substantiv

beredelsetid, förberedelse, förberedelsetid, beredning, beredskap, beredningssätt, beredningsutskott, förarbete, förövning, preliminärer, övning, inövning, dressyr, dressör, tränering, träning, justering, skola, skolbildning, skolning, underbyggnad, lärotid, läroår, studium, element, utbildning, elementarbildning, elementarbok, elementarkurs, elementarlärare, elementarläroverk, elementarskola, elementarstudier, elementarundervisning, uppfostran, fostran, fostrare, fostring, fosterbarn, fosterdotter, fosterfader, fosterföräldrar, fostermoder, fosterson, disciplin, novitie, novitiat, novis, repetition, instruktion, instruktör;

plan, planläggning, planmässighet, planritning, utkast, uppränning, skiss, omtanke, omtänksamhet, förtänksamhet, förutseende, avsikt, beräkning, försiktighet, försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått, kostnadsförslag, grunddrag, grundläggning, grundläggare, grundritning, grundsten, grundval, underlag, fundament, fundamentallag, fundamentalsats, fundator, banbrytare, vägbrytare, pioniär, föregångare, föregångsman, förelöpare, initiativ, stiftare, stiftelse, stiftelseurkund, utarbetning, utredning, organisation, förordnande, förordning, bestämmelse, förfogande, förfoganderätt, disposition, dispositionsrätt, testamente, testator, författning, grundlag, grundlagsbestämmelse, anstiftan, anstiftare, anstiftelse, stämpling;

beting, betingelse, betingning, påtingning, upptingning, beställning, betingsarbete, betingsavlöning, förord, förbehåll, villkor, avtal, underhandlare, underhandling, rådrum, minnesbok, anteckningsbok, tidsenlighet, bearbetning, förarbetning, rekommendation, anbefallning, anbefallningsbrev, presentation;

ombesörjning, omsorg, omsorgsfullhet, försorg, mått och steg, tillredelse, anordnare, anordning, arrangemang, arrangör, inrättning, tillrustning, utrustning, anstalt, omboning, möblering, tillpyntning, utpyntning, utstoffering, utstyrsel, ekipering, utredningspersedel, mundering, beväpning, kvartermästare, reserv, förråd, apparat, redskap, don, grejor, tackling, tacklage, trappsteg, fotställ, piedestal, preparat, fabrikat, appretering, appreteringsmaskin, appretyr, appretör, kokinrättning, kokkonst;

kultur, odlare, odling, plöjning, sådd, frö, mogenhet, mognad, befruktning, dräktighet, havandeskap, vagga, ägg, inkubation.

verb

bereda, förbereda, preparera, predisponera, förebygga, förekomma, förutse, antecipera, laga i ordning, laga sig i ordning, laga att, laga sig till, beställa, påtinga, upptinga, tinga, betinga, berama, planera, skissera, uttänka, uppspinna, påtänka, ruva på, hopkoka, föreskriva, förordna, bestämma, disponera, testamentera, hava tid på sig;

inöva, inlära, skola, repetera, exercera, träna, dressera, disciplinera, fostra, uppfostra, utrusta, beväpna, bemanna, ekipera, förse, furnera, tackla, rigga, ombona, utstyra, utstoffera, tillpynta, utpynta, möblera, anskaffa, tillrättaskaffa;

ordna, anordna, arrangera, anstalta, föranstalta, laga att, rekommendera, ombestyra, ombesörja, inrätta, organisera, grunda, grundlägga, forma, gestalta, igångsätta, tillreda, tillrusta, tillställa, tillyxa, tillaga, bearbeta, förarbeta, utarbeta, utbilda, utveckla, appretera;

odla, , uppdraga, mogna, kläcka, taga fart, ympa.

adjektiv, adverb

förberedande, preliminär, provisorisk, tilltänkt, omtänkt, påtänkt, förtänksam, omtänksam, försiktig, vaksam, omsorgsfull, färdig, parat, klar till, redo, kompetent, mogen, hopkommen, underbyggd, fullfjädrad, fullvuxen, flygfärdig, flygg, väpnad till tänderna;

förberedelsevis, repetitionsvis, försiktigtvis, på sin vakt, i rättan tid, i görningen, tillreds, till hands, i stånd, i gång, ad utrumque paratus.