substantiv

lidandets kalk, malörtsbägare, kval, vånda, ve, veklagan, vemod, verop, pina, pinbänk, pinomedel, pinoredskap, pinorum, plåga, plågoande, plågoläger, plågoris, plågorum, plågsamhet, tortyr, tortyrbänk, tortyrredskap, ohälsa, sjukdom, värk, illamående, opasslighet, mara, påle i köttet, smärta, smärtsamhet, dödskamp, dödskval, marter, martering, martyr, martyrdöd, martyrgloria, martyrgrav, martyrkrona, martyrskap, blodsvittne, kors, korsdragare, korsfästelse, offer, offerlamm, slaktoffer, törnekrona, törnekrans, törnestig;

hjärtekval, själskval, förtvivlan, förtvivlans dy, ångest, ångestrop, ångestskri, ångestsvett, jämmer, jämmerdal, jämmerlighet, jämmerlåt, jämmerrop, jämmerskri, jämmerton, jämmervisa, sorg, sorgbundenhet, sorgdok, sorgdräkt, sorgfana, sorgflor, sorgkant, sorgkläder, sorglighet, sorgmarsch, sorgmusik, sorgpapper, sorgsenhet, sorgebarn, sorgebetygelse, sorgebrev, sorgebud, sorgedag, sorgefest, sorgegudstjänst, sorgehus, sorgekväde, sorgepost, sorgespel, sorgesång, sorgetid, sorgetåg, sorgeår, otröstlighet, tröstlöshet, bedrövelse, bedrövlighet, oro, ängslan, bekymmer, beklämdhet, beklämning, klämsel, svårmod, tungsinthet, dysterhet, nedslagenhet, modlöshet, fruktan, farhåga, missmod, missmodighet, hjälplöshet, förstämdhet, förstämning, ledsnad, utmattning, levnadströtthet, olust, olustighet, olustkänsla, olustämne, vämjelse, leda, avsmak, själslidande, själssjukdom, själsångest, anfäktelse, förkrosselse, förkrossning, grämelse, ånger, själanöd, osalighet, hemskhet, skärseld, helvete, helveteskval, gråt, tandagnisslan, tår, tåredal, tåreflod, tåreflöde;

motgång, hemsökelse, tragedi, ödestragedi, nöd, nödrop, nödår, betryck, betryckthet, beknip, elände, eländighet, misär, hundliv, trångmål, klämma, bryderi, vedervärdighet, chock, prövning, eldprov, pärs, olycka, olycksalighet, olycksbarn, olycksbroder, olycksdag, olycksfall, olycksfågel, olyckshändelse, olyckskamrat, olycksplats, olycksprofet, olycksstjärna, olyckstid, olyckstillbud, olyckstillfälle, olycksår, olycksöde, besvärlighet, obehag, obehaglighet, förarglighet, förtret, förtretlighet, missöde, olägenhet, otur, krångel, trassel, tråk, tråkighet, bråk, bråkighet, trakasseri, omak, vedermöda, tunga, börda, tyngd, släp, slit, slitning, nackdel, förlust, ruin, fördärv;

misshandel, misshandling, hugg, slag, käpprapp, käppslag, käppsläng, ris, risbastu, stryk, aga, tuktan, tuktomästare, tuktoris, prygel, prygelstraff, prygling, spö, spöslitning, spöstraff, gissel, gisselslag, gissling, sträckbänk, blödning;

kränkning, oförrätt, förödmjukelse, förolämpning, missfirmelse, chikan, nesa, skymf, smälek, skam, skambänk, skampall, skampåle, skamrodnad, skamstraff, skamvrå, ömklighet, belastning, usling, stackare, syndabock, hackkyckling, askunge;

ont, otyg, landsplåga, järnålder, missväxt, missväxtår, skräck, skräckvälde, bitterhet, förbittring, förtrytelse, förtrytsamhet, harm, harmsenhet, misshag, misshaglighet, misshumör, misshällighet, misslynthet, missnöje, missnöjdhet, oförnöjsamhet, okostighet.

verb

lida, pina, pinas, plåga, martera, tortera, kvälja, våndas, svida, värka, sarga, såra, misshandla, hemsöka, förkrossa, betunga, beklämma, belasta, ängsla, oroa, bekymra, anfäkta, skrämma, nedslå, förstämma, fördystra, skära, skära till, skära i hjärtat, fräta, tära, tära på, gå illa åt, skamfila, förbittra, förtreta, tråka, uttråka, utmatta, uppröra, trakassera, chikanera, komma åt ngn, kränka, missfirma, skymfa, utskämma, förödmjuka, förolämpa, förorätta, chockera, trassla, krångla, störa;

sörja, bedröva, bedröva sig, melankolisera, förtvivla, förgruva sig, gräma, gräma sig, gråta, storgråta, tåras, jämra, klaga, lägga vid sig, lägga på sinnet, dragas med, utstå, undergå, sjukna, insjukna, avtyna, försmäkta, täras bort, frukta, rädas, befara, sitta som på nålar, släpa, slita, omaka, omaka sig, tråka igenom, förtröttas, vämjas, ledas, ömka, ömka sig, ynka, ynka sig, beklaga, misshaga, misslyckas, misströsta, stranda, ruinera, umgälla, bära hundhuvudet för, harma, harmas, förtryta, knota, förargas, förarga sig, skära tänder;

gissla, tukta, aga, straffa, risa, prygla, spöa, slita spö, korsfästa, blöda, förblöda.

adjektiv, adverb

smärtsam, plågsam, pinsam, bitter, ond, fördärvlig, olycklig, olycksalig, olycksdiger, farlig, sorglig, bedrövlig, bekymmersam, närgående, förtvivlad, svår, vedervärdig, helvetisk, skamlig, skymflig, harmlig, förarglig, obehaglig, misshaglig, otillfredsställande, förtretlig, osmaklig, ledsam;

förpint, värkbruten, sjuk, opasslig, tärd, nödlidande, medtagen, utsliten, tillintetgjord, förlorad, dömd till undergång, jämmerfull, jämmerlig, över sig given, miserabel, hjälplös, tröstlös, otröstlig, osalig, ångestfull, förkrossad, bedrövad intill döden, betryckt, beklämd, dyster, hemsk, eländig, trist, tung, tungsint, svårmodig, sorgsen, melankolisk, förstämd, nedslagen, modlös, ledsen, levnadstrött, förgrämd, ångerfull, ångerköpt, skamsen, förgråten, tårad, tårdränkt, ömkansvärd, ömklig, erbarmlig, beklagansvärd, beklaglig, medömkansvärd, törnbeströdd, törnekrönt;

ängslig, orolig, rädd, räddhågad, skräckslagen, bestört, misslynt, missmodig, missnöjd, oförnöjd, oförnöjsam, olustig, okostig, harmfull, harmsen, förbittrad, förtrytsam;

beklagligen, erbarmligen, jämmerligen, skymfligen, ve.