förbättring redigera

substantiv

tillfriskning, vederfående, kurering, botemedel, konvalescens, rekonvalescens, konvalescent, rekonvalescent, rekreation, bättringsvägen, vederkvickelse, föryngring, förkovran, tillväxt, framsteg;

förbättringsanstalt, bättring, bot, botfärdighet, botgörardräkt, botgörelse, botgöring, botgörare, räddning, räddningsplanka, räddningsankare, räddare, magdalenahem, magdalenanunnor, bot där man tagit sot;

reparation, iståndsättning, lagning, lappning, restaurering, sanering, förnyelse, förnyelseverk, förnyare, komplettering, justering, revision, amplifikation, amendemang, retusch, rättelse, korrektur, korrektion, korrigering, emendation, emendator, beriktigande, censur, censurering, granskning, skärskådning, prövning, probering, mönstring, tillägg, tillsats, tillökning, vederlag, skadestånd, gottgörelse, restitution;

förfining, raffinemang, förädling, försköning, rensning, rening, luttring, kultivering, kultur, kulturarbete, kulturkamp, kulturströmning, civilisation, civilisering, perfektibilitet, progress, stegring, stigning, odling, uppfödare, bearbetning, utarbetning, bearbetare, främjare, främjan, framgång, upphöjelse, befordran, uppmuntran;

hjälp, hjälpare, hjälpmedel, hjälpsändning, lättnad, lindring, mildring, omhuldning, befrielse, befrielsekrig, befrielseverk, reform, reformation, reformator, reorganisation, framstegsman, framstegsparti.

verb

bättra, förbättra, förbättras, friskna, tillfriskna, vederfås, konvalescera, krya till sig, krya upp sig, hämta sig, komma sig, repa sig, taga sig, uppfriska, bota, kurera, hela, förbinda, plåstra, leva upp, rekreera, rekreera sig, vederkvicka, föryngra, frodas, blomstra, förkovra, förkovra sig, tillväxa, mogna, bära frukt, profitera;

reparera, upprusta, laga, lappa, restaurera, iståndsätta, komplettera, fullständiga, korrigera, beriktiga, emendera, retuschera, justera, revidera, censurera, granska, skärskåda, pröva, mönstra, restituera, ersätta, gottgöra, rätta, upprätta, rädda;

fullkomna, förädla, förfina, förfinas, raffinera, försköna, polera, luttra, rensa, sålla, filtrera, desinficiera, sanera, befria, hjälpa, avhjälpa, upphjälpa, lätta, lättna, lindra, lugna, mildra, omhulda, befordra, gynna, främja, stärka, stegra, tillägga, uppdriva, utbilda, bearbeta, utarbeta, förstora, höja, upphöja, tillöka, uppbringa, upparbeta, uppmuntra, reglera, ordna, kultivera, civilisera, organisera, reorganisera, förnya, reformera.

adjektiv, adverb

förbätterlig, botfärdig, botlig, korrigibel, perfektibel, progressiv, odlingsbar, gagnelig, tjänlig, nyttig, kulturell, civilisatorisk, raffinerad, reformatorisk, reformvänlig.