förnekelse redigera

substantiv

negering, negation, nekningsord, förnekare, gendrivning, genmäle, gensaga, gensägelse, gensägelseanda, protest, opposition, motsägelse, motsägelseanda, motsägelselust, polemik, polemiker, bekämpare, invändning, inpass, inkast, reservant, reservation, interpellant, interpellation, vederläggning, beriktigande, tillrättavisning;

vägran, avslag, förkastelse, förkastelsedom, desavuering, jäv, jävighet, ogiltighet, inhibering, kontramandering, avlysning, avbeställning, utplåning, utstrykning, annullering, återkallelse, avfällighet, avsvärjelse, avsvärjning, renegat, tvivel, anfäktelse, anfäktning;

förbudslag, förbudslagstiftning, förbud, exportförbud, inskränkning, motsträvighet, motspänstighet, motstånd, motståndare, dispyt, motsats, motsättning, tvist, tvistefrö, tvistemål, tvistepunkt, tvisteäpple, tvistighet;

överträdare, överträdelse, kränkning, beivran, beivrare, anklagare, anklagelse, anklagelsepunkt, klagan, klagande, klagomål, klagopunkt, klagoskrift, besvär, besvärsmål, besvärspunkt;

försakelse, försakelsetid, försakelsevecka, avplaning, avsägelse, avsägelseakt, avträdelse, avträdelseakt, avträdelseurkund, misstag, streck i räkningen, återerövring, återköp.

verb

neka, förneka, negera, motsäga, bestrida, bemöta, polemisera, opponera, gendriva, genmäla, refutera, vederlägga, beslå med osanning, ogilla, förkasta, avvisa, tillbakastöta, avslå, avböja, vägra, förskjuta, desavuera, icke vidkännas, jäva, refysera, åsidosätta, icke fråga efter, ignorera, gäcka, betvivla, skaka på huvudet, korsa, kränka, överträda;

bekämpa, beivra, motstå, motsätta sig, reservera sig, disputera, tvista, anfäkta, anklaga, överklaga, besvära sig över, förbjuda, inskränka, frånkänna, fråndöma, undanröja, upphäva, avskaffa, annullera, utplåna, utstryka, inhibera, avbeställa, avlysa, tillrättavisa;

kontramandera, återkalla, taga tillbaka, misstaga sig, förneka sig, förneka sig sin natur, avplana, försaka, neka sig ngt, avstå, avträda, avsäga sig, frisäga sig, återbörda, återköpa, börda, bördköpa.

adjektiv, adverb

negativ, motsagd, polemisk, motsatt, konträr, kontradiktorisk, förkastlig, ogill, ogiltig, anfäktbar, jävig, jävaktig, tvistig, motspänstig, motsträvig, motsägelsefull, avfällig, försakelsefull, försakelserik, ingen, ingendera, intetdera;

nej, icke, ej, inte, inte ditåt, inte ett smack, för ingen del, ingalunda, under inga omständigheter, långt därifrån, utan, icke så utan, tvärtom, kontra, aldrig, pytt, pyttsan, jo vackert, äh.