söndring redigera

substantiv

upplösning, splittring, styckning, spräckning, bristning, knäckning, spillring, lösgöring, löskoppling, lösrivning, lösryckning, lösslitning, upprivning, uppslitning, sprättning, sprättkniv, eggjärn, frånrivning, frånslitning, avskärning, bortskärning, amputation, avsågning, avmejning, utryckning;

söndersplittring, söndrighet;

delning, delningslinje, delningspunkt, delningsstreck, delningssätt, delbarhet, klyvning, klyvbarhet, avdelning, fördelning, indelning, division, detachemang, avsnitt, sektion, skifte, underavdelning, interpunktion, skiljetecken, tankstreck, cesur, skiljemur, skiljelinje, skiljevägg, gränslinje, avbalkning, stängsel, begränsning;

avskildhet, avsöndring, separering, separation, separator, disjunktion, distans, avstånd, avbrott, paus, mellanrum, mellanslag, svalg, brist på samband, brist på sammanhang, oledare, uteslutning, utstötning, utbrytning, elision, isolering, enstöring, ungkarl, löshäst, gräsänka, gräsänkling, enslighet, oas, terrass, stalp, avsats, utsprång;

skilsmässa, söndringslust, brytning, discessus, oenighet, divergens, split, tvedräkt, oförenlighet, schism, äktenskapsskillnad, skillnad till säng och säte, avsked, avfockning, landsflykt, landsflykting, varg i veum, avfall, avfälling, separatism, separatist, överlöpare, befrielse, frihet, frånvaro;

desorganisation, löslighet, lösaktighet, labilitet, förödelse, skingring, förskingring, förvittring, försträckning, vrickning, ledbrott, utsvävning, brott, sprängning, spridning, kringspridning, bräcka, bräckjärn, bräckstång, bräckning, kofot, spak, handspak, nötknäppare, spricka, fraktur, ruptur, fissur, rämna, skreva, klyft, klyfta, sluka, läcka, reva, bräsch, lucka, springa, skära, ritsa, snitt, snittyta, hugg, avskäring, fläkning, spjälkning, klippning, klippmaskin, sax;

skrädning, utgallring, skalning, snoppning, snopp, cigarrsnopp, cigarrsnoppare, bilning, späntning, avskrotning, skrot, slagg, avfall, avskräde, skräde, skrädbila;

fragment, trasa, slamsa, skärva, spillra, splittra, stycke, brottstycke, flisa, flisighet, splint, sticka, tuss, tapp, sudd, rest, kvarleva, spink, utklipp, urklipp, småplock, plock, plockgods, plockmat, plockning, plockverk, strögods;

dissekering, anatomi, analys, abstrahering, abstraktion, digression;

inskränkthet, främling, främlingskap, särskildhet, konstig kropp, typ, original, stolle, perukstock, spektakel, åtlöje, trasvarg;

tömning, urpackning, urplockning, lossning, lossplats.

verb

söndra, söndra sig, sönderbryta, sönderriva, sönderslita, söndertrasa, såga, försåga;

avskilja, avbarka, avbita, avbryta, avbränna, avdanka, avfalla, avfila, avfocka, avgå, avhugga, avhyvla, avklippa, avkläda, avknipa, avkoppla, avkorta, avkvista, avlämna, avmeja, avnypa, avplocka, avpruta, avputsa, avrösa, avskala, avskava, avskrota, avskära, avstycka, avstympa, avsveda, avsätta, avsöndra, skudda, avskudda, kubba av, kubba sönder;

borttaga, bortdriva, bortfalla, bortflytta, bortföra, bortgiva, bortjaga, bortkalla, bortkasta, bortklippa, bortköra, bortlämna, bortlägga, bortmota, bortnöta, bortplocka, bortrensa, bortriva, bortröva, bortröja, bortskaffa, bortskicka, bortskrapa, bortskära, bortskölja, bortslunga, bortsnappa, bortsopa, bortspola, bortvisa;

frånskilja, frånbryta, fråndraga, frånkoppla, frånriva, frånrycka, frånslita, frånsprätta, frånspänna, utgallra;

lösgöra, lösbända, löskoppla, lösrycka, lösslita, lössläppa, lossa, lösa, släppa, låta gå, kapa, kasta loss, befria, frigöra, förlösa, lämna, övergiva, ge sig av, ge sig iväg, rymma, utträda, taga avstånd från, lysa genom sin frånvaro;

uppbryta, upphäva, uppknyta, upplåsa, upplösa, upprispa, upprista, uppriva, uppslita, sprätta, maska upp;

skilja, särskilja, skiljas, skiljas åt, göra sig av med, göra sig kvitt, utrycka, utslita, söndra, utsöndra, utklippa, detachera, separera, amputera, disjungera, avlägga, kupera, klyva, fläka, indela, sortera, dividera, halvera, skifta, interpunktera;

skräda, flå, skala, plocka, snoppa, spänta, kåta, skrota, bila, karva, flagna, flaga sig, pulverisera, flisa sig, skärva sig, splinta, spillra, snida, spjälka, knäppa, knäppa nötter, bena, bena fisk;

bräcka, spränga, spräcka, knäcka, rämna, gå av, spricka, splittra, ramponera, stympa, sarga, stycka, nedriva, slopa, göra kål på, nedgöra, bryta, genombryta, försträcka, vricka;

skingra, skinna, tömma, urpacka, urplocka, dissekera, obducera, anatomisera, analysera, utreda, abstrahera;

utesluta, utestänga, utstöta, isolera, entlediga, distansera, flytta, förflytta, rubba.

adjektiv, adverb

söndrad, avsöndrad, avskild, frånskild, splittrad, söndergången, osammanhängande, diskontinuerlig, oförenlig, oenig, oense, osams, disparat, separat, separabel, skiljbar, lös, loss, söndrig, avbruten, disjunkt, disjunktiv;

delad, delbar, mångdelt, finskuren, kluven, klyvbar, var sin, var för sig, vardera, spridd, gles, sporadisk, fragmentarisk, rapsodisk, aforistisk, en och en, stalpig;

särskild, isolerad, ensam, allena, övergiven, apart, abstrakt, egen, enstaka, ovanlig, sällsam, olik, olikartad, distingerad, originell, underlig, besynnerlig, konstig, stollig, osällskaplig;

obunden, ogift, fri, lucker, labil, flisig, trasig, utsliten;

åtskils, sönder, i sär, i tu, i kras, i bitar, i stycken, i spillror, ur lag, ur led, tvärt av, bittals, stycketals, bitvis, styckevis, glasvis, per styck, efter huvudtalet, per kapita, antingen eller, vare sig eller;

utan, utom, frånsett, oavsett, i saknad av, till skillnad från, långt ifrån, på avstånd, avsides, bort, borta, hädan, sin kos, sin väg, dän, vind för våg, på måfå.