substantiv

obehaglighet, obekvämlighet, oaptitlighet, oanvändbarhet, oläglighet, otrevlighet, otrevnad, ohjälplighet, oantaglighet, obelevenhet, obenägenhet, obeskedlighet, obevågenhet, obelåtenhet, odräglighet, oanständighet, otack, otacksamhet, oförrätt, ohägn, opålitlighet, obeständighet;

förtret, förtretlighet, tråk, tråkighet, vidrighet, vedervärdighet, bråk, bråkighet, bråkmakare, besvär, besvärlighet, trakasseri, omak, vedermöda, tålamodsprov, förargelse, förarglighet, misshaglighet, otur, prövning, pärs, missräkning, missöde, motgång, malör, förfång, nackdel, bedrövlighet, skada, förlust, olycka, olycksfall, hemsökelse, slag, chock, sorg, sorglighet, spik i likkistan, straffdom, förbannelse, tragedi, ödestragedi, kalldusch, snöplighet, katastrof, fördärv, förstörelse, fall, undergång;

trångmål, knipa, klämma, börda, tunga, kors, betryck, bekymmer, brist, nöd, elände, otyg, ve, malörtsbägare, lidande, lidandets kalk, jämmer, kval, smärta, plåga, plågoande, plågoris, plågsamhet, pina, pinsamhet, malört, galla, påle i köttet, bitterhet, bittra piller, sveda;

misshag, missnöje, grämelse, bedrövelse, vämjelse, leda, ledhet, leding, äckel, avsmak, anskrämlighet, vederstygglighet, styggelse, vanartighet, vanprydnad, vantrevnad, ledsnad, tungsinthet, melankoli, mjältsjuka, ängslan, knip, beknip, oro, ofrid, fridlöshet, fridstörare, öm punkt, förödmjukelse, samvetskval, blygsel, skam, sårbarhet, förtrytelse, nagel i ögat;

kränkning, förolämpning, malträtering, skymf, smälek, belackare, stickord, retsamhet, pik, skamlöshet, ovärdighet, skandal, riksskandal, illvilja, ovilja, groll, utmaning, gensträvighet, genstörtighet, gensägelseanda, impopularitet, dödsstöt, dolkstyng, dolkstöt;

pest, pestilens, frätsår, rötsår, rötägg, etterblemma, etterblåsa, etterböld, etternässla, ettrighet, skorpion, getingbo, gadd, törne, ohyra.

verb

besvära, omaka, omaka sig, belasta, betunga, inkommodera, oroa, ofreda, störa, trakassera, jäkta, bråka, anfäkta, anfäkta sig, tråka, uttråka, hemsöka, gravera, bekymra, gräma, förarga, förbittra, stöta, såra, harma, harmas, misshaga, plåga, pina, ängsla, bedröva, göra grå hår, vantrivas;

kränka, förorätta, förfördela, förolämpa, angripa, förfölja, komma åt ngn, skymfa, häckla, belacka, försmäda, utskämma, chockera, skandalisera, utmana, gräla, smågräla, reta, pika, uppriva sår, förödmjuka, kujonera, krossa, förkrossa, lägga på sträckbänk, förfära, förskräcka, skrämma, nedslå, bringa ur fattningen;

skada, fördärva, malträtera, förstöra, ruinera, lägga på bår, förgifta, fräta, stinga, kvälja, martera, smärta, sveda, svida, sarga, misshandla, sönderslita, genomborra, gå under, falla, barka åt skogen;

lida, klämma, knipa, morla, agga, krypa i alla lemmar, melankolisera, jämra, klaga, förbanna, sörja, sakna, missräkna sig, gå emot, stå ngn dyrt, få dyrt betala, förtryta, gå till sinnes, revoltera, repellera, styggas vid, äckla, vämjas, ledas, skämmas, blygas.

adjektiv, adverb

obehaglig, misshaglig, otrevlig, vantrevlig, oangenäm, otäck, osmaklig, oaptitlig, okär, obekväm, oläglig, ovälkommen, odiös, olidlig, odräglig, outhärdlig, oanständig, ohövlig, oartig, obelevad, otymplig, ohjälplig, oantaglig, oanvändbar, opålitlig, obeständig;

vederstygglig, vedervärdig, avskyvärd, vämjelig, abominabel, vidrig, äcklig, gemen, infam, anskrämlig, smutsig, snuskig, sluskig, ruskig, motbjudande, frånstötande, anstötlig, lumpen, låg, plump, föraktlig, förkastlig, fördömlig, skamlig, skamlös, förhatlig, hundsk, skandalös, harmlig, exekrabel, vanartig, oxaktig, skändlig, nedrig, kitslig, retsam, skymflig, ovärdig, otacksam, obeskedlig, slem;

besvärlig, förtretlig, tråkig, led, förarglig, försmädlig, tålamodsprövande, tröttsam, mödosam, kinkig, illavulen, motig, tung, fridstörande, magstark, hårdsmält, svårsmält, bekymmersam, bedrövlig, betänklig, grav, bitter, smärtsam, sur, sursöt, närgående, plågsam, pinsam, kvalfull, sorglig, snöplig, olycklig, olycksdiger, fördärvlig, förödmjukande, förlustbringande, skadlig, svår, obotlig, faslig, hemsk, gruvlig, ryslig, förskräcklig, fruktansvärd, hjärtskakande, hjärtskärande, tragisk;

bekymrad, bekyttad, betryckt, ledsen, ängslig, orolig, förgrämd, förpint, över sig given, hopplös, förtvivlad, jämmerlig, nedslagen, bedrövad, fridlös, svårmodig, tungsint, melankolisk, mjältsjuk, sorgmodig, dyster, glädjelös, tröstlös, osalig, beklagansvärd, ömklig, ynklig, usel, snöd, erbarmlig, skamsen, skamflat, impopulär, förhatad, eländig, nödställd, torftig, bristfull, bortkommen, tafatt, klumpig, drumlig;

missnöjd, förtrytsam, förargad, obelåten, bråkig, obevågen, obenägen, gensträvig, genstörtig, ovillig, illvillig, illasinnad, elak, hård, grym, arglistig, ettrig, giftig, gallsprängd, gaddig, stickande, sårbar, dödlig, frätande, maskfrätt, maskstungen, maskäten, råttäten;

ohjälpligen, där skon klämmer.