oföränderlighet redigera

substantiv

varaktighet, beständighet, bestånd, fortvaro, permanens, ovansklighet, oförvansklighet, stabilitet, stadighet, stadga, fasthet, hållbarhet, hållfasthet, säkerhet, fast fot, oförbrännelighet, asbest, asbestpapp, asbestpapper, asbesttråd, eldfasthet;

konservering, konservatism, rotfäste, hävd, urhävd, livskraft, uthållighet, tålamod, status quo, ro, godan ro, fred, vila, stillhet, stiltje, posto, stånd, bidan, förbidan, fix punkt, preservativ;

stockning, stagnation, orörlighet, stillastående, enständighet, envishet, halsstarrighet, hårdnackenhet, illiberalitet.

verb

förbliva, vidbliva, bestå, fortfara, fortvara, räcka, stå vid lag, hålla sig, stå sig, vidmakthålla, konservera, bibehålla, underhålla, upprätthålla, behålla, förvara;

framhärda, hålla stånd, hålla ut, hänga i, fullfölja, fasthålla, fasthänga, stå på sig, hålla sig uppe, stanna, kvarstanna, uthärda, tåla, hålla streck, hålla sticket, överleva;

rota, rotfästa sig, slå rot, fixera, envisas, fatta posto, bida, avbida, dröja, vila, stagnera, låta saken ha sin gång.

adjektiv, adverb

oföränderlig, permanent, beständig, beståndande, förblivande, varaktig, oförstörbar, ostörd, orubbad, oomkullkastlig, oomkullrunklig, oomkullstötlig, hållbar, hållfast, eldfast, oförbrännelig, brandfri, asbestartad, outplånlig, ouppsägbar, konstant, oförsvagad, oförvissnelig, oförruttnelig, ovansklig, oförvansklig, evig;

hävdvunnen, stadgad, stabil, stadig, stadigvarande, fix, fixerad, inrotad, oförryckt, ihängande, ihängsen, stereotyp, orörd, okränkt, osviklig, ofelbar, seg, lugn, monoton, enformig, lik sig i alla skiften, oändlig, outtömlig;

trofast, trogen, jungfrulig, ståndaktig, orubblig, uthållig, krympfri, tvättäkta, hårdnackad, halsstarrig, enständig, envis, stationär, illiberal, konservativ, moderatkonservativ;

stadeligen, alltfort, alltjämt, än, ännu, utan omskiftelse, utan en skugga av omskiftelse, alltid, i nöd och lust, en gång för alla, alltigenom, i grund och botten, på avgörande sätt, stilla, molstilla, still, molstill, på stället, i avbidan, under avbidan.