substantiv

förvärring, tillbakagång, kräftgång, nedgång, förfall, förstörelse, urartning, utförsbacke, nedsättning, upphällningen, dekadans, dekadanslitteratur, dekadent, depravation, obestånd, fallfärdighet, hopplöshet, obotlighet, desorganisation, upplösning, avbräck, kollaps, sammanstörtning, undergång, förintelse, utblomning, degeneration, demoralisation, fördärv, sedefördärv, förnedring, förnedringstillstånd, degradering, bofällighet, ruin, ruckel, ruckle, sluskighet;

avtyning, tvinsot, förtvining, förtäring, atrofi, avtärdhet, sjuklighet, klenhet, bräcklighet, skröplighet, kraftlöshet, orklöshet, orkeslöshet, svaghet, ålderdomssvaghet, försvagning, förskämning, förrostning, förruttnelse, röta, förbränning, självförbränning, vittring, mögling, mjöldagg, frat, maskfrat, sönderbrytning, förkolning, förtorkning, nötning, utnötning, urblekning, avtunning, utspädning, förorening, besudling, befläckelse, besmittelse, smitta, inficiering, infektering, förgiftning;

skada, skadegörelse, ödeläggelse, sönderslitning, stympning, våldkräktning, våldkräktare, våldsverkare, roffare, rofferi, härjare, härjning, härjningståg, grassering, plundring, plundringståg, skövling, baggbölare, baggböleri, intrång, ingrepp, kränkning, förfång, förminskning, indragning, förskingrare, förskingring, ödslare, slösare, slöseri, frossare, frosseri;

oenighet, söndring, partisöndring, förvildning, uppror, inbördeskrig, nederlag, manfall, manspillan, angripare, angreppspunkt, skeppsbrott, vrak, spillra, värdefall, omvärdering, underskattning, förvridning, förfalskning, korruption, falhet;

vanart, vanartighet, vanbördighet, vanbörding, vanfrejd, vanheder, vanhelgd, vanhävd, vanmakt, vanpris, vanprydnad, vanrykt, vanskaplighet, vanskötsel, vanställning, vantrevnad, vanvård, vanvårdnad, vanvärde, vanvördnad, vanära, skändlighet, förakt, föraktlighet, förkastlighet, lumpenhet, lågsinthet, utsvävning, prostitution, smädare, smädelse, smädlighet, försmädare, försmädelse, försmädlighet, skymf, förkastelse, förkastelsedom, förfulning, försmående, förolämpning.

verb

försämra, försämras, förfalla, förvärra, förvärras, förfula, urarta, sjunka, avtaga, vissna, bortvissna, utblomma, , utdö, utmärgla, avtunna, avtäras, förtvina, avtyna, borttyna, deklinera, förslöa, förslöas, förslappa, förslappas, slappna, förlama, förlamas, lamslå, matta, utmatta, mattas, utmattas, nöta, utnöta, förlora sig, avtackla, sjukna, insjukna, försvaga, försvagas, kollabera, forna, fornas, vittra, förvittra, murkna, multna, ruttna, skrumpna, krumpna, bortsmälta, förtära, rosta, förrosta, rostas, förrostas, mögla, duvna, urlaka, urbleka, utspäda;

skada, fördärva, fördärvas, skämma, korrumpera, depravera, förstöra, degenerera, denaturera, desorganisera, undergräva, underminera, ramponera, sönderbryta, gå sönder, lossna i fogarna, springa loss, springa läck, brista, söndra, söndra sig, vinda, skeva;

våldföra, tilltyga, stympa, lemlästa, ödelägga, härja, grassera, nedbryta, nedgöra, ruinera, rasera, decimera, skövla, baggböla, plundra, roffa, inkräkta, angripa, förfördela, förfara, förskingra, ödsla, slösa, upplösa, slopa, makulera, indraga, minska, förminska, försvåra, förbittra, skaka, vackla, stranda, sammanstörta, omkomma, förbrinna, förbränna, förtorka, förtorkas, förkolas, förkolna, förkola sig, gå upp i lågor, förlora, gå förlustig, gå miste om, komma på skam, spilla krut på döda höns, stå sig slätt;

demoralisera, förvrida, förvänja, förvända, bortkollra, bortklema, bortskämma, förvekliga, förskämma, förfäa, förkonstla, förvildas, vanartas, vanfrejda, vanhedra, vanhelga, vanhävda, vanpryda, vansköta, vansläktas, vanställa, vantrivas, vanvårda, vanvörda, vanära, bortfuska, förfuska, förfalska, förorena, befläcka, sudla, besudla, oskära, ohelga, skända, prostituera, smitta, inficiera, infektera, förgifta;

förklena, förringa, kränka, skymfa, okväda, smäda, försmäda, såra, förolämpa, neddraga, nedsätta, förnedra, förtala, usla ut, förakta, förkasta, försmå, underskatta, ogilla, degradera.

adjektiv, adverb

avfallen, förfallen, skröplig, sjuk, sjuklig, bräcklig, klen, kraftlös, orkeslös, vanmäktig, slapp, avsigkommen, matt, svag, ålderdomssvag, dekrepit, fallfärdig, rucklig, bofällig, defekt, illa medfaren, trasig, nött, utnött, förlegad, ohållbar, förbråkad, söndergången, sliten, luggsliten, trådsliten, utsliten, trådbar, trådnött, sprucken, ruskig, sluskig, maskfrätt, maskstungen, maskäten, råttäten, rostig, möglig, fläckig, urblekt, blek, duven, vissen, utblommad, urartad, mosslupen, unken, murken, rutten, värdelös, gagnlös, onyttig;

förgänglig, bedräglig, obotlig, hopplös, skeppsbruten, förstörbar, förbrännelig, fattig, futtig, bortkommen, efterbliven, ogiltig, antikverad, angriplig, angripbar, skev, vind;

usel, genomusel, lumpen, lågsint, lågtänkt, oenig, hållningslös, förvildad, slösaktig, skadlig, giftig, skymflig, smädlig, skändlig, skamlig, prostituerad;

ur askan i elden, ytter värre, på kneken, illa, slätt, för sent, för fäfot.