substantiv

förståndssvaghet, enfald, enfaldighet, dumhet, inskränkthet, stupiditet, tanklöshet, slapphet, slöhet, trögtänkthet, trångskallighet, pundhuvud, åsna, nöt, nötaktighet, oxe, oxaktighet, bortkommenhet, drummelaktighet, tölp, tölpaktighet, tölper, tölpfasoner, tölpighet, tåp, tåpighet, tafs, tafser, mähä, våp, våpighet, taskighet, pjåk, pjåkighet, sjask, sjaskighet, pjask, pjaskighet, fåvitskhet, fjolleri, fjollighet, fjoskighet, fjant, fjanter, fjantighet, fån, fåne, fåneri, pjolter, pjollrighet, pjosk, pjoskighet, flep, fleper, flepighet, puerilitet, barnslighet, jolt, joltprat, munväder, prat, struntprat, persiljeprat, svagsinthet, ålderdomssvaghet, barn på nytt, småaktighet, petighet;

oförnuft, ologiskhet, inkonsekvens, oresonlighet, orimlighet, absurditet, omening, meningslöshet, nonsens, abrakadabra, sottis, pekoral, pekoraliesamling, pekoralist, idioti, idiotism, dåraktighet, dårskap, löjlighet, narr, narraktighet, narrkåpa, inbilskhet, förmätenhet, överspändhet, excentricitet, extravagans, besinningslöshet, överilning, fanatism, fördomsfullhet, prevention, ljusskygghet, obskurant, obskurantism, galenskap, galenpanna, vanvett, vansinne, vettlöshet;

opraktiskhet, oklokhet, kortsynthet, korttänkthet, förblindelse, tafatthet, mesaktighet, oskicklighet, oduglighet, oförmåga, inkompetens, inkapacitet, inhabilitet, ytlighet, flackhet, flärd, flärdfullhet, lättsinne, obeständighet, ombytlighet, självsvåld, åsnespark, ovana, osed.

verb

icke se längre än näsan räcker, prata tok, prata tok i vädret, fjanta, fåna, fjollas, pjollra, pjoska, pjåka, jolta, slarva, hugga i sten, staka sig, hava svårt för, misslyckas, förfela, extravagera, hoppa i galen tunna, råka i mosshumlebo, blamera sig.

adjektiv, adverb

oförståndig, inskränkt, dum, enfaldig, stupid, bornerad, korkad, tjockhuvad, tjockskallig, nötaktig, drumlig, slapp, slö, åsneaktig, våpig, bortkommen, ålderdomssvag, svagsint, pueril, barnslig, fjollig, fånig, fjoskig, fjantig, pjoskig, pjollrig, pjåkig, pjaskig, sjaskig, taskig, tåpig, tafsig, larvig, flepig, tölpig, tölpaktig;

oförnuftig, avvita, absurd, förnuftsvidrig, oresonlig, meningslös, intetsägande, idiotisk, dåraktig, narraktig, löjlig, förryckt, galen, orimlig, ologisk, inkonsekvent, rosenrasande, vanvettig, vansinnig, extravagant, excentrisk, överspänd, fanatisk, bigott, fördomsfull, ljusskygg, vidskeplig, trånghuvad, trångbröstad, trångskallig, tanketom, lättrogen, ytlig, flack, flärdfull, lättsinnig, ombytlig, obeständig, apaktig, aplik, inbilsk, dårlig, småaktig, småtänkt, petig;

opraktisk, omdömeslös, oklok, kortsynt, trögtänkt, blind, fåvitsk, vettlös, taktlös, tanklös, huvudlös, besinningslös, huvudyr, överilad, oförsiktig, opolitisk, odiplomatisk, oskicklig, oduglig, oförmögen, dåraktig, klent utrustad, inkapabel, inkompetent, okunnig, rudis, tafatt, klumpig, tungrodd, outvecklad, försagd, misslyckad, otjänlig, olämplig, oändamålsenlig, förfelad, malplacerad, opassande, självsvåldig, förmäten, utan rim och reson, bakom flötet.