substantiv

obelåtenhet, missbelåtenhet, misshag, missnöje, missnöjdhet, misstycke, kassering, improbering, improbatur, vräkning, förkastelse, förkastelsedom, förkastlighet, utdömning, fördömelse, fördömlighet, förakt, missaktning, ringaktning, ovilja, motvilja, motstånd, motståndare, sanktionsvägran, betänklighet, aber, inkast, invändning, gensaga, gensägelse, gensägelseanda, motsägelse, motsägelseanda, motsägelselust, motsägelselusta, opposition, protest, protestmöte, protestskrivelse, reservation, reservant, vederläggning, polemik, filippik;

klander, klanderbegär, klandersjuka, klandertalan, klandervotum, tadel, tadelsjuka, tadlare, reproche, förebråelse, tillrättavisning, föreställning, moralkaka, moralpredikan, läxa, sparlakansläxa, botpredikan, straffpredikan, bestraffning, bestraffningstal, uppsträckning, duvning, tilltvålning, varning, förmaning, näpst, snubbor, skrubb, skrubbor, skrupens, snus, hundsnus, bannor, skrapa, stukning, tillstukning, åthutning, kväsning, påpälsning, nedskällning, ovett, näsbränna;

klagomål, klagopunkt, klagoskrift, klagovisa, anklagare, anklagelse, anklagelseakt, anklagelsepunkt, anklagelseskrift, anklagelsetillstånd, beivran, beivrare, tillvitelse, beskyllning, motbeskyllning, förkättring, prickning, förklening, kalfatring, kritisering, kritik, kritikast, häcklare, censur, anmärkning, anmärkningsbok, anmärkare, rättelse, korrigering, tuktan, tuktomästare, kinkighet, granntyckthet, grättenhet, pedant, pedanteri, ordrytteri, ordryttare, hårklyveri, hårklyvare, spetsfundighet, sofism, gräl, grälaktighet, grälighet, grälmakare, grälsjuka, träta, trätgirighet, trätlystnad, trätoande, bitvarg, surmulenhet, sura miner, misshumör, misslynthet, obenägenhet, underskattning, argbigga, argsinthet;

invektiv, snäsa, snäsighet, avsnäsning, beska piller, utvissling, hån, hånlöje, hånskratt, persiflage, smädlighet, smädelse, smädedikt, smädeskrift, smädevisa, libell, förlibell, förlibellist, belackare, paskill, paskillant, otidighet, pik, skällsord, stickord, våt hund.

verb

ogilla, kassera, fördöma, utdöma, förkasta, underkänna, improbera, vraka, förakta, missbilliga, missakta, misskreditera, diskreditera, tadla, klandra, häckla, förtänka, nedsätta, lasta, bryta staven över, svartmåla, förklena, förkättra, underskatta, avsky, opponera, protestera, reservera sig, motsäga, invända, bestrida, vederlägga;

förebrå, reprochera, tillrättavisa, anmärka, klaga, anklaga, överklaga, förevita, tillvita, beskylla, beivra, anfäkta, sakfälla, bestraffa, brännmärka, utskämma, ställa vid skampålen, näpsa, tukta, läxa upp, uppsträcka, läsa lagen för, moralisera, förmana, varna, föreställa, mästra, kritisera, korrigera, rätta, hårklyva, nagga på;

avspisa, avsnoppa, snäsa, avsnäsa, utvissla, pricka, knäcka, bräcka, stuka, tillstuka, ge på, ge på huden, få på huden, ge på tafsen, få på tafsen, slå på fingrarna, gå illa åt, giva på ngn, påpälsa, tilltvåla, kalfatra, utskälla, nedskälla, utfara mot, urladda sig över, bannas, träta, gräla, smågräla, åthuta, snubba, skrupensa, skrubba, kväsa, förbanna, rynka pannan åt, få påskrivet, ge påskrivet.

adjektiv, adverb

obelåten, oppositionell, otillfreds, otillfredsställd, otillfredsställande, missbelåten, missnöjd, misshaglig, förkastlig, fördömlig, tadelvärd, kassabel, klandervärd, utdömd, obehaglig, illa anskriven, avskyvärd, avskyväckande, anstötlig, skandalös, skandaliserad, otillbörlig, skändlig, exekrabel;

klandersjuk, tadelsjuk, kritisk, hyperkritisk, kinkig, grätten, kräsmagad, tyckmycken, småaktig, petig, pedantisk, grinig, gnatig, granntyckt, kitslig, pepprig, surmulen, grälaktig, grälig, grälsjuk, trätgirig, trätlysten, förebrående, förklenlig, lastelig, ogunstig, misslynt, snäsig, fy, fy baj, äh.