förlust redigera

substantiv

nedsättning, prisnedsättning, prisfall, värdefall, nedgång, tillbakagång, mistning, inskränkning, underskott, minus, minussidan, minustecken, minskning, förminskning, förfall, förfång, försvagning, avbräck, men, skada, skadlighet, bortkomst, nackdel, avbränning, avdrag, avprutning, avräkning, diskonto, rabatt;

obestånd, utblottning, brist, armod, fattigdom, avsaknad, försakelse, uppoffring, offer, prisgivning, tillspillogivning, skilsmässa, avsked, bortgång, frånfälle, sorg, landssorg, änkesorg, saknad, saknadskänsla, tomhet, tomhetskänsla;

intrång, oförrätt, motgång, fördärv, fördärvlighet, sammanstörtning, förlisning, undergång, förtappelse, plundring, försummelse, försummelse av fatalier, plikt, pliktfällning, böter, degradering;

konfiskation, fördrivning, landsflykt, landsförvisning, akt, aktförklaring, exil, fredlöshet, varg i veum.

verb

förlora, vidkännas förlust, gå förlustig, gå miste om, mista, tappa, borttappa, komma bort, förkomma, förlägga, förfela, försitta, försumma, försumma fatalier, spilla, förspilla, slösa, förslösa, slinka ur händerna, bortdunsta, bortdö, bortfalla, bortgå, bortkasta, bortköra, bortnöta, bortplottra, bortriva, bortrycka, bortröva, bortslarva, bortslumpa, bortslösa, bortsmussla, bortsnappa, bortsopa, bortspela, bortspola, bortstjäla, borttyna, bortvissna, bortöda, bortödsla, avhända, undandraga, betaga, beröva, frånrycka, frånröva, fråntaga, nedsätta, inskränka, begränsa, avpruta, rabattera, minska, förminska, försvagas, offra, uppoffra, prisgiva, tillspillogiva, umbära, försaka, sakna, sukta efter, förbryta, förverka, plikta, pliktfälla, böta, degradera;

misslyckas, lida, förfalla, sammanstörta, gå under, gå i kvav, förlisa, utblotta, plundra, utplundra, fördärva, förfördela, förorätta, konfiskera, landsförvisa, fördriva.

adjektiv, adverb

förlustbringande, fördärvbringande, förkommen, bortkommen, förlagd, prisgiven, tillspillogiven, betagen, oersättlig, obotlig, ohjälplig, utblottad, fattig, arm, nödlidande, husvill, arvlös, faderlös, föräldralös, hemlös, moderlös, förtappad, fredlös, uppoffrande;

borta, förbi, väck, puts väck, till spillo, i kvav, för fäfot, på kneken, oåterkalleligen.