offentliggörande redigera

substantiv

offentlighet, pålysning, publicitet, publikation, kungörelse, promulgation, proklama, proklamation, tillkännagivande, notificering, notifikation, anslag, anslagsdag, anslagstavla, anslagstid, uppspikning, affisch, affischstil, affischör, plakat, demonstration, demonstrant, manifest, cirkulär, encyklika, rundskrivelse, lysning, efterlysning, utlysning, notarialprotest, bulletin, rapport, dagrapport, dagorder, generalorder, förordning, stadga, stadgande, föreskrift, bestämmelse, paragraf;

förkunnelse, förkunnare, härold, kurir, ilbud, telegram, bebådelse, bebådning, meddelande, underrättelse, spridning, utspridning, nyhet, notis, annons, dödsannons, giftermålsannons, eklatering, omnämnande, upplysning, utsaga, förklaring, anmälan, anmälare, kallelse, kallelsebrev, delgivning, intimation, annonsering, annonstidning, annonsupptagare, annonsör, adress, adressbyrå, adresskalender, adresskontor;

tidning, platstidning, veckoblad, tidender, avisa, journal, flygblad, landsortspressen, tidskrift, paskill, paskillant, extranummer, redaktion, redaktör, publicist, murvel, murvelliv;

skriftställare, författarskap, auktorskap, utgivare, edition, tryck, tryckalster, tryckning, typografi;

ryktbarhet, berömdhet, renommé, samtalsämne, ökändhet, skandal, skandalhistoria, skandalpress, skandalskrift, skandalskrivare, skandaltidning, offentlig hemlighet, bar gärning, visa, visa i hela staden, rykte, vanrykte, bann, bannbulla, bannlysning, bannlysningsbulla, utsläppning i marknaden, emission, bortauktionering, auktion, auktionator, auktionist, auktionsinrop, auktionsutropare, bud, anbud, gångbarhet, cirkulation, assignation, invisning, fullmakt, bemyndigande, formulär, ansökning.

verb

offentliggöra, publicera, bekantgöra, promulgera, divulgera, kungöra, tillkännagiva, förkunna, båda, bebåda, utbasuna, utbasunera, utbjuda, utlysa, utmärka, utpeka, utropa, utskrika, utsläppa, utsprida, uttrumpeta, kringsprida, sätta i omlopp, annonsera, notificera, eklatera, lysa, efterlysa, pålysa, anslå, affischera, uppslå, uppspika, utgiva, utgå, utkomma, trycka, framdraga i ljuset, komma i dagen, uppdyka, cirkulera, gå från mun till mun, sprida sig som en löpeld, höja till skyarna, förtala, berykta, illa berykta, vanrykta, blottställa, prisgiva, giva till pris;

avkunna, avlåta, avsäga, bemyndiga, befullmäktiga, förständiga, intimera, bringa å bane, bringa på tal, auktionera, bortauktionera, förklara för god pris.

adjektiv, adverb

offentlig, publik, publicistisk, notorisk, bekant, allbekant, riksbekant, världsbekant, rikskunnig, landskunnig, veterlig, allmänt känd, renommerad, ryktbar, berömd, beryktad, ökänd, utskriken, vanryktad, herostratisk, skandalös, skriande, flagrant, ögonskenlig, hänsynslös, uppenbar, eklatant, eklatt, exoterisk, gängse, gångbar, journalistisk;

i var mans mun, såsom känt är, till känna, inför allas ögon, på öppen gata, på bar gärning, in flagranti, i omlopp, ryktesvis.