egendomRedigera

substantiv

ägodel, ägolott, ägovidd, äga, ägare, ägo, privategendom, äganderätt, tillhörighet, proprietet, proprietär, possession, possessionat, gods, godsägare, egendomshandel, egendomsherre, egendomsköp, egendomsägare, löst och fast, besittning, besittningsrätt, besittningstagare;

jordagods, jordegendom, fastighet, fastighetsägare, besuttenhet, allod, allodialgods, allodialjord, allodium, odal, odalgods, odaljord, odalbonde, odalman, gård, bondgård, huvudgård, bol, lantegendom, lantgods, lantgård, lanthus, lantnöje, lantställe, länderi, hemman, hemmansdel, hemmansägare, skatte, skattehemman, säteri, sätesgård, frälse, frälsegods, frälsehemman, frälsejord, frälseränta, frälseskatte, herregods, herresäte, herrgård, latifundium, stamgods, tillydenhet, fideikommiss, fideikommissarie, lägenhet, sommarnöje, villa, nybygge, nybyggare, koloni, kolonist, plantage, farm, åker, äng, betesmark, utmark, täkt, grustäkt, torvtäkt, gårdstomt;

kronogods, kungsgård, domän, domänförvaltning, domänintendent, domänstyrelse, territorium, grevskap, baroni, furstendöme, hertigdöme;

arv, arvedel, arvegods, arvejord, arvland, arvrike, fädernearv, fädernegods, fädernegård, fädernejord, fädernerike, fädernetron, bakarv, sidoarv, bakarvinge, sidoarvinge, giftorätt, utstyrsel, hemgift, dotation, morgongåva, livgeding, apanage, apanagebelopp, underhåll, legat, legatarie, pension, pensionering, livstidspension, pensionsrätt, livränta;

avlinge, avlingegods, avlingejord, åtkomst, åtkomsthandling, hävd, fasta, fastebrev, lagfartsbevis, avkastning, inkomst, tillgång, resurs, råd, förmögenhet, förmögenhetsvillkor, kapital, kapitalbehållning, kapitalbildning, kapitalist, kapitalplacering, behållning, tillgodohavande, fond, fondering, penningar, medel, penningmedel, kontanter, kassa, kassabehållning, rikedom, värdehandling, värdepapper, värdesak, fordran, ränta, ekonom, ekonomi, kredit, patent, privilegium, förlagsrätt, patronat, patronatsrätt, grundränta;

lösegendom, lösöre, lösörebo, lösöreköp, bohag, bohagsförteckning, bohagsting, hus och hem, möblemang, möblering, möbel, mobilier, mobiljé, husgeråd, utensilier, effekter, attiralj, hushållsartiklar, inventarier, utrustning, utrustningspersedel, utredning, utredningspersedel, pick och pack, redskap, tillbehör, kärl, bordskärl, bordssilver, servis, bordservis, duk, garderob, material, materialförråd, materiel, vara, styckegods, fraktgods, resgods, bagage, packning, tross.

verb

äga, rå om, förvärva, tillfalla, tillhöra, disponera, råda över, hava, innehava, behärska, besitta, innestå.

adjektiv, adverb

egen, tillhörig, lagfången, privat, ärftlig, dotal, innestående, bemedlad, besutten, förmögen, rik, kontant, reda, pensionsberättigad;

allodial, tillydande, frälse, frälseskatte, skatte, skattefrälse, krono;

min, vår, din, eder, sin, till godo, i ngns ägo.