substantiv

förstörelse, ödeläggelse, förödelse, utödning, förgörelse, tillintetgörelse, undergång, ruin, fördärv, förgängelse, fall, förfall, död, sammanstörtning, utplåning, spoliering, kullkastning, demolering, rivning, nedrivning, rasering, krossning, förkrossning, nådestöt, katastrof, bankrutt, upplösning, upplösningstillstånd, sönderslitning, sönderbristning, undergrävning, underminering, början till slutet, tabula rasa;

utrotning, nedgöring, nedhuggning, nedmejning, nedsabling, nedskjutning, nedslaktning, blodbad, blodspillan, slaktning, manfall, manspillan, decimering, dråp, dråpslag, dråpare, mord, fosterfördrivning, abortivmedel;

eld och svärd, förhärjning, förhärjelse, nedbränning, brand, mordbrand, skada, brandskada, sönderslagning, skövling, plundring, plundringståg, grassering, inslagning, inslående, utslående, åverkan, byggnadsras, husras, obestånd, kris, nederlag, omstörtning, revolution, straffdom, förbannelse, fördömelse, förtappelse, anarki, anarkism, anarkist, bolschevism, bolschevik;

naturrevolution, jordbävning, jordskalv, seismograf, översvämning, syndaflod, skeppsbrott, vrak, strandning, haveri, torka, förtorkning, uttorkning, hungersnöd, urartning, försämring, nedvissning, röta, ruttenhet, frätning, frätsår, frätmedel, frätämne, utmattning, tvinsot, förtyning, förkommenhet;

förbrukning, förtäring, slitning, slitvarg, slitage, nötning, vanvård, vanskötsel, vanhävd, utdömning, husröta, ödesby, ödeshemman, ödesmål, ödekyrka, slöseri, uppoffring, offer, avskaffning.

verb

förstöra, ödelägga, föröda, rasera, utöda, ruinera, förinta, utrota, omintetgöra, tillintetgöra, göra slut på, göra ända på, fördärva, krossa, sönderbryta, sönderslå, söndertrasa, splittra, spoliera, göra kål på, röja ur vägen, bortsopa, utplåna, skaffa ur världen, slopa, upplösa, avskaffa, indraga, annullera, omstörta, vända upp och ned, vända upp och ned på, stjälpa, överändakasta, komma på fall, bringa på fall, rycka upp med roten, sätta yxan till roten, göra processen kort, kväva, utsläcka;

demolera, jämna med marken, lägga i aska, riva, nedriva, nedbryta, nedblåsa, nedbränna, spränga i luften, ramponera, borra i sank, kapa, plundra, utplundra, brandskatta, grassera, förhärja, skövla, åverka, fräta, uppfräta, röta, uppriva, förströ för alla vindar, kasta för hundarna, uppsluka;

förgås, omkomma, gå förlorad, gå under, gå till botten, gå i bitar, gå i kras, gå i kvav, gå i stycken, gå i putten, gå sönder, gå upp i rök, gå åt skogen, gå överbord, gå överända, krevera, stranda, kantra, förlisa, kapsejsa, rasa, störta, instörta, sammanstörta, ramla, ramla omkull, kullbyttera, välta, förolyckas, stryka med, gå åt, bankruttera, falla, förfalla, tappa av, komma på förfall, luta till fall, luta till sitt fall, avtackla, tyna, avtyna, borttyna, tvina, förtvina, sina, försina, utsina, stå i sin, komma i sin, urlaka, falna, vissna, bortvissna, förvissna, nedvissna, förfrysa, skatta åt förgängelsen, utgå, , utdö, bliva till stoft, förvandlas till stoft;

förgöra, ombringa, dräpa, döda, göra av med, nedgöra, nedhugga, nedmeja, nedsabla, nedskjuta, nedslakta, nacka, förgifta, uthungra, fälla, störta i olycka, förjaga, urståndsätta, utsuga;

vanvårda, skada, nöta, slita, utslita, tilltyga, fara illa med, sveda, knäcka, utslå, inslå, förskingra, förslösa, förbruka, förflyktiga, förtära, uttömma, bortplottra, konsumera, göra rent hus;

förtrampa, trampa i stoftet, trampa under fötterna, undertrycka, kuva, kväsa, stuka, hundsfottera, utdöma, kugga, taga sig vatten över huvudet, förlora fattningen.

adjektiv, adverb

dödlig, skadlig, farlig, livsfarlig, giftig, kaustik, kaustisk, mordisk, mordlysten, ondskefull, bolschevikisk, anarkisk, anarkistisk, fientlig, revolutionär, radikal;

dödsdömd, utdömd, utgången, utdöd, utdöende, nedrutten, upprutten, kaputt, vissnad, sjöoduglig, skeppsbruten, brandskadad;

förbi, ute med, i kvav, i sank, till botten, i kras, sönder, i bitar, i spillror, i ruiner, i trasor, kratsch, till ända, spårlöst borta, för fäfot, på kneken, ifrån sig.