substantiv

fortvaro, varaktighet, permanens, beständighet, uthållighet, hållbarhet, oföränderlighet, hävd, urhävd, kvarstående, mångårighet, ålderdom, ålderdomlighet, oändlighet, evighet, tidevarv, tiderymd, tidsålder, era, årtusende, århundrade, sekel, åratal;

långsamhet, senfärdighet, dröjsmål, retardation, tröghet, sink, tidsförlust, utdräkt, tidsutdräkt, tidspillan, uppskov, anstånd, prolongation, ajournering, betänketid, inväntning, avbidan, väntetid, långrandighet, långsläpighet, långtrådighet, tråkighet;

eternell, vintergrönt, gengångare.

verb

fortfara, vara, fortvara, bestå, räcka, hålla, hålla sig, äga bestånd, stå vid lag, stå fast, trotsa tiden, förbliva, kvarbliva, kvardröja, kvarleva, kvarstanna, kvarstå, överleva, överleva sig själv, perennera, uthärda;

draga ut på tiden, giva sig tid, vinna tid, dröja, fördröja, förhala, retardera, uppehålla, prolongera, förlänga, ajournera, uttänja, utspinna, töva, sinka, sinka sig, invänta, utvänta, avbida, avvakta, anstå, uttråka, framsläpa, framsläpa livet, framsläpa tillvaron.

adjektiv, adverb

lång, långvarig, långlig, långlivad, urgammal, ålderstigen, seglivad, segsliten, kvarlevande, mångårig, tusenåra, tusenårig, sekelgammal, sekellång, hundraårig, ständig, beständig, beståndande, durabel, hållbar, varaktig, ihållande, ihängsen, ihängande, oavlåtlig, oavbruten, outtröttlig, uthållig, utdragen, permanent, perpetuell, kronisk, perenn, perennerande, oupphörlig, oföränderlig, oförgänglig, oändlig, evinnerlig;

långsam, långrandig, långsläpig, långtrådig, senfärdig, sinksam, tidsspillande, ödande, trög, lat, slapp, overksam, oavslutad, oavgjord, svävande, utestående, äntlig, äntligen;

länge, länge sedan, fordomtima, kvar, längre, för alltid, en hel evighet, mången god dag, år och dag, en gång för alla;

ständigt och jämt, jämt och samt, jämt och ständigt, sent och tida, stadeligen, året om, år efter år, dag efter dag, timme efter timme, hela dagen, hela guds dagen, immerfort, dagen i ända, året i ända, livet i ända.