substantiv

avdämning, avspärrning, avsöndring, utstötning, utsöndring, utgallring, uteslutning, separering, separatism, separation, fördrivning, förvisning, landsförvisning, bannlysning, bannbulla, bannlysningsbulla, exkommunikation, aktförklaring, riksakt, ostracism;

bortflyttning, emigrant, utflyttning, utträde, utvandrare, skilsmässa, skiljebrev, skiljelinje, gränslinje, upplösning, klyvning, främling, utböling, utbörding, utlandet, utlänning, antipod, nykomling, novus homo, invandrare, immigrant;

förkastelse, avslag, avvisning, korg, tillbakavisning, tillbakasättning, försummelse, frånseende, bortseende, abstrahering, utelämning, eliminering, förbehåll, undantag, bilaga, bihang, oväsentlighet, påhäng, påtrugning;

avsked, avsägelse, pensionering, emeritus, tjänstledighet, suspension;

otillåtlighet, intrång, inkräktning, inkräktare, bönhas, parasit.

verb

avlägsna, avskeda, fördriva, förskjuta, förvisa, landsförvisa, bannlysa, relegera, exmatrikulera, utmönstra, utstryka, utrota, utgå, förkasta, försmå, tillbakavisa, refysera, utesluta, utestänga, avböja, avslå, avvisa, vägra inträde;

utgallra, eliminera, skilja, skräda, bortplocka, sikta, sålla, rensa, bena, bena fisk;

åsidosätta, förbise, förbigå, bortse från, frånse, abstrahera, abstrahera från, utelämna, överhoppa, slinka över, ge på båten, underlåta, försumma, vårdslösa, icke komma i fråga, inskränka, begränsa.

adjektiv, adverb

separat, separabel, exklusiv, exceptionell, originell, exempellös, fjärrbelägen, fjärrliggande, antipodisk, ultramarin, ultramontan, utländsk, exotisk, exoterisk, främmande, utomstående, oinvigd;

otillbörlig, otillständig, otillåtlig, oantaglig, oväsentlig, oräknad, objuden;

uteslutande, blott, allenast, frånsett, oavsett, bortsett från, utom, förutom, extra, utanför, hinsides, på ytan, överbord, undantagandes, undantagsvis, med förbehåll.