hjälp redigera

substantiv

hjälpare, tillhjälp, bistånd, biträde, tillhandagående, handräckning, handtag, tjänst, tjänstaktighet, tjänstbevisning, tjänstduglighet, tjänsteande, tjänstefolk, tjänstehjon, tjänstenit, tjänstepiga, betjäning, uppassning, skaffare, vikarie, assistent;

understöd, understödsfond, subvention, subsidier, bidrag, tillskott, teckningslista, sammanskott, salning, välgörenhet, ålderdomshem, assistans, assistanskontor, allmosa;

undsättning, räddning, frälsning, lättnad, åsnebrygga, lindring, bärgning, skyddshem, vård, fångvård, penitentiärkongress, samarit, samaritan, samaritkurs, försvar, försvarsskrift, reserv, reservfond, komplettering, förstärkning;

stöd, ryggstöd, stödjepunkt, stödjepelare, medhåll, uppmuntran, protektion, skydd, beskydd, favör, ynnest, vingars skugga, gunst, gunstbevis, gunstbevisning, gunstlingskap, huldhet, vänlighet, gynnsamhet, hyende, tillmötesgående, förskott, försträckning, borgen, underborgen, deltagande, delaktighet, medverkan, samverkan, intressentskap, kompanjonskap, förbund, allians, allianstraktat, försonare, försoning;

gagn, nytta, fromma, omsorg, omsorgsfullhet, ans, redskap, impuls, anskaffning, förmedling, furnering, förplägning, proviant, proviantering, underhåll, viver, fritt viver, uppehälle, försörjning, försörjare, självförsörjare, näring, nutrition, tillgång, förmögenhet, kapital, härbärge.

verb

hjälpa, hjälpa till, hjälpa på fötter, hjälpa på traven, hjälpa på benen, hjälpa ur klistret, hjälpa ur knipa, bistå, bispringa, biträda, förhjälpa, befordra, främja, befrämja, subvenera, subventionera, betjäna, uppassa, assistera, tillhandagå, vikariera, ombestyra, expediera, stödja, understödja, gynna, lägga hyende under, stötta, stötta under, uppmuntra, styrka, förstärka, gjuta olja på elden, underblåsa, bana väg, jämna väg, öppna väg, göra flott, framdriva, genomdriva, pådriva, påskynda, tillgöra, gagna;

taga sig an, intressera sig för, protegera, hägna, skydda, beskydda, beskärma, taga under armarna, taga i släptåg, försvara, förfäkta, taga parti för, hålla med, instämma, billiga, gilla, bryta en lans för, gå genom elden för, samverka, alliera, alliera sig, borga för, förskottera, försträcka, förskjuta, sammanskjuta, tillskjuta, teckna sig, teckna sig å lista, sala, sala ihop, tillgodose, utverka, anskaffa, förskaffa, tillhandahålla, tillställa, antvarda, framlämna, överlämna;

lätta, underlätta, lindra, lugna, trösta, undsätta, bärga, rädda, frälsa, gjuta balsam på såren, betäcka återtåget, eskortera, ledsaga, beledsaga, krafsa kastanjerna ur elden, betala fiolerna, betala kalaset, uppfriska, komplettera, rekrytera, vårda, vakta, valla, omhulda, pyssla om, ansa, odla, göda, nära, uppamma, uppdraga, uppfostra, uppföda, underhålla, förpläga, försörja, hysa, härbärgera, göra ngn sig förbunden, obligera, foga sig efter, villfara, smickra.

adjektiv, adverb

hjälpsam, behjälplig, tjänstaktig, tjänstvillig, tjänstförrättande, tjänlig, tjänt med, gagnelig, nyttig, fördelaktig, benägen, gunstig, huld, nådig, välsinnad, välsint, välvillig, vänlig, godhetsfull, deltagande, uppoffrande, penitentiär, subsidiär;

till handa, till viljes, till nöjes, vänligen, nådigst.