hinder redigera

substantiv

hinderbana, hinderlöpning, hinderpåle, hinderritt, hindersten, spärr, avspärrning, stängsel, stängning, bom, fällbom, skrank, skranka, räcke, räckverk, barriär, barriärrev, tvärbalk, tvärbjälke, tvärslå, tvärträ, nar, nare, avbalkning, avplankning, avskrankning, plank, gärdesgård, ingärdning, hägnad, inhägnad, tillmurning, mur, skiljemur, vägg, skiljevägg, balustrad, bröstvärn, barrikad, barrikadering, förhuggning, bålverk, försvarsverk, vall, grav, vallgrav, skans, vagnborg;

dämning, fördämning, indämning, hålldamm, damm, dammbord, dammfäste, dammlucka, hamnarm, vågbrytare, sluss, tvärdike;

tillstängning, tilltäppning, avstängare, läm, grind, led, dörr, lucka, spjäll, galler, gallerfönster, gallergrind, gallerport, gallerverk, fällgaller, lås, regel, hake, fasthakning, påhakning, hasp, haspe, krok, knut, tillstoppning, propp, kork, plugg, plomb, buffert, buffertstat, broms, stopp, stoppning, stoppsignal;

hämning, hämsko, hämkedja, dämpare, dämpning, dämmare, dämning, dämme, stockning, förbud, förbudslagstiftning, inskränkning, begränsning, oförytterlighet, restriktion, obstruktion, obstruktionspolitik, obstruktionstaktik, avspärrningssystem, uteslutning, utestängning, impediment, preservativ, preventivmedel, karantän, avhållsamhet, återhåll, återhållsamhet, intolerans, ofördragsamhet, rigorism, askes, asket, asketik, asketliv, asketism, purism, purist, puritan, puritanism, stränghet, absolutism;

motstånd, motståndare, motgång, mothugg, mothåll, motpart, motparti, motverkan, motvikt, motvilja, motvind, antagonism, antagonist, tillbakadrivning, tillbakavisning, opposition, bekämpare, vederdeloman, vederpart, vedersakare, fientlighet, fiende, fiendehand, fiendeland, fiendesvärd, fiendskap, avskräckning, avskräckningsmedel, avskräckningsteori, avskrämning, avvändning, avbrott, avbrytning, avbräck, stötesten, störning, bakläxa, bakslag, streck i räkningen, besvikelse, anstöt, fnurra på tråden, invändning, inkast, kollision, ovänlighet, ohjälpsamhet, gräl, grälighet, grälmakare, grälsjuka, bråk, bråkmakare, fridstörare, reaktion, inblandning, mellankomst, förkastelse, omintetgörelse, tillintetgörelse, skopa kallt vatten;

svårighet, försvåring, ogörlighet, omöjlighet, naturhinder, outförbarhet, klämma, knipa, bryderi, förlägenhet, modfälldhet, missmod, nedslagenhet, tyngd, börda, besvär, belastning, överbelastning, onus, påhäng, kvarnsten om halsen, belamring, packning, block, påtrugning, intrång, ingrepp, förfång, inkrångling, trassel, oreda, olag, baklås, knagglighet, smolk, trängsel, trånghet, trängning, förträngning, hopträngning, förstoppning, dröjsmål, fördröjning, förhalning, försening, uppehåll, uppskov, förfall, laga förfall, förhinder, mässfall;

tvång, band, boja, tryck, fotblack, fotboja, fjätter, fjättra, fasttagning, instängning, arrest, arrestering, arresteringsorder, arrestlokal, arrestrum, arreststraff, arresttid, fängelse, fängelsegård, fängelsehåla, fängelsestraff, häkte, häktning, embargo, kvarstad, konfiskation, blockering, blockad, belägring, betvingare, besegrare, tyrann, plågoande, mara, tunghäfta, tjuder, tygel, flöjträ.

verb

hindra, förhindra, stänga, avstänga, tillstänga, täppa, tilltäppa, spärra, avspärra, tillspärra, sluta, tillsluta, regla, tillbomma, tillåsa, haka, kroka, knyta, stoppa, förstoppa, tillstoppa, begränsa, ingärda, dämma, fördämma, indämma, uppdämma, avbalka, avplanka, avskranka, inhägna, skydda, utestänga, utesluta, bomma, bomma till, bomma igen, förbomma;

förbjuda, hämma, dämpa, stämma, hejda, avhålla, inhibera, inställa, avlysa, avstyra, mota, motarbeta, motsäga, motverka, motväga, inskränka, stäcka, avskräcka, avskrämma, obstruera, förebygga, förekomma, avvärja, avböja, avvända, prevenera, bortvända, tygla, tillbakadriva, tillbakahålla, tillbakakasta, tillbakavisa, försvaga, förlama, förslappa, utmatta, motsätta sig, lägga sig emot, opponera, avsnäsa, korsa, parera, gäcka, komma på skam, komma på fall, statuera exempel;

försvåra, störa, rubba, avbryta, avskära, lägga sig emellan, mellankomma, trotsa, inkrångla, tillkrångla, intrassla, konstra, bråka, snärja, tynga, nedtynga, belasta, besvära, stocka, stocka sig, oroa, förbrylla, försinka, fördröja, uppehålla, bromsa, stöta emot, kollidera, felslå;

fjättra, binda, fastbinda, fastgöra, fasthålla, fasthäkta, fastkedja, fastklistra, fastklämma, fastkoppla, fastlimma, fastlåsa, fastlöda, fastnagla, fastnita, fastskruva, fastsmeta, fastsmida, fastsnöra, fastspika, fastsplitsa, fastspänna, fastsurra, fastsy, fasttaga, fasttråckla, fastväxa, konfiskera, beslaglägga, beslagtaga, inspärra, arrestera, blockera, barrikadera;

tvinga, avtvinga, betvinga, påtvinga, påtruga, tränga, tränga på, förtränga, hoptränga, våldföra, nedgöra, nedslå, nedtrampa, slå till marken, lamslå, kullslå, omintetgöra, tillintetgöra, fördärva, urståndsätta, undergräva, undertrycka, stuka, strypa, kväva, kväva i lindan, bekämpa, besegra, beröva, vingklippa, ramponera, inkräkta;

förfördela, kränka, svika, vilseleda, överlista, undansnilla, undanstjäla, vedersaka, ogilla.

adjektiv, adverb

hinderlig, hindersam, stängd, täppt, tilltäppt, stockad, obstruerad, förbjuden, oförytterlig, indisponibel, motig, motspänstig, motsträvig, motvillig, ogynnsam, missgynnande, missgynnsam, svår, brydsam, kinkig, kvistig, bekymmersam, besvärlig, mödosam, onerös, tung, omöjlig, motgjord, trög, okostig, överhopad, upptagen, ockuperad;

preventiv, profylaktisk, restriktiv, asketisk, puritansk, absolutistisk, intolerant, ofördragsam, oppositionell, antagonistisk, grälaktig, grälig, grälsjuk, fientlig;

dämpad, betryckt, förträngd, hjälplös, övergiven, felslagen, trång, tvär, smolkig;

i vägen, mothårs, stängdags, vindrätt.