vilja redigera

substantiv

viljeakt, viljeansats, viljekraft, viljeliv, viljeriktning, viljeyttring, uppsåt, uppsåtlighet, berått mod, avsikt, avsiktlighet, avsiktssats, avsiktsbisats, avsiktskonjunktion, föresats, intension, beslut, beslutsamhet, önskan, önskemål, önskning, önskningsmål, åstundan, gottfinnande, förgottfinnande, befallning;

egenmyndighet, egenmäktighet, egensinne, egensinnighet, egenvilja, godtycke, tycke, tyckmyckenhet, eget val, benägenhet, böjelse, lust, lusta, lystenhet, lystnad, begär, begäran, begärelse, begärförmåga, lidelse, lidelsefullhet, passion, drift, nyck, nyckfullhet, envishet, trilska, trilskhet;

autokrat, autokrati, självhärskare, självbestämning, självbehärskning, självförsörjare, självhjälp, självhävdelse, självrådighet, självständighet, självsvåld, självverksamhet, frihet, handlingsfrihet, valfrihet, frihetsanda, frihetsbegär, frihetskärlek;

frivillighet, spontaneitet, originalitet, initiativ, företagsamhet, beräkning, förslag, projekt, propå, proposition, motion, hemställan, erbjudan, erbjudande, sinnelag, sinnesstämning, samtycke.

verb

vilja, hava i sinnet, sätta sig i sinnet, föresätta sig, åsyfta, åstunda, eftertrakta, önska, lysta, vånna, falka efter, falka efter på, begära, besluta, befalla, bestämma, förordna, vidhålla, envisas, trilskas, behaga, tycka, finna för gott, täckas, värdigas, föreslå, hemställa, proponera, projektera, motionera, erbjuda, bifalla, samtycka, tillåta, bevilja.

adjektiv, adverb

viljekraftig, viljestark, avsiktlig, uppsåtlig, överlagd, besluten, beslutsam, befallande, halsstarrig, envis, trilsk, tyckmycken, nyckfull, hänsynslös, lysten, lidelsefull, passionerad, begärlig efter, självrådig, självständig, självsvåldig, självtagen, självverksam, självvillig, egenmyndig, egenmäktig, egensinnig, egenvillig, autokratisk, oinskränkt, oberoende, valfri, godtycklig;

frivillig, spontan, otvungen, opåmint, ouppfordrad, obedd, oombedd, självbjuden, okallad, opåkallad, onödd, hågad, modd, benägen för, företagsam, originell;

avsiktligen, uppsåtligen, med flit, ovillkorligen, partu, efter behag, ad libitum, till viljes, önskningsvis, självmant, på egen hand, proprio motu, på eget bevåg, på eget beråd, med beråd, med fullt beråd.