eftertryck, betoning, accentuering, slutsats, illustration;

uppriktighet, öppenhet, rättframhet, bekantskap, gott förstånd.

verb

åskådliggöra, klargöra, tydliggöra, uppklara, förtydliga, förklara, utreda, utlägga, ådagalägga, belysa, förenkla, popularisera, undervisa, bevisa, illustrera, framhålla, markera, accentuera, sluta till, tillspetsa, blotta, avslöja, bekantgöra, säga ifrån, taga bladet från munnen, utsprida;

falla i ögonen, frappera, tala för sig själv, ligga i öppen dag, ligga i sakens natur, begripa, förstå, fatta, uppfatta, inse, urskilja, genomskåda, igenkänna, inhämta, lära känna, sätta sig in i, hålla sig till saken, anmärka, anteckna, utsätta, behärska en metod, behärska ett språk.

adjektiv, adverb

begriplig, förståelig, fattbar, fattlig, allmänfattlig, lättfattlig, tydlig, solklar, dagsklar, självklar, klar som dagen, öppendaglig, ögonskenlig, påtaglig, frappant, frapperande, uppenbar, oförtydbar, otvetydig, omisskännlig, iögonenfallande, genomskinlig, genomskådlig, åskådlig, grafisk, redig, enkel, upplysande, uttömmande, utförlig, illustrativ, illustrerad, lättläst, läsbar, läslig, populär;

distinkt, precis, noggrann, markerad, igenkännlig, egenhändig, karakteristisk, utpräglad, positiv, uttrycklig, uttrycksfull, öppen, rättfram, träffsäker, uppriktig, eftertrycklig, skarpsynt, genomträngande, betydelsefull, nämnbar, nämnvärd;

rent ut, utan krus, utan omsvep, rakt på saken, helt sonika, helt enkelt, helt simpelt, kantänka.