Appendix:Bring/789. Besittningstagande

besittningstagande redigera

substantiv

tagare, besittningsrätt, besittningstagare, besittningstid, fångst, fångstbåt, fångstfartyg, fångstman, fångstredskap, fångstsätt, fångsttid, grepp, tillgrepp, kap, kapare, kaparbrev, kaparfartyg, kaparkapten, fasttagning, tagfatt, grabbtag, grabbnäve, enlevering, klosterrov, kvinnorov, tjuvnad, stöld, snatteri, roffare, rofferi, rov, rovdjur, rovgirighet, rovlystnad, rovriddare, byte, krigsbyte, pris, god pris, uppbringning, kondemnering, konfiskation, erövrare, erövring, annektering, annekteringsbegär, annexion, annexionspolitik, usurpation, usurpator, brandskattning, plundringståg, plundrare, plundring, tillfångatagning, inspärrning, fängsel, fängsling, arrestering, arresteringsorder, häktning, inmaning i häkte;

hämtning, avhämtning, hämtare, mathämtare, uttag, uttagning, inkasso, inkassering, uppbörd, bärgning, inbärgning, skörd, skattning, skattning av bistock o.d., plockning, beslag, kvarstad, sekvester, utmätning, pantning, utpantning, exekutor, utsökning, vräkning;

förvärv, förvärvsbegär, förvärvskälla, åtkomst, åtkomsthandling, åtkomlighet, expropriation, expropriering, sekularisation, reduktion, återtagning, indragning, beskattning, uttaxering, utsugning, utpressning, pungslagning, blodsugare, skinnare, skinneri, snikenhet, vinningslystnad;

glupskhet, uppslukning, nedsväljning, förtäring, intagning, snyltgäst, snyltdjur, snyltväxt, parasit.

verb

taga, beslagtaga, borttaga, fasttaga, fråntaga, intaga, mottaga, omhändertaga, tillfångataga, undantaga, upptaga, återtaga, beslaglägga, gripa, tillgripa, lägga vantarna på, grabba, fatta, anamma, knycka, knipa, slå ned på, kapa åt sig, kara åt sig, korpa åt sig, nafsa åt sig, nappa åt sig, rappa åt sig, nypa, nypa åt sig, rycka till sig, stoppa på sig, hugga för sig, hugga åt sig, bemäktiga sig, taga fatt, taga fatt på, få fatt, få fatt på, leka tagfatt, fånga, fängsla, inspärra, arrestera, häkta, inmana i häkte;

inhändiga, insamla, bärga, inbärga, skörda, skatta, skatta bistock o.d., plocka, upplocka, uppbära, hämta, avhämta, inkassera, lyfta, uttaga, utmäta, utpanta, taga i mät, gå i mät, uttaxera, beskatta, tulla, uppfiska, uppfånga, uppsnappa, hopa, hopplocka, hoprafsa, hopsamla, hopskrapa, sammanhopa, sammanplocka, sammanrafsa, sammanskrapa;

förvärva, åtkomma, , ernå, uppnå, förfoga över, omhänderhava, tillkämpa sig, tillnarra sig, tillroffa sig, tillskansa sig, tilltrotsa sig, tilltruga sig, tillvälla sig, tillägna sig, tillocka sig, underlägga sig, erövra, annektera, usurpera, konfiskera, uppbringa, kondemnera, sekvestrera, sekularisera, indraga, taga tillbaka, reducera, expropriera, enlevera, röva, beröva, roffa, kapa, brandskatta, plundra, utplundra, utpressa, utsuga, pungslå, skinna, snatta, stjäla, snikas, snylta, parasitera, frånrycka, frånröva, frånspela, frånstjäla, bortföra, bortplocka, bortrycka, bortsnappa, bortstjäla;

undandraga, undanforsla, undanfösa, undanhålla, undanjaga, undanknuffa, undanpeta, undanplocka, undanrycka, undanskuffa, undansmussla, undansmyga, undansnilla, undansticka, undanstjäla, undanstuva, undantränga, bortdriva, vräka, undanvräka, utarma, utblotta, uttömma, avdraga, avkorta;

uppsluka, uppäta, svälja, nedsvälja, förtära.

adjektiv, adverb

byteslysten, erövringslysten, rovlysten, vinningslysten, girig, rovgirig, sniken, glupsk, parasitisk, åtkomlig, fängslande, fängslig, om hand, om händer.