ovillighet redigera

substantiv

obenägenhet, vägran, avslag, invändning, inkast, motspänstighet, motsträvighet, motstånd, motsägelse, motsägelseanda, motvilja, motvillighet, tredska, trilska, olydnad, uppstudsighet, tröghet, trögkördhet, istadighet, lättja, sölighet, senfärdighet, såsighet, dröjsmål, efterliggare, försumlighet, olust, olustighet, olustkänsla, olustämne, prut;

protest, opposition, missnöje, missnöjdhet, knot, muck, frond, frondör, knorr, styvsinthet, envishet, ogenhet, ovänlighet, oartighet, ohövlighet, avoghet, prevention, ovilja, vedervilja, avsky, fientlighet, fiende, fiendskap, stygger, stygging, stygga;

slöhet, slapphet, likgiltighet, nonchalans, vårdslöshet, ofrivillighet, obeslutsamhet, tvekan, tveksamhet, tvivel, aber, villrådighet, rådlöshet, rådvillhet, skygghet, skyende, undflykt, kinkighet, ömtålighet, granntyckthet, kräsenhet, kräsmagenhet, gnällighet, svårighet, oläraktighet;

skrupel, fördom, fördomsfullhet, samvetsskrupler, betänklighet, samvetsbetänklighet, avhållsamhet, avsägelse, frångående, återkallelse, dissenter.

verb

vägra, avböja, avsky, avslå, avvisa, tillbakavisa, tillbakastöta, motsäga, motstå, invända, pruta, pruta emot, streta emot, tredskas, sätta sig på tvären, undandraga sig, undanbedja sig, skruva sig för, draga sig för, icke kunna förmå sig, icke hava mage till, undvika, sky, skygga;

opponera, protestera, frondera, mucka, knota, knorra, grumsa, misstycka, förtycka, puttra, småputtra, envisas, icke idas, lättjas, såsa, söla, dröja, vårdslösa, försumma, nonchalera, tveka, vackla, tvivla, rygga, taga tillbaka, vika tillbaka, avfalla, återkalla, frångå, frånträda, ändra sig, avsäga sig.

adjektiv, adverb

ovillig, motspänstig, motsträvig, motvillig, obenägen, ohågad, olustig, nödbedd, nödbjuden, icke upplagd, indisponerad, trög, trögkörd, motig, istadig, tredsk, trilsk, envis, obstinat, styvsint, styvnackad, uppstudsig, avog, otjänstaktig, olydig, oartig, ohövlig, ovänlig, missnöjd, nödd och tvungen, frånstötande, ogynnsam, missgynnsam, missgynnande, fientlig, vidrig, obehaglig, motbjudande;

slö, slapp, lat, lättjefull, möddryg, arbetsskygg, oläraktig, likgiltig, nonchalant, vårdslös, försumlig, sölig, såsig, senfärdig, obeslutsam, oviss, tveksam, rådvill, villrådig, ömtålig, kinkig, granntyckt, kräsen, kräsmagad, grätten, skygg, fördomsfull, skrupulös, avhållsam;

ingalunda, nej, husch!, icke för allt i världen, ogärna, långt därifrån, pass!.