tillstånd redigera

substantiv

skick, beskaffenhet, läge, författning, belägenhet, status, befinnande, hälsa, hälsotillstånd, villkor, levnadsvillkor, kondition, ställning, levnadsställning, levnadsstandard, lott, plats, klass, stånd, kategori;

öde, förhållande, händelse, kasus, fall, utsikt, vån, våda, fara, trångmål, knipa, beknip, klämma, kinkighet;

bruk, system, sedvänja, vana, mod, rådande mod, ton, god ton, maner, sätt, vis, prägel, typ, stil, modus, modalitet, slag, sort, art, snitt, mönster, schablon, modell, dräkt, utstyrsel, klädnad, klädsel, klädedräkt, skrud, mundering, fason, sits, drapering;

inrättning, struktur, organisation, textur, byggnad;

sinnesförfattning, karaktär, väsen, egenskap, kvalitet, smakriktning, vett, hyfsning, hållning, pose, uppträdande, min, uttryck, fattning, lugn, nyckfullhet, ryck, paroxysm;

konstitution, kroppskonstitution, kroppsbeskaffenhet, skapnad, figur, form, gestaltning, daning, skepelse, skepnad, utseende, apparition.

verb

befinna sig, känna sig, känna sig så eller så, , finna sig i ett läge, befinna sig i ett läge, leva gott, leva knappt, frodas, trivas, lida under, stå till, stå till med hälsan;

ställa sig, bete sig, bära sig åt, taga sig ut, hava att, kämpa med, sträva med, komma sig före, gå långt, komma därhän, kunna glädja sig åt, äga, besitta, innehava.

adjektiv, adverb

sådan, sådan som, så fatt, konditionerad, väl konditionerad, kvalitativ, gestaltad, formad, formlös, formfulländad, regelbunden, organisk, villkorlig, modal, beroende på;

i lag, i ordning, i stånd, i läge, i tillfälle, med villkor, under förutsättning, i så fall, i ty fall, i detta fall;

sålunda, således, som det nu är, som det nu ju är, i så måtto, i det att, i ty att, i sådan grad, till den grad, precis, noga;

på god fot, på stor fot.