hopkrympning redigera

substantiv

krympning, krympmån, sammankrympning, sammandragning, hopklämning, hopkramning, hoppackning, hoppressning, hoprynkning, hopsmältning, hoptagning, hoptryckning, hopträngning, kontraktion, förkortning, förkrympning, åtdragning, åtsnörning, åtspänning, snävhet, tillsnörning, tillpackning, tilltrampning, tilltryckning, handpress, press, pressning, kompression, komprimering, valkning, knådning, kondensering, trånghet, trängning, skrumpenhet, tillfrysning, lågvatten;

avbränning, avdrag, avkortning, avprutning, avfalsning, avfasning, avflisning, avgnagning, avgnidning, avgnuggning, avjämning, avmejsling, avslipning, avsmalning, avstubbning, avstybbning, avstyckning, avtäljning, förminskning, förtunning, indragning, inskränkning, reduktion, sammandrag, kompendium, diminutiv, synkope, apokope, apostrof;

avtackling, avtyning, avtärdhet, förfall, förstöring, förtyning, förtvining, förtäring, förvittring, förtorkning, förhårdning, tvinsot, lungsot, strypning, atrofi, utmärgling, kollaps, ruin, nedsättning, undermålighet, marighet.

verb

krympa, hopkrympa, sammankrympa, hopdraga, hopkrama, hopknipa, hopknyckla, hoppacka, hoppressa, hoprynka, skrynkla, hopstuva, hoptaga, tränga, hoptränga, pressa, valka, åtsnöra, åtspänna, åtdraga, tilldraga, tillpacka, tillsnöra, tillspänna, tilltrampa, tilltrycka, sammanpressa, knåda, smalna, avsmalna, komprimera, kondensera, krumpna, skrumpna, tillfrysa, stanna i växten, knyta sig i växten, dämpa, tygla, hålla sig på mattan;

avkorta, avknappa, avfasa, avfalsa, avflisa, avgnaga, avgnida, avgnugga, avjämna, avmeja, avmejsla, avputsa, avskava, avskrapa, avskrota, avskära, avslipa, avstubba, avstybba, avtälja, förknappa, inknappa, förringa, minskas, hopsmälta, inskränka, begränsa, sammandraga, reducera, synkopera, beskära, klippa, skala, utspäda, förtunna, bortarbeta, bortblåsa, borthugga, bortnöta, bortraka, bortskrapa, skinna, preja, uppskörta, klå, plundra;

avtaga, tyna, avtyna, borttyna, tvina, förtvina, vissna, magra, utmärgla, urbleka, murkna, multna, hopfalla, falla av, förblekna, förfalla, förfara, förflyktiga, förinta, förkrossa, förkväva, förslösa, förspilla, försvinna, försämra, förtorka, förtäras, undergräva, gå utför, lida mot sitt slut, råka i förfall, ruinera, ödelägga, instörta.

adjektiv, adverb

hopknipen, hopsjunken, åtdragen, trång, snäv, knapp, adstringerande, korrugerad, skrumpen, låg, kort, stumpig, undermålig, reducerlig, urvuxen, urväxt, tunn, marig, avtärd, efterbliven;

på upphällningen, på fallrepet, i nedgående, till intet.