substantiv

intet, det tomma intet, tomhet, tomrum, lucka, nolla, nullitet, väsenlöshet, negativitet, obefintlighet, overklighet, frånvaro;

tillintetgörelse, undergång, utsläckning, utrotning, död, fördärv, förstörelse, förstöring, ödeläggelse, ödslighet, tabula rasa, nihilism, nirvana;

armod, otillräcklighet, nödställdhet, fattigdom, brist, saknad, torftighet, noll, noll och intet värde, ofullkomlighet, defekt;

okroppslighet, abstraktum, hjärnspöke, fantasi, fantasifoster, inbillning, inbillningsfoster, grundlöshet, ohållbarhet, oväsentlighet, ogiltighet, gagnlöshet, kraftlöshet.

verb

förgås, , utdö, upphöra, upphöra att existera, gå hädan, omkomma, gå under, gå i putten, utslockna, avstanna, försvinna, förgå, bortsmälta, tyna, avtyna, borttyna, minskas;

tillintetgöra, omintetgöra, annullera, förstöra, avskaffa, upphäva, undertrycka, undanröja, avsätta, borttaga, utelämna;

förbruka, förtära, förtäras, upplösa, upplösas, förflyktiga, uttömma;

mista, förlora, förverka, förspilla, gå miste om, umbära, undvara;

felas, fattas, sakna, saknas, tryta, brista.

adjektiv, adverb

intig, overklig, obefintlig, ofödd, ogjord, oskapad, okroppslig;

avliden, livlös, omkommen, förlist, utslocknad, utgången, utdöende, död, utdöd, bortgången, hädangången, förlorad, förkommen, bortkommen, uttömd, utsåld, felande, defekt, frånvarande;

grundlös, ogrundad, ohållbar, kraftlös, ogiltig, oväsentlig, innehållslös, gagnlös, intetsägande, tom, negativ, dödfödd, ofullkomlig, otillfredsställande, otillräcklig, bristfull, utblottad, nödställd;

uppdiktad, drömd, inbillad, hopfantiserad, fingerad, fiktiv, föregiven, simulerad, låtsad, skenbar, subjektiv, hypotetisk, potentiell, oviss;

slätt intet, borta, förbi, sin kos, väck, puts väck.