grund redigera

substantiv

urgrund, förutsättning, villkor, grundvillkor, betingelse, utgångspunkt, fundament, fundamentallag, fundamentalsats, princip, ursprung, element, stoff, ämne, grundämne, grundstomme, grundplåt, grundval, grundläggning, stöd, stödjepunkt, kardinalpunkt;

orsak, kausalitet, kausalsammanhang, kausalsats, anledning, motiv, skäl, bevekelsegrund, hänsyn, drivfjäder, drivkraft, beräkning, ändamål, skuld, förskyllan, vållande, förvållande, tillskyndelse, tillskyndan, tillskyndare, provokation, inflytande, underström, berättigande, betydelse, förnuftsenlighet, förklaring, nyckel, bevis;

härledning, derivation, uppkomst, upprinnelse, uppränning, uppslag, upphov, upphovsman, källa, kraftkälla, springkälla, härkomst, härstamning, tillkomst, tillkomstsätt, sådd, säde, utsäde, frö, kärna, alstrare, alstring, alstringsförmåga, avlelse, inavel, sperma, embryo, foster, rudiment, ägg, moderssköte, grodd, groddknopp, groddtråd, groning, groningstid, knopp, hjärtblad, stam, rot, pålrot, moderstat, moderspråk, stamord, urfolk, urmänniska, urinnevånare, urhem, härkomstort, fädernejord, fädernesland, födelsebygd, födelseort, födelsestad, barnkammare, vagga, trädskola, drivbänk;

skapelse, skapare, tillskapning, frammaning, produktion, producent, fabrik, stiftelse, instiftelse, instiftning, energi, ferment, innervation, surdeg, begynnelsepunkt, tyngdpunkt, vändpunkt, hävstång, gångjärn, dörrhake.

verb

grunda, grundlägga, stifta, instifta, skapa, tillskapa, upprätta, uppresa, upptända, uppväcka, frambringa, framkalla, frammana, åstadkomma, åvägabringa, bringa till stånd, bringa å bane, börja, begynna, införa, inrätta, anstifta, anlägga, föranstalta, sätta i gång, sätta i rörelse, alstra, utså, plantera, gro;

orsaka, förorsaka, vålla, förvålla, förskylla, föranleda, verka, rå för, bidraga, medverka, medverka till, föra till, leda till, tendera till, draga med sig, medföra, lända till, ådraga, ådraga sig, åsamka, åsamka sig, ligga till last, provocera, öppna dörren för, komma upp med, bereda, betinga, tillföra, bringa, bibringa;

förmå, förmå till, uppegga, uppliva, bestämma, avgöra, hava handen med i spelet, hava en finger med i spelet, tynga ned vågskålen, giva utslag på vågen;

bevisa, ådagalägga, bringa i dagen, framdraga, taga hänsyn till, taga i betraktande, begrunda, utgå från, förutsätta, antaga.

adjektiv, adverb

grundläggande, huvudsaklig, elementär, primär, primitiv, ursprunglig, embryonal, rotfäst, ingrodd, originell, medfödd, medskapad, anboren, urfolklig, barnfödd;

kausal, motiverad, förvållad, självförvållad, välförtjänt, skuld till;

emedan, därför, varför, förty, ity, ursprungligen, med fog, med skäl, med rätta, därav, varav, i följe, i släptåg, därvid, därvidlag, angående, beträffande, vidkommande;

därunder ligger en hund begraven, bakom kulisserna.