substantiv

anspråkslöshet, modesti, hovsamhet, beskedlighet, enkelhet, eftergivenhet, foglighet, saktmod, saktmodighet, grannlagenhet, hänsyn, hänsynsfullhet, försyn, försynthet, hövlighet, aktningsfullhet, vördnad, vördnadsbetygelse, pietet, pietetskänsla, devotion, underdånighet, undergivenhet, underkastelse, lydaktighet, lydnad, lydnadsplikt, servilism, servilitet;

sedesamhet, sedighet, anständighet, måtta, måttfullhet, återhållsamhet, nykterhet, sans, jämnmod, tålamod, tålighet, blyghet, blygsamhet, harmlöshet, oförarglighet, mildhet, vänlighet, förbindlighet, humanitet;

oansenlighet, ringhet, ringhetskänsla, resignation, klenmod, klenmodighet, självanklagelse, självförakt, självförebråelse, självförnekelse, självförnedring, självförsakelse, självironi, självkritik, självkännedom, självparodi, självplågare, självplågeri, självprövning, självuppoffring, blygsel, blygselrodnad, förödmjukelse, kväsning, förnedring, förkrosselse, ogunst, onåd, smälek, vanära.

verb

ödmjuka sig, foga sig, giva efter, giva vika, sänka tonen, väja, vika, underkasta sig, resignera, tåla, giva sig till tåls, dragas med, försaka, uppoffra, uppoffra sig, besinna sig, sansa sig, förödmjuka, förödmjuka sig, krypa till korset, kyssa riset, svälja förödmjukelse, svälja beska piller, lära mores, lära sig mores, veta hut, blygas, rodna, kväsa, tukta, förkrossa, förnedra, utskämma, vanära;

respektera, vörda, nedlåta sig.

adjektiv, adverb

ödmjuk, anspråkslös, enkel, modest, hovsam, tålig, foglig, eftergiven, saktmodig, beskedlig, harmlös, oförarglig, måttfull, anständig, sedesam, sedig, försynt, grannlaga, hänsynsfull, aktningsfull, pietetsfull, vördnadsfull, hövlig, vördsam, blyg, blygsam, sansad, återhållsam, nykter, human, mild, vänlig, förbindlig, underdånig, undergiven, lydig, lydaktig, servil, devot;

oansenlig, ringa, resignerad, klenmodig, skamsen, förkrossad, förödmjukande, ödmjukligen.