substantiv

sjukdom, sjuka, krankhet, åkomma, illabefinnande, illamående, opasslighet, krasslighet, krasslare, värk, smärta, lidande, plåga, slitning, sökning, krämpa, ålderdomskrämpa, skröplighet, svaghet, ålderdomssvaghet, orklöshet, orkeslöshet, kraftlöshet, hängsjuka, hankighet, ömtålighet, indisposition, bräcklighet, avmattning, avmattningsperiod, avtyning, avtäring, avtvining, atrofi, tvinsot, förtvining, sprödhet, utmärgling, naturfel, lyte, oförhet, vanförhet, invalid, invaliditet, krympling, skada, kroppsskada, stympning, men, ärftlig belastning, dåliga vätskor, osundhet, obotlighet, oläklighet, smitta, smitthärd, smittkoppor, smittofrö, smittämne, nedsmittning, infektion, infektionssjukdom, kontagium, miasm, miasma, farsot, epidemi, folksjukdom, feber, feberaktighet, feberanfall, feberbrand, feberdröm, feberfantasi, feberglöd, feberhetta, feberyra, höfeber, klimatfeber, sumpfeber, malaria, förkylning, förkylningsfeber, fältsjuka, katarr, katarralfeber, inflammation, patient, badgäst, brunnsgäst, kurgäst, patolog, patologi;

kramp, krampanfall, krampryckning, stelkramp, konvulsion, spasm, nervattack, nervfeber, nervlidande, nervositet, neuralgi, neurasteni, neuros, hysteri, paroxysm, migrän, huvudvärk, hjärnblödning, slag, slaganfall, apoplexi, epilepsi, epileptiker, fallandesot, fallandesjuka, delirium, delirant, rabiat, rabies, rabies canina, galenskap, hundgalenskap, vattenskräck, vattuskräck, sinnesförvirring, sinnesrubbning, sinnessjukdom, vansinne, vanvett, vanvetting, hospitalshjon, idiot, idioti, idiotism, hypokonder, hypokondri, hypokondrist;

ansiktskramp, ansiktsros, ansiktsvärk, ögoninflammation, ögonsjukdom, blindhet, starr, starrblindhet, vagel, örsprång, dövhet, lomhördhet, snuva, tandvärk, skolla, munskolla, torsk, skörbjugg, halsbränna, halsböld, halsfluss, luftrörskatarr, strypsjuka, kvävning, kvävningsanfall, krupp, krupphosta, difteri, difteribacill, hosta, hackhosta, kikhosta, torrhosta, påssjuka, struma, strumaböld, astma, astmatiker, andtäppa, vrångstrupe;

bröstböld, bröstkatarr, bröstkramp, bröstlidande, bröstpatient, bröstvärk, influensa, hektik, hektiker, tuberkel, tuberkulos, lungtuberkulos, lungsot, galopperande lungsot, hjärtfel;

magblödning, maginflammation, magkatarr, magsyra, magsår, rev, bukrev, gastricism, digestionsrubbning, indigestion, dålig matsmältning, dålig mage, dyspepsi, diarré, rödsot, dysenteri, kräkning, förstoppning, kolik, tarmvred, intestinalmask, binnikemask, gastrisk feber;

njurlidande, stenkolik, blåskatarr, blåssten, sockersjuka, äggvitsjuka, stranguri, gallsten, underlivslidande, livmoderkräfta, mjältbrand, syfilis, dröppel;

ryggskott, ryggvärk, höftsjuka, höftvärk, knäsvaghet, ledbrott, ledgångsreumatism, ledkramp, luxation, armbrott, benbrott, benröta, benskada, sensträckning, reumatism, gikt, podager, flygvärk, ischias, surbenthet, håll, håll och styng, haltning, lamhet, förlamning, paralysi;

utslag, hudutslag, sår, sårnad, frätsår, huggsår, krossår, köttsår, liggsår, rötsår, kräfta, kallbrand, gangrän, nekros, spetälska, dödkött, fulslag, fulsår, fistel, fistelgång, böld, bulnad, frostknöl, frostskada, frostspricka, tumör, var, varbildning, varböld, varförgiftning, varflytning, varhärd, suppuration, fluss, flussfeber, abscess, abscessbildning, vattsot, vattusot, ödem, skrofler, skorv, skabb, skabbighet, ros, bältros, frisel, friselfeber, friselutslag, eksem, revorm, blemma, hetblemma, karbunkel, finne, ruva, klåda;

blodbrist, blodböld, blodförgiftning, blodförlust, blodgång, blodhostning, blodkräkning, blodpropp, blodslag, blodspottning, blodstockning, blodstörtning, blodsvulst, bloduttömning, blodvar, blodvite, bleksot, anemi, gulsot, förkalkning, åderförkalkning, brock, åderbrock, frossa, frossanfall, frossbrytning, frossfeber, frosskänning, frossrysning, frosskakning, skälva, skälvosot;

pest, pestilens, böldpest, digerdöd, kolera, kolerin, tyfus, fläcktyfus, fläckfeber, tyfoidepidemi, trikin, koppepidemi, kopporna, vattenkoppor, scharlakansfeber, nässelfeber, mässling, barnkolerin, barnsjukdom, själtåget, dödens käftar;

födslosmärta, födslovånda, födslovärkar, barnsnöd, barnvärkar, eftervärkar, eftersläng, barnsängsfeber, puerperalfeber;

kreaturspest, kreaturssjukdom, rots, spatt, mulsjuka, kvarka.

verb

må illa, sjukna, lida, plågas, pinas, utpinas, värka, mola, molvärka, avtyna, borttyna, avtvina, förtvina, täras bort, avtäras, falla av, utmärglas, atrofieras, försmäkta, försvagas, slappna, förkalkas, hangla, hanka, krassla, krassla sig fram, flämta, svullna, smitta, nedsmitta, infektera, inficiera, inflammeras, förgifta, suppurera, sårna, göra sig illa, fördärva sig, förkyla sig, skada sig, slå sig, stöta sig, vricka sig, krumpna, förkrympas, halta, linka, stympa, delirera, yra, stå med en fot i graven, själas.

adjektiv, adverb

sjuk, sjuklig, krank, illamående, opasslig, krasslig, krämpfull, krämpig, sängliggande, bröstsjuk, dödssjuk, febersjuk, hängsjuk, koppsjuk, tvinsjuk, indisponerad, hanglig, hankig, tanig, vanmäktig, nedbruten, nedsatt, medtagen, matt, klen, slapp, dålig, ynklig, kraftlös, ömtålig, blodfattig, blodlös, anemisk, bleksiktig, svag, bröstsvag, knäsvag, ålderdomssvag, skröplig, orkeslös, bräcklig, avsigkommen, utsliten, otjänstbar, dekrepit, utmärglad, atrofisk, atrofierad, slagrörd, lam, värkbruten, apoplektisk, paralytisk, obotlig, hopplös, döende;

ofärdig, oför, vanför, ryggbruten, lytt, lemmalytt, halt, låghalt, ledbruten, ledstyv, ledvriden, kontrakt, krumpen, förkrympt, giktbruten, reumatisk, surbent, svullen, vattusiktig, ödematös, frostskadad, frostöm, sårig, oläkt, oläklig, varig, fistelartad, suppurativ, skrofulös, skorvig, skabbig, blemmig, finnig, spetälsk, venerisk, syfilitisk, blind, starrblind, döv, stendöv, lomhörd, tandlös;

neuralgisk, neurastenisk, hysterisk, hypokondrisk, sinnessjuk, sinnesrubbad, vansinnig, vanvettig, epileptisk, konvulsivisk, spasmodisk, krampaktig;

hektisk, lungsiktig, tuberkulös, difterisjuk, difteritisk, flussig, flussartad, katarral, katarralisk, snuvig, andtäppt, astmatisk, gastrisk, hårdlivad, löslivad;

trikinös, smittförande, smittsam, kontagiös, infektiös, epidemisk, endemisk, miasmatisk, inflammatorisk, akut, kronisk, ohälsosam, osund, behäftad med, bekajad av, patologisk, rotsig, spatthalt;

till sängs.