alstring redigera

substantiv

alstringsförmåga, alstringskraft, framalstring, alstrare, alster, naturalster, naturprodukt, produkt, produktion, prokreation, bildning, nybildning, självalstring;

avlelse, faderskap, avel, avelsamhet, avling, avlingsförmåga, avlingskraft, fruktsättning, befruktning, befruktningsdelar, befruktningsorgan, ståndare, pistill, genitalia, födslodelar, födslolem, fortplantning, fortplantningsdrift, fortplantningsförmåga, brunst, brunsttid, parning, parningsdrift, parningstid, löptid, löpskhet, inavel, dräktighet, havandeskap, foster, födsel, nedkomst, födelse, födelsetimme, födelseår, födsloarbete, födslosmärta, födslostund, födslovånda, födslovärkar, förlossning, obstetrik, kejsarsnitt, barnsnöd, barnsbörd, barnsäng, barnsängskvinna, barnsängsvisit, barnmorska, jordegumma, ackuschör, ackuschörska, fölning, lamning, kalvning, kalvningsfeber, valpning, häckning, ruvning, ruvningstid, kläckning, utkläckning, lekfisk;

avkomma, unge, barn, kärlekspant, yngel, yngeldamm, yngelkaka, avläggare, blomma, blomstring, frukt, gröda, gräsbrodd, sädesbrodd, brodd, skörd, generation, ras, ätt, familj, börd, härstamning;

utveckling, evolution, uppkomst, genesis, tillkomst, tillkomstsätt, tillblivande, växt, tillväxt, kraft, naturen, allmodren, allmodren jorden, naturligt urval, biologi, darwinism;

verk, skapelse, skapare, skaparkraft, tillskapning, daning, daningsförmåga, gestaltning, formation, komposition, sammansättning, fulländning, mästerverk, mästerskap, uppfinning, konstruktion, konception, koncipiering, kreering, organisation, upphov, upphovsman, danare, auktor, auktorskap, författare, författarskap, publikation, produktivitet, frammaning, frambesvärjning, propaganda, propagation, tillredelse, förberedelse, utbredning;

arbete, arbetsskicklighet, prestation, bedrift, stiftelse, anstalt, institut, inrättning, konstitution, anläggning, anläggningskostnad, etablering, etablissemang, byggnadskomplex, byggnadskonst, arkitektur, struktur, husbyggnad, bruk, fabrik, fabrikat, fabrikation, tillverkning, industri, industrialster, manufaktur, hantverk, avkastning, avkomst, ränta, ocker.

verb

alstra, framalstra, frambringa, producera, generera, befrukta, fröa, befröa, bära frukt, avla, föda, framföda, propagera, fortplanta, nedkomma med, plantera, gro, växa, spira, knoppas, blomstra, utveckla sig, bära i sitt sköte, yngla, lamma, kalva, föla, valpa, kidla, grisa, kissla, häcka, värpa, ruva, kläcka;

skapa, tillskapa, dana, frammana, förverkliga, verkliggöra, utföra, giva upphov, väcka till liv, kalla till liv, framkalla, frambesvärja, giva tillvaro, inblåsa liv, besjäla, bringa å bane, bringa till stånd, bringa till medvetande, komma upp med, påhitta, uttänka, utfundera, utkläcka, utarbeta, framkläcka, uppfinna, uppväcka, uppdikta, uppspinna, uppliva, koncipiera, konstruera, komponera, formera, hopsmida, gestalta, bilda, utbilda, uppfostra, uppföda, bereda, tillreda, tillaga, föranleda, föranlåta, planlägga, grunda, grundlägga, orsaka, förorsaka, medföra, prestera;

genomföra, fullborda, fullända, komplettera, uppbygga, uppföra, upprätta, föra i hamn, inrätta, anordna, organisera, etablera, stifta, sätta på fötter, konstituera, konstituera sig, anlägga, sätta i verket, åstadkomma, åvägabringa, verkställa, tillverka, fabricera, förfärdiga, tillyxa, förarbeta, bearbeta, förrätta, expediera, publicera, kreera, stadga, installera;

uppkomma, uppspira, uppväxa, gestalta sig, bilda sig, arta sig, artas, utveckla, utveckla sig, öka, öka sig, ökas, förkovra, förkovras, avkasta, förvärva, förtjäna, få ihop, lägga ihop, kapitalisera, göra pengar, taga för sig, ockra, mätta, göda, impregnera;

förmå till, bibringa, agitera, konspirera, smida ränker, väva, hopväva, sammansvärja sig.

adjektiv, adverb

alsterrik, avelsam, avelsduglig, avlingsför, fruktbar, fruktbärande, fruktsam, havande, dräktig, ungstinn, valpstinn, iföl, ikalv, manbar, brunstig, löpsk, självsådd, bevuxen, beväxt;

innehållsdiger, tankediger, pregnant, betydelsefull, snillrik, genialisk, genetisk, produktiv, bildbar, konstitutiv, nybildad, artad, hemvävd;

ödesdiger, olycksdiger;

till stånd.