substantiv

existens, vara, varande, varelse, tillvarelse, tillvarelseform, befintlighet, förefintlighet, förekomst, substantialitet, realitet, reale, verklighet, aktualitet, aktualisation, aktualisationsprocess, faktiskhet, faktum, orubbligt faktum, fakta, objektivitet;

värld, världsalltet, skapelse, ontologi, väsen, tingens väsen, väsentlighet, företeelse, fenomen, sätt att te sig;

bestånd, självbestånd, subsistens, fortvaro, fortkomst, liv, självuppehållelse, självbestämning, uppehälle, utkomst;

närvaro, samvaro, koexistens, samverkan;

riktighet, sanning, naken sanning, allvar, allvar och icke skämt.

verb

existera, vara till, finnas, finnas till, vara för handen, subsistera, givas, påträffas, bestå i, ligga i, vara fallet, vara händelsen, äga rum, inträffa, tima, förekomma, förefalla, förefinnas, föreligga, pågå, påstå, befinnas, befinna sig;

uppkomma, uppstå, bliva till, komma till, begynna, framträda, uppträda, visa sig, te sig, bliva något, förvandlas till, giva upphov till, åstadkomma, aktualisera, skapa, verkställa, sätta i verket;

bestå, bibehålla sig, förbliva, räcka, hålla sig, fortfara, fortvara, leva, leva och röras, andas, vegetera, finna sig, finna sig i ett läge, tillbringa tiden, inrätta livet, framsläpa livet, inrätta tillvaron, framsläpa tillvaron.

adjektiv, adverb

befintlig, förefintlig, verklig, faktisk, förhandenvarande, nuvarande, närvarande, innevarande, tillstädesvarande, ifrågavarande, real, reell, absolut, essentiell, väsentlig, substantiell, objektiv, självbestående, självbestämd, självständig, säker, fast, oförstörd, positiv, konkret, ontologisk;

sann, riktig, oemotsäglig, otvivelaktig, ovillkorlig, obetingad, oanfäktlig, oanfäktbar, oantastlig, oantastbar, tillförlitlig, bestämd, välgrundad, motiverad, fullt motiverad, befogad, avgjord, giltig, gällande, sannskyldig, påtaglig;

gängse, gångbar, aktuell, rådande, pågående, härskande, förhärskande, övervägande;

verkligen, förvisso, i sanning, säkerligen, i själva verket, till finnandes, under solen, på jorden, i världen, i denna världen, vid liv, på benen, vad liv och anda har, allt vad liv och anda har, i behåll, i gång, i omlopp, i svang, för handen;

ja visst, de facto, realiter, cogito ergo sum.