substantiv

lönlöshet, fruktlöshet, sisyfusarbete, värdelöshet, obrukbarhet, oduglighet, omöjlighet, oätbarhet, oätlighet, odrickbarhet, osäljbarhet, ogagn, oförmåga, ogiltighet, död bokstav, femte hjulet under vagnen, blindpipa, otillräcklighet, ofullständighet, overksamhet, tomhet, kraftlöshet, improduktivitet, ofruktbarhet, ofruktsamhet, sterilitet, obygd, stengrund, ödemark, vildmark, stäpp, hed, öken, öcken, utkramad citron, onödighet, överflödighet, umbärlighet, lyx;

oskicklighet, olämplighet, inkompetens, fusk, klabb, mackverk, underhaltighet, vanhävd, tröghet, slöhet, drönare, nonsens, dravel, dumheter, trivialitet, tautologi, futtighet, lappri, strunt, krafs, skräp, fåfänglighet, lumpenhet, kassation, kassering, improbatur, improbering;

avskräde, avfall, trasa, palta, lumpor, sopor, smörja, tyg, utskott, drägg, makulatur, frat, bråte, agnar, ogräs, förruttnelse, förrostning, ramponering, rasering, slopning, förnagling, demontering, avtackling;

förlust, förfång, nackdel, otjänst, otur, skada, skadlighet, fördärv.

verb

tjäna till intet, hugga i luften, fäkta i vädret, tala för döva öron, skälla på månen, kasta pärlor för svin, spilla krut på döda höns, spilla, förspilla, felslå, misslyckas, draga kortaste strået, försumma, klabba, förlora, tryta, svika, fattas, felas;

förkasta, underkänna, improbera, avsätta, kassera, slopa, makulera, rasera, ramponera, denaturera, demontera, avtackla, förnagla, förfalla, försämras, förrosta, förrostas, förruttna;

stympa, vingklippa, lamslå, förlama, utnöta, utslita, utmagra.

adjektiv, adverb

gagnlös, onyttig, lönlös, föga bevänt, icke bevänt, fåfäng, fruktlös, resultatlös, icke tjänt med, betydelselös, ändamålslös, innehållslös, värdelös, oäven, obrukbar, föga skickad, otjänlig, oduglig, otänkbar, olämplig, oförmånlig, icke lönt, ofördelaktig, oanvändbar, otjänstbar, omöjlig, obeboelig, oätbar, oätlig, odrickbar, onjutbar, osäljbar, obehövlig, överflödig, umbärlig, mistlig, undgänglig, undviklig;

underhaltig, kassabel, otillräcklig, inadekvat, felslagen, otymplig, tom, förlegad, föråldrad, förfallen, öde, steril, improduktiv, ofruktbar, ofruktsam, vegetationslös, förlustbringande, uttjänt, urvuxen, urväxt, kraftlös, maktlös, lottlös, orkeslös, slö, oförmögen, inkompetent, usel, genomusel;

förgäves, omöjligen, till korta, högre än vingarna bära, onödigtvis, till överlopps.