inträde redigera

substantiv

biljett, introduktion, reception, admittering, admission, intagning, upptagning, tillträde, mottagning, kooptation, kooptering, inval, inskrivning, immatrikulering, immatrikulation, installation, installering, inkorporering, inmönstring, inställelse;

invandring, invandrare, inkomling, inresa, immigration, immigrering, immigrant, invasion, inbrott, infall, inmarsch, inryckning, import, införsel, tillförsel, inlöpning, inforsling, införing, inbogsering, inflyttning, inhysning, inkvartering, inlogering, infart, infartsport, infartsväg, ingång, ingångsväg, dörr, ingångsdörr, portgång, lönngång, port, husport, insläppning, inlopp, inloppsränna, inflöde, tillflöde, mynning, infusion, ingjutning, injektion, insprutning, inströmning, iskänkning;

inandning, inflickning, infiltrering, inflätning, infogning, infällning, infästning, införpassning, införskrivning, ingrepp, ingravering, inhäftning, inkallelse, inkastning, inkilning, inkoppling, inkräktning, inlastning, leverering, inlämning, inokulering, inpassning, inplantning, inplantering, inpluggning, inpraktisering, inpressning, inproppning, inprägling, inpräntning, inristning, inritning, inrusning, inrymning, insats, insegling, inskeppning, inskickning, inskjutning, inskärning, inskärpning, inslungning, inslag, insläpning, insmuggling, insmygning, insteg, instoppning, instuvning, insändning, insättning, intrång;

intervention, mellankomst, inkast, inlägg, inserat, insinuation, påflugenhet, penetration, induktion, inspiration, intryck, ingivelse;

genompyrning, tvingrök.

verb

inträda, beträda, immigrera, invandra, inkomma, infinna sig, ingå, inlöpa, inmarschera, inrycka, inresa, inrusa, insegla, inställa sig, intåga, admittera, upptaga i, upptaga till, kooptera, invälja, immatrikulera, inregistrera, inkorporera, inskriva, introducera, inmönstra;

penetrera, inpyra, intränga, inympa, insupa, genompyra, tära sig in, äta sig in, tära sig igenom, äta sig igenom, indrypa, infiltrera, ingjuta, inspruta, inokulera, inplanta, inplugga, inskärpa, inprägla, inpränta, insinuera, insmickra, iskänka, iträda, påträda;

inandas, inbryta, infalla, inflicka, inflyta, inflytta, infläta, infoga, inforsla, infälla, infästa, införa, förliva, införskaffa, införpassa, införskriva, ingiva, ingravera, ingripa, inhugga, inhysa, inkasta, inkila, inkvartera, inlasta, inleverera, inlogera, inlämna, inmynna, inmänga, innöta, inpassa, inplantera, inpraktisera, inpressa, inproppa, inpumpa, inrita, inrista, inrota, inrymma, inskaffa, inskeppa, inskicka, inskjuta, inskrida, inskära, inslunga, insläpa, insläppa, insmuggla, insmyga, insticka, instoppa, inströ, inströmma, instuva, insända, intaga, intrycka, intvinga.

adjektiv, adverb

upptagen i, upptagen till, inpyrd, in, därin.