bemyndigande redigera

substantiv

fullmakt, fullmäktigskap, blankofullmakt, ombudsmannaskap, berättigande, befogenhet, prokura, kreditiv, kreditivbrev, legitimation, legitimering, introduktionsbrev, anförtroende, koncession, tillstånd, tillståndsbevis, oktroj, fribrev, passersedel, bifall, stadfästelse, attest, intyg, accept, godkännande, certifikat, visering, privilegium, patent;

uppdrag, mandat, förtroende, förtroendepost, förtroendesyssla, förtroendeuppdrag, förtroendevotum, order, befallning, kommission, påtingning, val, kallelse, mission, missiv, missivering, deputation, beskickning, legation, delegation, ambassad, ambassadhotell, ambassadörspost, gesantskap, förmynderskap, folkombud, representation, folkrepresentation, ständer, kammare, parlament, utskott;

ämbete, troman, tjänst, syssla, charge, anställning, beställning, befattning, förvaltning, stat, civilstat, regentskap, agentur, advokat, vikariat;

utnämning, tillsättning, anställare, väljare, förordnande, förläning, förläningsbrev, förlänare, engagemang, engagering, reengagemang, investitur, invigning, kröning, ordination, vigning, biskopsvigning, prästvigning, inauguration, diplom, installation, tillträde, tillträdare, tillträdessyn;

bestämmelse, hänvisning, invisning, anvisning, anvisningsbelopp, assignant, assignat, assignatarie, assignation, assignering, konsignation, konsignering, hänvändelse, hänvändning, check, checklag, överlåtelse, överlåtare, depositum, inlagsfä.

verb

bemyndiga, befullmäktiga, berättiga, auktorisera, legitimera, ackreditera, delegera, missivera, uppdraga, betro, ombetro, förtro, anförtro, förordna, förläna, oktrojera, tillåta, privilegiera, patentera, anställa, utnämna, tillsätta, engagera, reengagera, välja, utse, befordra, upphöja till, inviga, kröna, installera, ordinera, prästviga, inaugurera, enrollera, leja, tillträda, representera, vikariera;

attestera, intyga, visera, acceptera, godkänna, anvisa, assignera, konsignera, tinga, påtinga.

adjektiv, adverb

berättigad, betrodd, delegerad, å ngns vägnar.