Appendix:Bring/969. Domstolsförhandling

domstolsförhandlingRedigera

substantiv

domstolssammanträde, domstolssession, ting, rättegång, process, processlag, processmakare, processordning, processrätt, brottmålsprocess, civilprocess, kriminalprocess, rannsakning, summarisk process, ståndrätt, inkvisition, inkvisitionsdomstol, häradsting, räfsteting, beslutförhet, beslutmässighet, förhandlingsmetod;

rättsfall, rättssak, rättstvist, mål, brottmål, civilmål, dråpmål, tvistemål, underställningsmål, vädjemål, sak, livssak, åtal, åklagare, aktion, aktor, advokatfiskal, justitiekansler, justitieombudsman, anklagelse, anklagelsetillstånd, angivare, angivelse, talan, käran, åkäran, käromål, svaromål, genkärande, genkäromål, kärande, svarande, part, kärandepart, svarandepart, motpart, kärandesidan, svarandesidan, svarandestämning, stämningsman, stämningstid, stämningsvittne, rättsanspråk, rättskrav, rättssökande, målsägande, yrkan, yrkande, corpus delicti;

påropning, inställelsedag, andragande, anförande, erkännande, medgivande, bekännelse, förklaring, invändning, gendrivning, genmäle, bestridande, bevis, bevisföring, beviskraft, bevisledning, bevismedel, bevisning, bevisningsgrund, bevisningskraft, bevisningsmedel, bevisningsskyldighet, bevisningssätt, överbevisning, vittne, vittnesberättelse, vittnesförhör, vittnesjäv, vittnesmål, ed, fyllnadsed, vittnesed, vrångoed, vådaed, värjemålsed, edgång, korsförhör, förhör, pinligt förhör;

beslut, utlåtande, uppskov, åläggande, hämtning, hämtningspåföljd, hämtningeäventyr, vite, vitesföreläggande, vitesbrott, vitesförbud, inmaning i häkte, häktning, utslag, recit, decision, dom, dombrev, domslut, tredskodom, vad, appellationsdomstol, appellering, libell, replik, duplik, besvär, besvärshandling, besvärshänvisning, besvärsmål, besvärspunkt, besvärsskrift, besvärstid, besvärsväg, klander, klandertalan, klandertid;

dombok, protokoll, prejudikat, fastighetsbok, inteckningsprotokoll, lagfartsprotokoll, småprotokoll, årsproklama, årsstämning, lösen, papperslösen, expeditionslösen, expeditionstaxa, sportel, stämpel, stämpelavgift, karta, kartering;

syn, syneförrättning, syneinstrument, syneprotokoll, synerätt, av- och tillträdessyn, av- och häradssyn, husesyn, ärende;

verkställighet, verkställbarhet, exekution, exekutor, utmätning, pantning, utpantning;

gudsdom, plebiscit.

verb

tingta, rannsaka, påropa ett mål, förhöra, förelägga, protokollera, justera, häkta, inmana i häkte, bötfälla, domfälla, sakfälla, ålägga, döma, avdöma, avkunna, avsäga, domfästa, stadfästa, tilldöma, tillerkänna, avslå, ogilla, underställa, upphäva, ändra;

processa, tvista, lagföra, tingföra, draga inför rätta, angiva, anklaga, tilltala, åtala, aktionera, kära, åkära, åklaga, stämma, instämma, yrka, anhängiggöra, andraga, anföra, advocera, bevisa, överbevisa, vittna, edfästa, svara, förklara, försvara, replikera, invända, gendriva, genmäla, bestrida, förneka, tillstå, vidgå, medgiva, påtaga sig, bekänna, erkänna, överklaga, vädja, appellera, besvära sig, fullfölja;

lagfara, uppbjuda till lagfart, inteckna, kartera, stämpelbelägga;

verkställa, utmäta, utpanta.

adjektiv, adverb

domför, inkvisitorisk, beslutför, beslutmässig, omstämd, anhängig, kärande, processlysten, svarande, vittnesgill, bevislig, verkställbar, exekutiv;

inför rätta, bevisligen, underställningsvis.