genstörtighet redigera

substantiv

gensträvighet, uppstudsighet, ohörsamhet, olydnad, orderbrott, subordinationsbrott, insubordination, insubordinationsbrott, pliktförgätenhet, trots, trotsighet, tredska, trilskhet, motspänstighet, motsträvighet, motstånd, motsägelse, motsägelseanda, svårhanterlighet, obändighet, halsstarrighet, hårdnackenhet, istadighet, omedgörlighet, egensinne, ovillighet, oläraktighet, skolk, skolkare, skolkning, skolsjuka, försumlighet, försummelse, oregerlighet, ostyrighet, tygellöshet, vildhet;

opposition, frond, fronderi, frondör, oro, orolighet, orosanda, orostiftare, splittring, avfall, avfällighet, avfälling, renegat, separatism, separatist, dissenter, dissenterförsamling, parti, partianda, partibildning, partigängare, partiledare, vänster, vänsterman, vänsterparti, vänstersocialist, strejk, strejkare, gräl, grälmakare, bråk, bråkmakare;

kränkning, opålitlighet, illojalitet, trohetsbrott, trolöshet, oredlighet, snedsprång, eskapad, överlöpare, överlöpning, rymmare, rymning, förrädare, förräderi, överträdare, överträdelse, förseelse, olat, olaglighet, lagbrott, lagbrytare, laglöshet, lagstridighet, lagöverträdelse, brott, brottsling, missgärning, missgärningsman, ogärning, ogärningsman, bandit, banditfysionomi, banditliga, dynamitard, dynamitattentat, rövare;

omstörtning, omstörtningsman, omstörtningsparti, revolution, anarki, anarkist, jakobin, jakobinism, jakobinmössa, nihilism, nihilist, nihilistdåd, nihilistförening, kommunard, kommunism, kommunist, bolschevik, bolschevism, oklokrati, pöbelvälde, pöbelupplopp, rebell, rebellion, insurgent, insurrektion, uppror, upprorsanda, upprorsfana, upprorsmakare, upprorsman, upprorsstiftare, resning, uppresning, pronunciamento, myteri, folkresning, folkyra, jäsning, upplopp, tumult, excess, barrikad, barrikadering, barrikadhjälte, barrikadstrid, sammangaddning, sammanrotning, sammansvärjning, komplott, komplottör, uppviglare, uppvigling, agitation, agitator, demagog, demagogi, folkförförare, folkförledare, folkuppviglare.

verb

spjärna mot, trotsa, motstå, motsätta sig, sätta sig upp mot, tredskas, trilskas, konstra, gräla, bråka, frondera, strejka, svika, avfalla, svinka, skolka, rymma, försumma;

bryta mot, överträda, kränka, våldföra, leva rövare, taga betslet med tänderna, agitera, uppvigla, oroa, sammangadda sig, sammanrota sig, sammansvärja sig, revolutionera, barrikadera, omstörta, uppsäga tro och lydnad.

adjektiv, adverb

genstörtig, gensträvig, olydig, uppstudsig, ohörsam, ohörsammad, motspänstig, motsträvig, motvillig, trilsk, tredsk, trotsig, ovillig, odisciplinerad, otam, otamd, otämd, otämjbar, otämjelig, obändig, ostyrig, oregerlig, tygellös, vild, svårhanterlig, omedgörlig, egensinnig, istadig, halsstarrig, hårdnackad, pliktförgäten, skolsjuk, försumlig, trolös, illojal, otrogen, förrädisk, avog, obenägen, motbjudande, ovälkommen, oppositionell, antidynastisk, vänstersinnad, vänstersocialistisk, vänstervriden, separatistisk, orolig, oroväckande, rebellisk, upprorisk, revolutionär, jakobinsk, anarkisk, nihilistisk, kommunistisk, demagogisk, agitatorisk, laglös, lagstridig, olaga, olaglig, brottslig, banditaktig, ogärna.