substantiv

närvaro, närvarelse, närhet, allestädesnärvaro, allestädesnärvarelse, därvaro, övervaro, inställelse, inställelsedag, assistering, besök, åskådare, ögonvittne, åsyna vittne, publik, publikum, deltagare, sejour, vistelse, vistelseort, tillflykt, tillflyktsort, tillhåll, befintlighet, förefintlighet, tillvaro, existens;

innehav, besittning, ockupation, översvämning, översållning, utbredning, frekvens, genompyrning, genomströmning, genomsyrning.

verb

närvara, övervara, bevista, bivista, tillstädeskomma, infinna sig, inställa sig, företräda, uppträda, uppdyka, framträda, visa sig, assistera, deltaga, biträda, åskåda, bevittna, ledsaga, åtfölja, befinnas, existera, förekomma, förefinna, förefinnas, påträffa, råka på, komma i vägen;

dväljas, vistas, hålla till, uppehålla sig, bo, bebo, residera, logera, hållas, hava sin varelse, inhysa, inhysa sig, taga in, slå sig ned, gästa, kinesa, umgås, taga plats, kvarstanna, kvardröja, besitta, besätta, ockupera, arrendera, förpakta;

fylla, befolka, sprida sig, utbreda sig, översvämma, översålla, betäcka, genomtränga, genompyra, genomsyra, genomströmma;

äga rum, föreligga.

adjektiv, adverb

tillstädesvarande, förhandenvarande, närvarande, allestädesnärvarande, därvarande, anträffbar, befintlig, förefintlig;

bosatt, bofast, inneboende, hemma, hemmastadd, hemmahörande, hemvan, inhemsk, bebodd, befolkad, förankrad, publik, offentlig;

tillstädes, till finnandes, till hands, därstädes, allestädes, överallt, här, där, här och var, något varstans, något varstädes, var, varest, hos, inför, under ngns ögon, under ngns tillsyn, ansikte mot ansikte, på stället, på fläcken, ombord.