missaktning redigera

substantiv

ringaktning, sidvördnad, vanvördnad, vördnad, förakt, försmående, skymf, missfirmelse, smädare, smädelse, smädelust, smädeord, smädeskrift, smädeskrivare, smädevisa, smädlighet, belackare, bespottare, bespottelse, spott och spe, spe, spefågel, speglosa, spenamn, speord, hån, hångrin, hånleende, hånlöje, hånskratt, begabbare, begabbelse, begabberi, beleende, drift, gäckeri, sarkasm, persiflage, persiflering, satir, satirisering, ironi, ironisering, gliring, spydighet, spyfluga, snärt, glåpord, stickord, pik, oförskämdhet, oförsynthet, skamlighet, skamlöshet, förolämpning, kränkning, insult, insultation, insultering, ohövlighet, oartighet, spotskhet, hänsynslöshet, ogrannlagenhet, närgångenhet, påflugenhet, taktlöshet, ouppmärksamhet;

förklening, förkränkelse, nedsättning, prickning, stukning, tillstukning, förebråelse, snäsa, nedskällning, klander, klandrare, förbigående, förbiseende, axelryckning, skandalisering, profanation, skändare, skändlighet, hädare, hädelse, hädiskhet, vanhelgd, pereatrop, kattmusik, utvissling, slag i ansiktet, munfisk, örfil;

vanheder, vanrykte, vanära, föraktlighet, skam, ovärdighet, förnedring, förnedringstillstånd, förödmjukelse, undanpetning, smälek, driftkucku.

verb

förakta, missakta, ringakta, försmå, nedsätta, åsidosätta, misskänna, underskatta, förbigå, förbise, förklena, förnedra, försumma, förödmjuka, undanpeta, se ned på, se över axeln, vända ryggen, ogilla, rynka på näsan åt, häckla, pricka, lasta, klandra, klanka på, axla sig åt, nedskälla, utskälla, stuka, tillstuka, snäsa, avsnäsa, kränka, förkränka, förolämpa, insultera, okväda, missfirma, peka finger åt, smäda, begabba, belacka, bespotta, persiflera, satirisera, ironisera, ridikylisera, håna, hånle, hånskratta, kallgrina, utskratta, förlöjliga, bele, driva med, mokera sig, driva gäck, gäckas, pika, snärta;

vanhedra, vanhelga, vanvörda, vanära, skända, profanera, oskära, ohelga, häda, skymfa, skandalisera, utvissla.

adjektiv, adverb

vanvördig, föraktfull, oförskämd, oförsynt, skamlös, skamlig, hänsynslös, spotsk, stursk, ohövlig, missfirmlig, skymflig, förklenlig, pepprig, snäsig, spydig, hånfull, hånlig, smädefull, smädlig, spefull, sarkastisk, sardonisk, satirisk, ironisk, mokant, skändlig, skandalös, förödmjukande, vanhederlig, hädisk, ovärdig;

föraktlig, ärelös, vanryktad, förbigången, obeaktad, obegråten, obemärkt, skymfligen, smädligen.