substantiv

avlysning, avskaffning, inhibering, undanröjning, ogiltighet, kraftlöshet, tillintetgörelse, förstörelse, förstöring, ödeläggelse, återkallelse, ryggning, kontramandering, kontraorder, upplösning, upprivning, överkorsning, makulering, kassation, kassering, förkastelse, förnekelse, protest;

omändring, omstörtning, uppsägning, avhysning, förvisning, återförvisning, returnering, rappell, rappellering, hemkallelse, degradation, degradering, suspension, avsked, avdankning, avsättning, avsättningsakt, avsättningsdom, fockning, avfockning, uteslutning, reträtt, reträttplats, fördetting, exkonung, exregent, pensionering, pensionär, sekularisation;

frikallelse, permission, hemförlovning, avprutning, vankelmod, undanflykt.

verb

annullera, upphäva, rygga, slå upp, inhibera, kontramandera, taga tillbaka, överkorsa, makulera, återkalla, förneka, vägra att vidkännas, utplåna, utstryka, kassera, avlysa, avskaffa, upplösa, uppriva, förstöra, tillintetgöra, ödelägga, förkasta, ogilla, protestera, avskudda, avvisa, åsidosätta, tillbakastöta, tillbakasätta, tillbakavisa, undankasta, undanpeta, undanrycka, undanröja, undanskaffa, undanskjuta, undanskuffa, undansopa, undanstäda, undanstöta, undantränga, undanvräka, fördriva, förskjuta, förtränga, bortdriva, bortkasta, bortköra, bortröja, landsförvisa;

ändra, omändra, störta, omstörta, uppsäga, avhysa, sekularisera, avhända, fråntaga, beröva, avpruta, avkläda, avlägsna, utesluta, avdanka, avskeda, avsätta, focka, avfocka, entlediga, mista kappa och krage, degradera, suspendera, rappellera, bortkalla, hemkalla, återkalla, återförvisa, returnera;

frikalla, permittera, hemförlova, pensionera.

adjektiv, adverb

kraftlös, ogiltig, kassabel, förfallen, undanskjuten, överbord.