nytta redigera

substantiv

nyttighetssynpunkt, gagn, gagnelighet, ändamålsenlighet, tjänlighet, fromma, lämplighet, tillräcklighet, duglighet, brukbarhet, användbarhet, fördel, fördelaktighet, värde, vinst, profit, båtnad, fruktbarhet, produktivitet, förkovran, förkovring, uträkning i, hjälp, hjälpmedel, hjälpreda, subsidier, bistånd, tjänst, tjänstaktighet, tjänstbarhet, tjänstduglighet, godhet, gynnsamhet, gunst;

allmännyttighet, allmänna bästa, filantrop, filantropi, utilism, utilist, utilitarism, verk, verksamhet, verkan, värv, kall, förrättning, förtjänst, applicering, applikation, aptering, skicklighet, färdighet, förmåga, betydelse, betydenhet, kompetens, fallenhet, funktion, roll, giltighet, giltighetsområde;

gottgörelse, lön, gengäld.

verb

gagna, befrämja, befordra, bidraga till, lända till, tjäna till, gynna, hjälpa, bistå, betjäna, sörja för, förse med, löna sig, betala sig, inbringa, avkasta, bära frukt, producera, förkovra sig, utnyttja, tillgodogöra sig, profitera, begagna, begagna sig av, använda, bruka, göra av, aptera, applicera, fungera, tjänstgöra, göra skäl för.

adjektiv, adverb

nyttig, gagnelig, tjänlig, bevänt, lämplig, ändamålsenlig, bekväm, bekvämlig, fördelaktig, förmånlig, profitabel, vinstgivande, inbringande, lukrativ, värd, värdefull, fruktbar, effektiv, användbar, brukbar, passande, adekvat, applikabel, tillämplig, behjälplig, subsidiär, tjänt med, gynnsam, gunstig, välgörande;

allmännyttig, utilistisk, filantropisk, verksam, pragmatisk, kraftig, framgångsrik, skicklig, kompetent, rask, färdig, flink, snar, redobogen, till hands.