Appendix:Bring/679. Missriktning

missriktningRedigera

substantiv

missaktning, missbildning, missbruk, missbud, missdåd, missfall, missfirmelse, missförhållande, missförstånd, missgifte, missgivning, missgrepp, missgärning, misshandel, misshugg, misshushållning, misshushållare, missljud, missläsning, missräkning, misskrivning, missägning, misstag, missteckning, misstolkning, misstydning, missuppfattning, missvisning, missvård, vanart, vangömmo, vanhelgd, vanfrejd, vanhävd, vanpris, vanprydnad, vanrykt, vanskötsel, vanställning, vanvård, vanvårdnad, vanvärde, vanvördnad;

förvanskning, förvridning, förvrängning, vanställning, karikering, orimlighet, oförnuft, extravagans, fanatiker, fanatism, ytterlighet, överdrift, överansträngning, överskattning, underskattning, förkränkelse, kränkning, hädelse, profanation, skymf, skändare, skändlighet, sabotage, sabotering, fusk, fuskare, fuskeri, fuskverk, underslev, försnillning, undansnillning, förskingring, falhet, mutbarhet, mutkolv, ogagn, skadlighet, ändamålsvidrighet, utsugning, slöseri, ödslare, bortödning, bortödsling, oegentlighet, sabbatsbrott, sabbatsbrytare;

förnedring, besudling, prostitution, orenlighet.

verb

missakta, missbjuda, missbruka, missfirma, missförstå, misshandla, misshushålla, misskläda, misskänna, missleda, misspryda, missräkna sig, misstaga sig, misstyda, missuppfatta, missvisa, missvårda, vanartas, vanhävda, vanpryda, vansköta, vanställa, vanvårda, förvanska, förvrida, förvränga, karikera, överskatta, underskatta, kasta pärlor för svin, tilltyga, överanstränga;

skymfa, förfördela, vanfrejda, vanhedra, vanhelga, vanvörda, kränka, förkränka, skända, häda, profanera, prostituera, orena, oskära, sudla, besudla, smutskasta, nedsmutsa;

fuska, sabotera, lura, svika, purra, vilseleda, försnilla, förskingra, utsuga, slösa, bortslösa, förslösa, ödsla, bortödsla.

adjektiv, adverb

missriktad, överdriven, orimlig, oförnuftig, oegentlig, gagnlös, ändamålsvidrig, vårdslös, slösaktig, vanartig, vanhederlig, vanvördig, falsk, skändlig, skändligen.